Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-TPR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2-U07, P2_U02, P2_K01, P2_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomośc jezyka angielskiego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie.

W ramach zajęć wykorzystywane są następujące teksty:

Totalitarnianism in the postmodern age, P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki (eds), Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2018.

D. Murray, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, Oxford 2017.

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie.

Literatura:

W ramach zajęć wykorzystywane są następujące teksty:

Totalitarnianism in the postmodern age, P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki (eds), Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2018.

D. Murray, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, Oxford 2017.

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega obecność na zajęciach oraz aktywność w ich trakcie. POnadto studenci otrzymują pracę domową do wykonania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)