Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-SLic-I Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W14

K_U02, K_U08

K_K01, K_K06

Skrócony opis:

Seminarium służy przygotowaniu pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów

pracy licencjackiej z nauk o bezpieczeństwie.

W ciągu pierwszego semestru seminarium, każdy z jego uczestników,

w dyskusji z innymi uczestnikami seminarium, pod kierunkiem prowadzącego:

- określa obszar swoich zainteresowań badawczych

- definiuje problem badawczy i temat swojej pracy licencjackiej

- planuje strukturę swojej pracy

- pisze pierwszy jej fragment.

Literatura:

Nowak S., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 2010.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Zdefiniowanie własnych zainteresowań badawczych.

2. Określenie formalnego i materialnego aspektu wybranego przez siebie problemu badawczego.

3. Budowanie struktury zaplanowanych w pracy badań.

PUNKTY ECTS: 3

Seminarium - 24 godz.

Przygotowanie pracy - 51 godz.

Suma godzin: [75 / 30 (25) = 3]

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Dopuszczalne są trzy nieobecności w semestrze.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych zajęć.

3. Temat pracy musi zostać ustalony najpóźniej podczas ostatnich zajęć w październiku 2016 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu – student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora.

4. Plan musi być przygotowany najpóźniej na ostatnie zajęcia w listopadzie 2016 r. Student nie ma możliwości zmiany planu bez konsultacji z promotorem (i jego zgody).

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest rozliczenie zadań z punktów 3 i 4 oraz oddanie na ostatnich zajęciach semestru zimowego pierwszego rozdziału pracy.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest oddanie pierwszego rozdziału pracy w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie mogą być rozliczane zadania z punktów 3 i 4.

7. Oddanie do sprawdzenia pracy lub części pracy, która okaże się plagiatem, skutkuje bezzwłocznym zgłoszeniem tego faktu do komisji dyscyplinarnej za pośrednictwem dziekana.

8. Student, który nie zaliczy semestru zimowego – nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przekazanie promotorowi do sprawdzenia pełnej wersji pracy najpóźniej podczas pierwszych zajęć w maju 2017 r.

10. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi do sprawdzenia pełnej wersji pracy w wyznaczonym przez niego terminie – najpóźniej do 8 lipca 2017 r.

11. Promotor podejmuje decyzję w jakiej wersji chce otrzymywać poszczególne zadania (przekazywane w wyznaczonych przez promotora terminach) – w formie wydruku lub w wersji elektronicznej wysyłanej drogą mailową.

12. W przypadku powtarzania roku niezbędna jest zgoda dotychczasowego promotora na kontynuację przez studenta prac nad rozpoczętym tematem. W przedmiotowej sprawie student powinien złożyć podanie do promotora, pod którego kierunkiem przygotowywał pracę.

13. Formalne wymogi pracy licencjackiej są omówione w podręczniku: Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.