Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-BWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo własności intelektualnej
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BWL_W10, BWL_U04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianego systemu ochrony własności intelektualnej, na który składają się przede wszystkim własność przemysłowa oraz prawo autorskie i prawa pokrewne.

Pełny opis:

Twój świat własności intelektualnej – wskazanie możliwości ochrony. Rodzaje innowacji i ich związek z systemem ochrony własności intelektualnej. Charakterystyka aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr niematerialnych (konwencje międzynarodowe oraz ustawy krajowe: o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawo własności przemysłowej).

Know how, ochrona dóbr osobistych, ochrona baz danych, ochrona nowych odmian roślin jako rodzaje własności intelektualnej.

Krajowy, regionalny oraz międzynarodowy tryb udzielania ochrony (ogólna charakterystyka i cechy specyficzne). Instytucje udzielające praw wyłącznych z perspektywy polskiego zgłaszającego: Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO d. OHIM), Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). Statystyka zgłoszeń i udzielanych praw – Polska na tle innych krajów i aktywność polskich aplikantów. Rzecznik patentowy jako profesjonalny doradca wspomagający zgłaszającego w procedurze ochronnej.

Podmioty praw własności intelektualnej, w tym uprawnieni w wypadku twórczości pracowniczej. Prawo pierwszeństwa publikacji a ochrona prawnoautorska (charakterystyka uprawnień szkoły wyższej, studenta oraz pracownika naukowego).

Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Przesłanki ochrony na przykładzie studiów przypadku. Utwór samoistny, inspirowany i zależny. Warsztat: granica pomiędzy inspiracją a plagiatem. Wprowadzenie do systematyki praw autorskich: autorskie prawa osobiste i majątkowe.

Prawo autorskie c.d. Umowy w zakresie prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia pól eksploatacji. Dozwolony użytek osobisty i swoboda cytowania: cechy charakterystyczne, sytuacja prawna twórcy i korzystającego (jak korzystać, by nie naruszać; jak chronić, by nie ograniczać). Naruszenia praw autorskich (w tym instytucja plagiatu) oraz rodzaje odpowiedzialności z tego tytułu.

Warsztaty z zakresu prawa autorskiego kształtujące wśród studentów umiejętność właściwego korzystania z różnego rodzaju materiałów objętych ochroną prawnoautorską.

Prawo własności przemysłowej. Zasada czasowości ochrony i zasada terytorializmu (powtórzenie niektórych wiadomości z wykładu 2).

Rozwiązania techniczne i oznaczenia (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znaki towarowe). Rodzaje i funkcje znaków towarowych. Case study.

Podsumowanie cyklu wykładów – wskazanie korzyści i kosztów związanych z ochroną własności intelektualnej.

Literatura:

Akty prawne:

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.).

Podręczniki:

• J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008 i późniejsze

• E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2010

• A. Adamczak, M. du Vall (red.), Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2010

• W. Kotarba, Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji, Warszawa 2006

• W. Kotarba, Ochrona własności intelektualnej, Warszawa 2012

• Broszury Urzędu Patentowego, dostępne na stronie www.uprp.pl (zakładka „publikacje”,

a następnie „publikacje bezpłatne”)

14. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

• J. Guliński, K. Zasiadły (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka – światowe doświadczenia, Warszawa 2005*

• L. Łukaszuk, Dobra intelektualne, Warszawa 2009

• K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa 2011 (nowe wydanie)*

• U. Promińska (red.), Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004

• K. Santarek (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, Warszawa 2008*

• A. Szewc, K. Zioło, M. Grzesiczak, Umowy jako prawne narzędzie transferu innowacji, Warszawa 2011*

• M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008 i następne

• Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Warszawa 2005 (publikacja bezpłatna, dostępna na stronie MNiSW)

*publikacje bezpłatne, dostępne na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.

Student wie w jaki sposób legalnie korzystać z różnego rodzaju wyników cudzej twórczości.

Punkty ECTS: 4

Uczestnictwo w zajęciach - 24 godz.

Przygotowanie do zajęć - 40 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 36 godz.

Łącznie [100 godz. / 25 = 4 pkt)

Metody i kryteria oceniania:

ustne kolokwium z materiału omówionego podczas zajęć

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.