Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-BO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo organizacji
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BWL_W04, BWL_W10, BWL_U01, BWL_U05

Skrócony opis:

Przedmiot bezpieczeństwo organizacji ma na celu wprowadzenie studenta w problematykę funkcjonowania organizacji bez względu na jej charakter, cele, kulturę działania czy sposób zorganizowania. Zapoznać studentów ze sposobami tworzenia ładu organizacyjnego i jego utrzymania oraz zachowa się organizacji w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznego działania organizacji w niestabilnym środowisku. Sposobów jej odpowiedniego przygotowania i wprowadzenia zasad wieloaspektowego zarządzania w sytuacjach niepewności tak aby zagwarantować jej realizację celów, wymianę wartości z jej otoczeniem oraz utrzymanie zaufania do zewnętrznych interesariuszy.

Treści programowe odnoszą się do dwu obszarów. Pierwszy ma na celu ukazanie złożonego charakteru samej organizacji, jej struktury, sposobów zarządzania czy form przywództwa a druga wpisania w ład organizacyjny zespołu norm.

Zagadnienia prezentowane podczas zajęć obejmują:

1. Organizacja - definicje, rodzaje, struktury organizacyjne.

2. Sposoby zarządzania organizacją.

3. Przywództwo w organizacji - typy, charakterystyka.

4. Jakość jako sposób na zapobieżenie kryzysowi.

5. Zachowanie ciągłości działania organizacji.

6. Ryzyko jako determinant bezpieczeństwa.

7. Zarządzanie podczas kryzysu w organizacji i jej środowisku.

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

9. System zarządzania środowiskowego.

10. Technika informacyjna - zarządzanie.

Literatura:

1. Metody organizacji i zarządzania, red. S. Duchniewicz, Warszawa, 2007.

2. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. naukowa: A. K. Koźmiński, W. Piotrowski, Warszawa 2010.

3. Przywództwo wyższego stopnia Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, K. Blanchard, Warszawa 2013.

4. Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Business Continuity Management, T. Kaczmarek, G. Ćwiek, Warszawa 2009.

5. PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.

6. PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością - Wymagania.

7. ISO 22301 Zarządzanie Ciągłością Działania.

8. ISO 31000:2009 – Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne.

9. ISO/IEC 31010:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Metody szacowania ryzyka (Risk management – Risk assessment techniques).

10. ISO Guide 73:2009 – Zarządzanie ryzykiem – Słownictwo – wytyczne dla standardów.

11. Norma BS 11200:2014 - Zarządzania kryzysowe.

12. Norma OHSAS 18001:2007 Norma oceniania bezpieczeństwa i higieny pracy.

13. ISO 14001:2004 Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania.

14. ISO/ IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1 - student posiada wiedzę o różnychi typami organizacji i ich podstawowych atrybutach, jej trukturach oraz poszczególnych obszarach funkcjonalnych, a także o wpływie otoczenia zewnętrznego na organizację

EK 2 - student ma wiedzę o systemach, procesach, funkcjach i rolach w zarządzaniu organizacją

EK 3 - student ma wiedzę z zakresu stosowania i wpływu na bezpieczeństwo norm: jakości, ciągłości działania, zarządzania ryzykiem, zarządzania kryzysowego, BHP, zarządzania środowiskowego oraz dotyczących technik informacyjnych

Umiejętności:

EK 4 - student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną

z zakresu bezpieczeństwa organizacji oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych bezpiecznym funkcjonowaniem organizacji

EK 5 - student potrafi definiować i rozpoznawać zagrożenia wynikające zarówno z kontekstu wewnętrznego jak i zewnętrznego oraz oceniać sytuacje organizacji w ich kntekście

EK 6 - student potrafi określić role poszczególnych elementów struktury organizacyjej oraz przypisać im role w sytuacji zagrożenia

EK 7 - student potrafi wykorzystywać normy (ISO, BSI, itp organizacji normalizacyjny) w budowie zasad zwiększających zdolność organizacji do radzenia sobie z zagrożeniami

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 24 godz.

konsultacje: 10 godz.

przygotowanie egzaminu: 25 godz.

suma godzin: [59/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład informacyjny

Egzamin: kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Trojszczak
Prowadzący grup: Dariusz Trojszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.