Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria polityki i teoria państwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-TP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria polityki i teoria państwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu: wykład wiedzy nt. polityki jako zjawiska , jej historii , form występowania, podmiotów politycznych , celów działania i metod

Wymagania wstępne:podstawowa wiedza o historii politycznej Europy oraz o historii panstwa

Pełny opis:

Treści merytoryczne:na wykładzie omawiać będę zagadnienia: polityka w starozytności, w średniowieczu, w czasach nowozytnych, polityka jako autonomiczna działalność, monopol państwa na politykę i stopniowa jego utrata ; wiek XX wiek polityki, partie , ideologie polityczne, podmioty polityczne ,metody działania politycznego; policy i politics, relacje między polityką,państwem,konstytucją ; pluralizm polityczny jako rzeczywistości jako norma .

Metody oceny: egzamin pisemny na podstawie materiału wykładu

Literatura:

Andrew Heywood , Klucz do politologii

Bernard Crick, Obrona polityki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)