Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-NOPr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o prawie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07

Posiada wiedzę o normach prawnych, politycznych, etycznych i zawodowych.


K_U07

Potrafi korzystać z aktów prawnych.


Skrócony opis:

Wyklad metoda informacyjno-konwersatoryjna

Praca z tekstami ustaw

Pełny opis:

Temat zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne i wprowadzenie do przedmiotu

2. Przepisy prawa i normy prawne

3. Powstawanie prawa i obowiązywanie prawa

4. Stosowanie prawa i wykładnia prawa

5. System prawa, polski system prawa, podstawy systemu kontynentalnego i common law

6. Podmioty prawa i wybrane elementy polskiego prawa karnego i cywilnego

7. Zakończenie i zaliczenie zajęć

Literatura:

Literatura:

Obowiązkowa:

Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2012.

Uzupełniająca:

Chauvin T., Stawecki T., Winczorek P., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009,

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.);

Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.);

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ma podstawowa wiedze o prawie

Umie interpretować norme prawna

Umie poslugiwac się kodeksem w określonej dziedzinie prawa

Zna rodzaje aktow prawnych

Metody i kryteria oceniania:

Obecnosc na zajęciach

Aktywnosc i udział w dyskusji

Sprawdzian pisemny na zakończenie konwersatorium

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)