Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa międzynarodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-PPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa międzynarodowego
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Cele przedmiotu:

wprowadzenie w tematykę prawa międzynarodowego znajomość podstawowych zasad i pojęć prawa międzynarodowego, znajomość związków między prawem międzynarodowym publicznym a prawem krajowym oraz podstawowych norm prawa międzynarodowego i umiejętność odniesienia ich do praktyki.

Wymagania wstępne:

Znajomość ogólnych zasad prawa, podstawowa znajomość terminologii prawniczej i umiejętność posługiwania się aktami prawnymi.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Zagadnienia wprowadzające.

2.Prawo międzynarodowe publiczne, a inne gałęzie prawa.

3.Podmiotowość w prawie międzynarodowym.

4.Państwo i jego atrybuty: powstanie i upadek państwa, terytorium państwowe, suwerenność, immunitet, sukcesja, misje dyplomatyczne.

5.Organizacje międzynarodowe.

6.Status jednostki w prawie międzynarodowym: obywatelstwo, bezpaństwowcy, cudzoziemcy, azylanci.

7.Prawa człowieka.

8.Zakaz stosowania siły w prawie międzynarodowym. Retorsje, represalia, sankcje międzynarodowe. Pokojowe rozstrzyganie sporów.

9. Prawo humanitarne: status terytoriów okupowanych, kombatanci, uchodźcy, jeńcy, ranni.

Metody oceny:

egzamin pisemny

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student po zakończeniu modułu i potwierdzeniu osiągnięć efektów kształcenia student potrafi:

1) wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa międzynarodowego oraz pochodzenie i charakter źródeł tego prawa

2) opisać rolę państw i organizacji międzynarodowych w kształtowaniu podstaw normatywnych

3) przedstawić miejsce umów międzynarodowych w obrocie międzynarodowym oraz zasad odpowiedzialności za ich niedotrzymywanie

4) wyjaśnić rolę zadań administracyjnych podejmowanych w zakresie relacji międzynarodowych

5) określić pozycję jednostki i jej praw w świetle prawa międzynarodowego, z uwzględnieniem sytuacji szczególnych

6) wypowiedzieć się na temat stosowania siły, konfliktów zbrojnych –

określić zasady ich prowadzenia oraz rozwiązywania, a także wskazać na pokojowe sposoby rozwiązywania sporów międzynarodowych

7) przedstawić zagadnienia obejmujące regulacje prawne powiązane z przestrzenią powietrzną, kosmosem oraz prawem morza

K_W04 Ma podstawową wiedzę o stosunkach międzynarodowych w wymiarze politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturalnym, jak również organizacjach międzynarodowych.

K_U03 Rozumie relacje między obywatelem a europejskimi (narodowymi i ponadnarodowymi) instytucjami politycznymi; umie określić i wskazać podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych, oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie krajowym lub europejskim.

K_K05 Jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych, w tym organach administracji krajowej i unijnej, organizacjach społecznych i lobbystycznych, mediach oraz innych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.