Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sekularyzacja i polityka religijna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-SiPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sekularyzacja i polityka religijna
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpiszP2_U01, P2_U02, P2_K01, P2_K02

Wymagania wstępne:

Umiejętność logicznego myślenia. POdstawowa wiedza na temat życia społecznego.

Skrócony opis:

Wykład ma za zadanie zaznajomienie studentów ze zjawiskiem sekularyzacji, różnymi teoriami socjologicznymi i politologicznymi na ten temat. Drugim wątkiem zajęć jest omówienie różnych wariantów polityki religijnej podejmowanej w państwach europejskich oraz prowadzonej przez instytucje międzynarodowe takie, jak Unia Europejska czy Rada Europy.

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane będzie zjawisko sekularyzacji oraz socjologiczne i politologiczne teorie jego eksplikacji. Szczególnie istotne jest zauważenie różnicy w naukowym podejściu do tego zjawiska miedzy latami 60-tymi dwudziestego wieku a aktualny podejściem. W szczególności chodzi o rozróżnienie tezy deskryptywnej i normatywnej w samej teorii sekularyzacji oraz o nowe zjawiska tym deprywatyzacja religii czy odkościelniennie. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi typami relacji państwo - polityka - religia, w tym także z różnym modelami polityki wyznaniowej. odnosi sie to zarówno do poziomu państwa narodowego, jak i organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska czy Rada Europy. Wreszcie chodzi o zapoznanie słuchaczy z różnym społecznym i politycznym oddziaływaniem różnych religii występujących w Europie, oraz ich wpływem na ewentualne zmiany modelu cywilizacyjnego.

Literatura:

R. Brague, Sur la religion, Flamarion 2018

J.-L. Marion, Breve apologie your un moment catholique, Grasset 2017

R. Remont, Religion et societe en Europe, Seuil 1998

P. Manent, Beyond Radical Secularism, St. Augustine Press 2016

T. Eagleton, Kultura a śmierć Boga, Aletheia 2014

T. Eagleton, Rozum, wiara i rewolucja, Wydawnictwo UJ 2010

T. Crane, Sens wiary. Religia z punktu widzenia ateisty, PIW 2019

P. Beyer, Religia i globalizacja, Nomos 2005

P. Norris, R. Inglehart, Sacrum i profanum. Religia i polityka na świecie, Nomos 2005

J. Casanova, Religie publiczne w nowoczesnym świecie / Public Religions in the Modern World, Nomos 2005

G. Widengren, Fenomenologia religii, Nomos 2008

T. Nagel, Mind and Cosmos, Oxford University Press 2012

C. Taylor, A Secular Age, Harvard University Press 2007

P. Mazurkiewicz, R.T. Ptaszek, Ł. Młyńczyk, Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej, Morpho 2018

J.-F. Poisson, L'islam a la conquete de l"Occident, Rocher 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zaznajomienie się z przebiegiem i eksplikacją procesów sekularyzacji w świecie zachodnim.

2. Ogólna wiedza o styku religii i polityki.

3. Poznanie różnych modeli polityki wyznaniowej prowadzonej na poziomie państwowym.

4.Zapoznanie się z nowym modelem polityki wyznaniowej uprawianej na poziomie organizacji międzynarodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Udział aktywny w zajęciach i egzamin końcowy.

Dopuszczalna jedna nieobecność

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)