Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-TPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P2-U07, P2_U02, P2_K01, P2_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomośc jezyka angielskiego

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie.

W ramach zajęć wykorzystywane są następujące teksty:

Totalitarnianism in the postmodern age, P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki (eds), Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2018.

D. Murray, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, Oxford 2017.

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności czytania tekstów naukowych w języku angielskim, ich analiza oraz tłumaczenie z angielskiego na polski i odwrotnie.

Literatura:

W ramach zajęć wykorzystywane są następujące teksty:

Totalitarnianism in the postmodern age, P. Mazurkiewicz, M. Gierycz, K. Wielecki, M. Sulkowski, M. Zarzecki (eds), Cardinal Stefan Wyszyński University, Warszawa 2018.

D. Murray, The Strange Death of Europe. Immigration, Identity, Islam, Bloomsbury, Oxford 2017.

Address of Benedict XVI, Westminster Hall - City of Westminster

Friday, 17 September 2010, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2010/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20100917_societa-civile.html

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega obecność na zajęciach oraz aktywność w ich trakcie. POnadto studenci otrzymują pracę domową do wykonania.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Balicki, Piotr Mazurkiewicz
Prowadzący grup: Janusz Balicki, Urszula Góral, Piotr Mazurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

K_W01. Student ma ogólną wiedzę nt. populizmu i jego występowania w przeszłości i teraźniejszości, na świecie i Europie.

K_U01. Student potrafi czytać ze zrozumieniem i tłumaczyć na język polski angielskie teksty politologiczne nt. populizmu.

K_K01. Student ma kompetencje, w oparciu o literaturę angielską, by się wypowiadać ustnie i pisemnie ta temat zjawisko populizmu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do korzystania z angielskojęzycznych tekstów politologicznych poświęconych współczesnemu zjawisku populizmu. Zajęcia na uczelni, jak

i systematyczna praca w domu, mają służyć zapoznawaniu się z terminologią występującą

w tekstach angielskich nt. populizmu, jak również pogłębieniu rozumienia tego zjawiska we współczesnej polityce.

Zajęcia na uczelni polegać będą na analizie i tłumaczeniu fragmentów tekstów z wybranej literatury angielskojęzycznej poświęconej zjawisku populizmu oraz na prezentacji i analizie przygotowanych co tydzień w domu tłumaczeń tekstów angielskich na język polski.

Literatura:

1. Marco Revelli, The New Populism. Democracy Stares into the Abyss, Verso, London, New York 2019.

2. David Renton, The New Authoritarians. Convergence on the Right, Pluto Press,

3. Madeleine Albright, Fascism. A Warning, William Collins Publishers, London 2018.

4. Matthew Kaemingk, Christian Hospitality and Muslim Immigration in an Age of Fear, Willam B.Eerdmans Publishing Company, Grands Rapids, Michigan 2018.

5. Jim Wolfreys, Republic of Islamophobia. The Rise of Respectable Racism in France, Hurst & Company, London 2018.

6. John-Werner Müller, What is Populism, Penguin Books. Random House UK 2017.

7. The Populist Radical Right, ed. by Cas Mudde, A reader, New York 2017.

8. N. Marzouki, D. McDonnell, O. Roy (eds), Saving the People. How Populists Hijcak Religion, Hurst Company, London 2016.

9. John B. Judis, The Populist Explosion. How the Great Recession Transformed American and European Politics, Columbia Global Reports, New York 2016.

10. The Promise and Perils of Populism. Global Perspectives, ed. by Carlos de la Torre, University Press of Kentucky, Kentucky 2015.

11. The Politicisation of Migration, ed. by Wouter van der Brug, Gianni D’Amato, Joost Berkhout, Didier Ruedin, Routledge, New York 2015.

Wymagania wstępne:

O ocenie na koniec semestru decydować będzie czynny udział w analizie prezentowanych na zajęciach tekstów, poziom tłumaczeń własnych tekstów w systematycznej cotygodniowej pracy domowej oraz pracy semestralnej. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności obniżają ocenę końcową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.