Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie i pomiar ubóstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-TiPU
Kod Erasmus / ISCED: 14.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie i pomiar ubóstwa
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami ubóstwa oraz metodami i sposobami jego pomiaru.

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter konwersatoryjny. Składa się z dwóch bloków. Blok I ma charakter wykładowy z elementami dyskusji. Składają się na niego dwa duże podbloki (1 i 2):

1. Teorie ubóstwa

- historia pojęcia (ubóstwo i ubodzy w społeczeństwach dawnej Europy)

- początki działań systemoiwych - tzw. poor law

- początki badań (Rowentry)

- klasyczne teorie ubóstwa

- rozbudowane teorie ubóstwa (od ubóswta do deprywacji i wykluczenia społecznego)

2. Pomiar ubóstwa

- miary (linie ubóstwa, luka dochodowa)

- miary absolutne i relatywne

- miary subiektywne

- metodologia wyznaczania wybranych linii ubóstwa

- zastosowanie linii ubóstwa w polityce społecznej w Polsce i w wybranych krajach UE (także na poziomie UE)

Blok II ma charakter pracy samodzielnej, prowadzonej przez studentów w grupach. Praca ma charakter przygotowania wystąpienia wraz z prezentacją multimedialną na zadany temat.Tematy wystąpień:

- Systematyka ubóstwa (teorie, pojęcia, przedstawiciele)

- ubóstwa a wykluczenie społeczne (inna nazwa czy inne zjawisko?)

- Hierachizacja w ramach ubóstwa i wykluczenia społecznego

- Wielkie reformy społeczne w Polsce i UE

- Europejskie programy walki z ubłstwem i wykluczeniem społecznym

Metody oceny:

Ocena składa się z tyrzech elementów

- obecność na zajęciach (do 2 nieobecności bez usprawiedliwienia zgodnie z regulaminem studiów)

- aktywny udział w dyskusjach toczonych przy okazji omawiania bloku I (ocena aktywnoąści i jakości wypowiedzi)

- co najmniej jedno wystąpienie w ramach samodzielnej pracy grupowej (ocena sposobu prezentacji i źródeł bibliograficznych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)