Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-WSPcw Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do współczesnych systemów politycznych - ćw.
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: P1_W04, P1_W1


Umiejętności: P1_U03, P1_U08


Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA oraz Chin. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą miały na celu przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej sprawowania władzy w wybranych krajach Europy Zachodniej, USA oraz Chinach. Omówione zostaną elementy i mechanizmy oraz zasady funkcjonowania systemów politycznych m.in. przez pryzmat rozwiązań konstytucyjno-prawnych, systemów partyjnych i wyborczych oraz aktywność partii politycznych.

Tematyka zajęć:

1) Wielka Brytania – dominacja egzekutywy nad legislatywą, specyfika jej konstytucji, system partyjny jako narzędzie władzy od wykonawczej

2) Niemcy – państwo federalne, demokratyczne, socjalne, funkcje kanclerza, rządu i parlamentu i prezydenta, federalizm, analiza wyboru do landów

3) USA – procedura wyborcza prezydenta, federalizm, rola Kongresu i władzy sądowniczej

4) Francja – władza wykonawcza, republika niepodzielna, demokratyczna, socjalna

5) Holandia – demokracja konsocjacyjna

6) Chiny - przykład państwa autorytarnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Bankowicz M., Federalizm versus unitaryzm, [w] Bankowicz M., Tkaczyński J.W., Oblicza współczesnego państwa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, (rozdz. III)

3. Głowacki A., Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

4. Lijphart A. Konsensusowy model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

5. Lijphart A. Westminsterski model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

6. Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny, Scholar, Warszawa 2004

7. Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W.,

Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

8. W. Kwiatkowski, Zasady ustrojowe i prawa jednostki, [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

9. W. Kwiatkowski , System władzy, , [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

10. Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

11. Zieliński E., Zasada federalizmu, [w] red. Sulowski S., Wojtaszczyk A., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2005

12. Rowiński J., System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

13. J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016.

14. R. Jakimowicz, J. Kornaś (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004,

2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003

4. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

oraz teksty publicystyczne zadane przez prowadzącego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

P1_W04 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu współczesnych systemow politycznych

P1_W1 - student ma uporządkowaną znajomość głównych zagadnień z zakresu współczesnych systemów politycznych oraz zna wybrane koncepcje teoretyczne z zakresu współczesnych systemów politycznych

Umiejętności:

P1_U03 - studenci potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do analizy aktualnych wydarzeń politycznych

P1_U08 - student jest przygotowany do dokonywania podstawowych analiz współczesnych systemów politycznych

30 godz. - udział w zajęciach (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie referatu (1/2 ECTS)

30 godz. - lektura zadanych tekstów (1 ECTS)

15 godz. - przygotowanie do zaliczenia (1/2 ECTS)

= 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę wpływają wyniki dwóch testów, przeczytanie i przyswojenie zadanych tekstów, przygotowanie i wygłoszenie referatu, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy na temat podstawowych instytucji i procesów politycznych krajów Europy Zachodniej, USA oraz Chin. W rezultacie studenci powinni opanować podstawowy zasób pojęć z zakresu instytucji ustrojowych i zjawisk politycznych oraz nabyć praktyczną umiejętność analizy zjawisk codziennej polityki.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą miały na celu przekazanie wiedzy ogólnej dotyczącej sprawowania władzy w wybranych krajach Europy Zachodniej, USA oraz Chinach. Omówione zostaną elementy i mechanizmy oraz zasady funkcjonowania systemów politycznych m.in. przez pryzmat rozwiązań konstytucyjno-prawnych, systemów partyjnych i wyborczych oraz aktywność partii politycznych.

Tematyka zajęć:

1) Wielka Brytania – dominacja egzekutywy nad legislatywą, specyfika jej konstytucji, system partyjny jako narzędzie władzy od wykonawczej

2) Niemcy – państwo federalne, demokratyczne, socjalne, funkcje kanclerza, rządu i parlamentu i prezydenta, federalizm, analiza wyboru do landów

3) USA – procedura wyborcza prezydenta, federalizm, rola Kongresu i władzy sądowniczej

4) Francja – władza wykonawcza, republika niepodzielna, demokratyczna, socjalna

5) Holandia – demokracja konsocjacyjna

6) Chiny - przykład państwa autorytarnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Żmigrodzki M., Współczesne systemy polityczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013

2. Bankowicz M., Federalizm versus unitaryzm, [w] Bankowicz M., Tkaczyński J.W., Oblicza współczesnego państwa, wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002, (rozdz. III)

3. Głowacki A., Konstytucja Królestwa Holandii, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003

4. Lijphart A. Konsensusowy model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

5. Lijphart A. Westminsterski model demokracji, [w] Śpiewak P., Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, Aletheia, Warszawa 2005

6. Nohlen D. Prawo wyborcze i system partyjny, Scholar, Warszawa 2004

7. Skrzydło W., Ustrój polityczny Republiki Francuskiej, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W.,

Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

8. W. Kwiatkowski, Zasady ustrojowe i prawa jednostki, [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

9. W. Kwiatkowski , System władzy, , [w:] Ameryka – polityka, prawo, społeczeństwo, red. Naukowa Z. Lewicki, Aspra, Warszawa 2014

10. Zakrzewski W., Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

11. Zieliński E., Zasada federalizmu, [w] red. Sulowski S., Wojtaszczyk A., System polityczny Republiki Federalnej Niemiec. Wybrane problemy, Elipsa, Warszawa 2005

12. Rowiński J., System Konstytucyjny Chińskiej Republiki Ludowej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2006

13. J. Knopek, Europejskie systemy polityczne, Difin, Warszawa 2016.

14. R. Jakimowicz, J. Kornaś (red.), Systemy polityczne wybranych krajów Europy i Azji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.

Literatura uzupełniająca:

1. Gulczyński M., Panorama systemów politycznych świata, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2004,

2. Antoszewski A., Herbut R., Systemy polityczne współczesnej Europy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

3. Sarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Zakamycze, Kraków 2003

4. Gdulewicz E., Kręcisz W., Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii, [w] Gdulewicz E., Kręcisz W., Orłowski W., Skrzydło W., Zakrzewski W. Ustroje państw współczesnych, UMCS, Lublin 1997 i następne

oraz teksty publicystyczne zadane przez prowadzącego.

Wymagania wstępne:

Ukończony 1 rok politologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.