Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do dyplomacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-WdD Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do dyplomacji
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci w czasie zajęć będą mogli zapoznać się ze zróżnicowanymi funkcjami i strukturami dyplomacji polskiej, unijnej, organizacji międzynarodowych oraz międzynarodowych uregulowań prawnych regulujących funkcjonowanie korpusu dyplomatycznego.

Pełny opis:

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy o normach rządzących wykonywaniem zawodu dyplomaty, strukturach dyplomatycznych i regulacjach dotyczących funkcjonowania dyplomatów oraz misji dyplomatycznych RP, w tym wiedzy nt:

- doboru, wykształcenia i przygotowania zawodowego kadr służby zagranicznej RP oraz organizacji służby zagranicznej;

- przywilejów i immunitetów dyplomatycznych;

- udzielania pomocy i ochrony obywatelom swojego kraju na terenie państwa przyjmującego;

- wspierania działalności ekonomicznej firm i osób fizycznych, obywateli państwa wysyłającego;

- realizacji zadań specjalnych.

Przekazanie wiedzy o podstawowych prawach i obowiązkach dyplomatów oraz nieustannych zmianach warunków ich działania w czasach bezprecedensowej dynamiki rozwoju coraz bardziej złożonych stosunków międzypaństwowych, samorządowych i międzyludzkich.

Dla ugruntowania wiedzy studentów i praktycznego zapoznania ich z problematyką konwersatorium każdy z uczestników zajęć przygotuje merytoryczną prezentację na jeden z poniżej podanych tematów:

1) Dyplomata (cechy dyplomaty).

2) Misja dyplomatyczna (ambasada, konsulat, przedstawicielstwo, itp).

3) Organy zewnętrzne i wewnętrzne RP w stosunkach dyplomatycznych.

4) Funkcje dyplomatyczne.

5) Ochrona konsularna.

6) Przywileje i immunitety.

7) Dyplomacja organizacji międzynarodowych.

8) Suwerenność dyplomatyczna we współczesnym świecie.

9) Organizacja polskiej służby zagranicznej.

10) Polskie przedstawicielstwa przy UE I NATO.

11) Protokół dyplomatyczny.

12) Placówka dyplomatyczna, jako element promocji ekonomicznej.

13) Zadania specjalne służby zagranicznej.

14) Specyfika działań dyplomacji II RP - Akcja "Łom"

15) Reforma polskiej służby zagranicznej

Przedmiotem oceny będzie zarówno prezentowane przez referentów wystąpienie, jak i ich indywidualna refleksja nt. możliwych zmian, przekształceń lub reform dot. poruszanej tematyki.

Literatura:

Baza źródłowa:

Konwencja Wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych (1961)

Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych (1963)

Ustawa o służbie zagranicznej (20010

Literatura podstawowa:

1. Dyplomacja gospodarcza: rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa / Edward Molendowski, Wojciech Polan. Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2007, s. 288.

2. Dyplomacja polska w XX wieku, Bogdan Grzeloński. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa, 2006, s. 385.

3. Historia dyplomacji Polskiej: X - XX w., (red.)Gerard Labuda, Waldemar Michowicz, Warszawa 2002, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyd25. Sejmowe, 2002 , s. 757.

4. Miękka siła i dyplomacja publiczna. Beata Ociepka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013, s. 232.

5. Najkrótsza historia dyplomacji / Ryszard Frelek. Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 2000, s. 404.

6. Nowe oblicza dyplomacji / red. nauk. Beata Surmacz. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013, s. 370.

7. Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski przez kulturę. Raport. Redakcja Paweł Potoroczyn, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym, Krzysztof Karsznicki, Warszawa : Difin, 2013, s. 205.

Literatura uzupełniająca:

1. Dlaczego politycy kłamią : cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej / John J. Mearsheimer ; tłumaczenie Grzegorz Łuczkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 189.

2. Dyplomacja / Henry Kissinger; [tłumaczenie Stanisław Głąbiński, Grzegorz Woźniak, Iwona Zych]. Warszawa : Philip Wilson, cop. 2003, s. 983.

3. Miłosz Stefan, Dyplomacja Współczesna i Protokół Dyplomatyczny, teoria i praktyka, Warszawa 2011, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, s. 193.

4. Nowak Jerzy M., Dyplomata - na salonach i w politycznej kuchni, Warszawa 2014, Bellona, s. 413.

5. Konecki Tadeusz, Labirynt dezinformacji w drugiej wojnie światowej, Warszawa 2007, Książka i Wiedza, s. 402.

6.Orłowski Tomasz, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 2005 (i późniejsze wydania), Akademia Dyplomatyczna MSZ, s. 355.

7. Pietkiewicz Edward, Protokół Dyplomatyczny, Warszawa 1998, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 329.

8. Polskie prawo konsularne w okresie zmian, (red.) Burka Wojciech, Czubik Paweł, Warszawa 2015, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, s. 215.

9. Sadecki Jerzy, Ambasador, Warszawa 2013, Agora, s. 258.

10. Rozważania o dyplomacji. Adam Czartoryski. Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2011, s. 629.

11. Służba konsularna drugiej Rzeczypospolitej, organizacja, kadry i działalność, Toruń 2006 , Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 916

12. Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej / Andrzej Pepłoński. Toruń 2005: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2005, s. 448.

Każdy student do końca października 2017 zobowiązany jest zapoznać się z trzema dokumentami bazy źródłowej oraz do końca listopada 2017 z jedną książką ze zbioru literatura podstawowa i z jedna książką ze zbioru literatura uzupełniająca (łącznie dwie pozycje).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zajęcia odbywają się w formie konwersatorium. Dyskusja koncentruje się w szczególności na głównych zagadnieniach podanych w programie zajęć. Oprócz znajomości prezentowanych treści, w celu lepszego zrozumienia i opanowania materiału, niezbędna jest również samodzielna praca studentów z podanymi w wykazie lekturami oraz regularny i aktywny udział w zajęciach.

Efekty wiedzy:

- Metoda dydaktyczna: wykłady informacyjny; zajęcia konwersatoryjne; prezentacja; indywidualna lektura tekstów

- Weryfikacja: ocena za prezentację; ocena za udział w zajęciach

Efekty umiejętności:

- Metoda dydaktyczna: zajęcia konwersatoryjne; indywidualna lektura tekstów; prezentacja

- Weryfikacja: ocena za prezentację; ocena za udział w zajęciach

Efekty kompetencji:

- Metoda dydaktyczna: zajęcia konwersatoryjne; prezentacja

- Weryfikacja: ocena za prezentację, ocena za udział w dyskusjach

Opis metod dydaktycznych:

- Wykłady informacyjne: słowna prezentacja treści z najważniejszych zagadnień problematyki dyplomatycznej

- Zajęcia konwersatoryjne: jako uzupełnienie i rozwinięcie metody wykładów informacyjnych w celu zaktywizowania uczestników i uzyskania większego zainteresowania omawianymi zagadnieniami

- Prezentacja: poprzez uczestnictwo w prezentacjach, studenci będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie gromadzenia i porządkowania informacji, przekazywania wiedzy innym.

- Indywidualna lektura tekstów: indywidualna lektura literatury podanej jako literatura podstawowa i uzupełniająca

4 p ECTS:

1 punkt (30 godz.) za uczestnictwo w konwersatorium,

1 punkt (30 godz.) za zapoznanie się z literaturą

2 punkty (60 godz.) za przygotowanie prezentacji.

Metody i kryteria oceniania:

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

- Prezentacja: każdy student przygotuje 15-20 minutową prezentację na podstawie jednego z kluczowych tematów określonych dla każdego spotkania. Prezentacja będzie oceniana według trzech kryteriów: kompletność, jakość merytoryczna i sposób prowadzenia.

Za każdy z tych trzech aspektów studenci mogą otrzymać ocenę w skali od 2 do 5. Wyniki te zostaną uśrednione i zaokrąglone do 0,5 (z wyjątkiem ocen poniżej 3 – w tym przypadku ocena będzie zaokrąglona w dół do 2). Ocena za prezentację w połączeniu z oceną aktywności w trakcie konwersatorium stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej.

Studenci będą mieli możliwość skorzystania z projektora, co jest bardzo zalecane. Prezentacje należy wysłać mailem do osoby prowadzącej zajęcia nie później niż do godz. 18.00 w dniu poprzedzającym zajęcia. Prezentacja jest obowiązkowa. Nieobecność w dniu kiedy student ma zaplanowaną prezentację, będzie traktowana jako nadliczbowa nieobecność nieusprawiedliwiona.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Drozd
Prowadzący grup: Jarosław Drozd
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.