Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-EZFSP-W Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW1_W07, BW1_W09, BW1_U10, BW1_K04


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych. W odniesieniu do każdej z omawianych służb studenci zapoznają się z jej kodeksem etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem ideałów, wartości, norm odpowiadających specyfice danej służby. Zostaną też zaznajomieni z dylematami moralnymi funkcjonariuszy każdej ze służb oraz z najczęstszymi dla danej służby zachowaniami niezgodnymi z ich etyką zawodową.

Pełny opis:

Tematyka wykładu:

1. Etyka, moralność, etos, etyka zawodowa

2. Podstawowe wartości i normy

a) godność osoby ludzkiej

b) służebność

c) praworządność

d) profesjonalizm, rzetelność, lojalność

e) odpowiedzialność

f) odwaga, ofiarność

g) uczciwość

h) apolityczność

i) bezstronność

j) nie dyskryminacja

k) patriotyzm

l) honor

ł) dyskrecja

3. Zachowanie poza służbą

4. Korupcja

5. Etyczne aspekty użycia broni

6. Etyczne aspekty działań operacyjno-rozpoznawczych

7. Relacje między funkcjonariuszami, konflikty interpersonalne

8. Przełożeni i podwładni

9. Kobiety i mężczyźni

10. Mobbing i molestowanie

Literatura:

Podstawowa:

P. Burgoński, Etyka jako nauka i praktyka, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 15-29.

P. Bortkiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako problem etyczny. Uwagi wprowadzające (w:) Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, K. Endecki (red.), Poznań 2006, s. 63–73.

F. Ciepły, Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 30-39,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

P. Cooper, J. Murphy, Etyczne problemy współpracy policji z informatorami w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 40–57.

D. Gil, Etyka funkcjonariusza Służby Więziennej. Czy właściwa postawa funkcjonariusza może oddziaływać programowo na skazanego?, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 44-50,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008

G. Kędzierska, Aspekt etyczny działań kryminalistycznych, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 148-154

A. Pawłowski, Sprawności moralne w zawodzie policjanta, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 179-187

J. R. Szczerba, Etyka zawodowa Straży Granicznej. Materiały pokonferencyjne, Kętrzyn 2000

E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011

Zasady etyki zawodowej policjanta,

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/etyka_sg/

Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego

http://mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/kodeks-honorowy-zonierza-zawodowego-wp-103259/

Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Służby Celnej

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/kodeks-etyki;jsessionid=640074019E99A3708BAC600696880140

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

http://www.nszzfipw.org.pl/download/projekty/r_zasady_etyki.pdf

Uzupełniająca:

1. T. Styczeń, J. Marecki, ABC Etyki, Lublin 2007

2. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

3. J. Czaputowicz, Etyka w służbie publicznej

4. Z. Szonert, Etyka i pragmatyka służbowa w administracji, Toruń 2011

5. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej

6. M. Roga, Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999

7. B. Sprengla, A. Strzelecki, Urzędnik w administracji publicznej, Włocławek 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

BW1_W07 - student posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych oraz roli człowieka w życiu społecznym

BW1_W09 - student zna koncepcje ochrony praw człowieka

Umiejętności:

BW1_U10 - student potrafi podejmować etyczne rozstrzygnięcia w celu rozwiązania konkretnych dylematów funkcjonariusza służb państwowych

Kompetencje społeczne:

BW1_K04 - student ma przekonanie o konieczności postępowania w sposób profesjonalny oraz zgodny z etyką zawodową funkcjonariusza służb państwowych, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 12 godz.

zapoznanie się z literaturą - 20 godz.

przygotowanie do egzaminu - 13 godz.

łącznie - 45 godz./30 = 1,5 ECTS

1,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne po zakończeniu wykładów. Obowiązuje zakres tematyczny określony w niniejszym sylabusie.

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burgoński
Prowadzący grup: Piotr Burgoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych. W odniesieniu do każdej z omawianych służb studenci zapoznają się z jej kodeksem etyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem ideałów, wartości, norm odpowiadających specyfice danej służby. Zostaną też zaznajomieni z dylematami moralnymi funkcjonariuszy każdej ze służb oraz z najczęstszymi dla danej służby zachowaniami niezgodnymi z ich etyką zawodową.

Pełny opis:

Tematyka wykładu:

1. Etyka, moralność, etos, etyka zawodowa

2. Podstawowe wartości i normy

a) godność osoby ludzkiej

b) służebność

c) praworządność

d) profesjonalizm, rzetelność, lojalność

e) odpowiedzialność

f) odwaga, ofiarność

g) uczciwość

h) apolityczność

i) bezstronność

j) nie dyskryminacja

k) patriotyzm

l) honor

ł) dyskrecja

3. Zachowanie poza służbą

4. Korupcja

5. Etyczne aspekty użycia broni

6. Etyczne aspekty działań operacyjno-rozpoznawczych

7. Relacje między funkcjonariuszami, konflikty interpersonalne

8. Przełożeni i podwładni

9. Kobiety i mężczyźni

10. Mobbing i molestowanie

Literatura:

Podstawowa:

P. Burgoński, Etyka jako nauka i praktyka, w: S. Sowiński (red.), Etyka w życiu publicznym, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012, s. 15-29.

P. Bortkiewicz, Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako problem etyczny. Uwagi wprowadzające (w:) Przestępczość terrorystyczna. Ujęcie praktyczno-dogmatyczne, K. Endecki (red.), Poznań 2006, s. 63–73.

F. Ciepły, Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 30-39,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

P. Cooper, J. Murphy, Etyczne problemy współpracy policji z informatorami w Wielkiej Brytanii, „Przegląd Policyjny” 1996, nr 3, s. 40–57.

D. Gil, Etyka funkcjonariusza Służby Więziennej. Czy właściwa postawa funkcjonariusza może oddziaływać programowo na skazanego?, w: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych, Piła 2013, s. 44-50,

http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/045_zasady_etyki_zawodowej.pdf

K. Jeżyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008

G. Kędzierska, Aspekt etyczny działań kryminalistycznych, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 148-154

A. Pawłowski, Sprawności moralne w zawodzie policjanta, w: E. Wiszowaty, G. Kędzierska, W. Pływaczewski (red.), Policja – etyka – Kościół, Szczytno 2002, s. 179-187

J. R. Szczerba, Etyka zawodowa Straży Granicznej. Materiały pokonferencyjne, Kętrzyn 2000

E. Wiszowaty, Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011

Zasady etyki zawodowej policjanta,

http://www.policja.pl/pol/kgp/bsw/zagadnienia-prawne/etyka-w-policji/przepisy-krajowe/53039,Zasady-etyki-zawodowej-policjanta.html

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy Straży Granicznej

http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/etyka_sg/

Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego

http://mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/kodeks-honorowy-zonierza-zawodowego-wp-103259/

Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Służby Celnej

http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna/dzialalnosc/kodeks-etyki;jsessionid=640074019E99A3708BAC600696880140

Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej

http://www.nszzfipw.org.pl/download/projekty/r_zasady_etyki.pdf

Uzupełniająca:

1. T. Styczeń, J. Marecki, ABC Etyki, Lublin 2007

2. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Warszawa 2001

3. J. Czaputowicz, Etyka w służbie publicznej

4. Z. Szonert, Etyka i pragmatyka służbowa w administracji, Toruń 2011

5. I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej

6. M. Roga, Etyka zawodowa policjanta. Materiały pokonferencyjne, Szczytno 1999

7. B. Sprengla, A. Strzelecki, Urzędnik w administracji publicznej, Włocławek 2005

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.