Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do metod badań politologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-PO-WdMBPcw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do metod badań politologicznych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: P1_W09

Umiejętności: P1_U08

Kompetencje społeczne: P1_K04


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w problematykę metodologicznych aspektów badań politologicznych oraz budowa umiejętności prowadzenia samodzielnych badań empirycznych.

W ramach zajęć przekazywana jest wiedza o zasadniczych problemach i dylematach metodologicznych politologii. Ponadto celem zajęć jest budowa i umacnianie świadomości metodologicznej studentów oraz ich autorefleksji metodologicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć:

1. Metoda badawcza, metoda naukowa, nauka, teoria

2. Etapy procesu badawczego i plan badań

3. Przegląd literatury przedmiotu

4. Określenie pola badawczego

5. Formułowanie problemu badawczego

6. Hipotezy badawcze

7. Dobór perspektywy teoretycznej (behawioralizm, teoria racjonalnego wyboru, instytucjonalizm i inne)

8. Definiowanie pojęć

9. Kategorie teoretyczne. Budowanie siatki kategorialnej

10. Dobór próby badawczej. Wskaźniki pomiaru.

11. Dobór metody badawczej (metoda systemowa, decyzyjna i inne; metody ilościowe, jakościowe, porównawcze, łączenie metod)

12. Techniki i narzędzia badawcze

13. Analiza zależności między dwiema i wieloma zmiennymi

14. Testowanie hipotez i uogólnianie wniosków

15. Prezentacja wyników badań

Literatura:

1) S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2010

2) D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, Kraków 2006

3) J. Buttolph Johnson, H. T. Reynolds, J. D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych, Warszawa 2010

4) A. J. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2008

5) Z. Blok (red.), Czym jest teoria w politologii, Warszawa 2011

6) A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik (red.), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, Lublin 2009

7) W. Philips Shively, Sztuka prowadzenia badań politycznych, Poznań 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (P1_W09): Zna podstawowe podejścia teoretyczne, metody, techniki i narzędzia badawcze właściwe dla nauk o polityce.

Umiejętności (P1_U08): Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi oraz wykorzystywać metody i techniki badawcze w celu diagnozowania i prognozowania różnorodnych zjawisk w obszarze polityki.

Kompetencje społeczne (P1_K04): Nabył kompetencje pozwalające mu organizować pracę w sposób umożliwiający realizację zleconych zadań.

Punkty ECTS = 5 w tym:

- 30 godzin udział w zajęciach = 1 punkt

- 30 godzin czytanie zadanej literatury = 1 punkt

- 30 godzin wykonywanie zadań domowych = 1 punkt

- 30 godzin kwerenda biblioteczna = 1 punkt

- 30 godzin przygotowanie się do zaliczenia = 1 punkt

Punkty ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

1. obecność na zajęciach

2. wykonanie i prezentacja zadanych zajęć

3. udział w dyskusji podczas zajęć

4. przeczytanie zadanej literatury

Praktyki zawodowe:

--

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Broda-Wysocki
Prowadzący grup: Piotr Broda-Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)