Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-POZ-BW-SM-I
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BW2_W02, BW2_W13

BW2_U01, BW2_U02

BW2_K01, BW2_K05

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy magisterskiej z nauk o bezpieczeństwie. Podczas pierwszego semestru seminarium każdy z jego uczestników gromadzi materiały niezbędne do przygotowania pracy oraz w dyskusji z pozostałymi uczestnikami seminarium pod kierunkiem prowadzącego:

- analizuje materiały;

- ustala obszar badawczy i formułuje temat pracy;

- przygotowuje strukturę pracy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych. Zagadnienia ogólne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.

Pieter J. Praca naukowa, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1960.

Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, „Śląsk”, Katowice 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PUNKTY ECTS: 4

Seminarium - 12 godz.

Przygotowanie pierwszego rozdziału pracy - 88 godz.

Suma godzin: [100 / 30 (25) = 4]

Metody i kryteria oceniania:

1. Obowiązkowe są obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach zgodnie z planem pracy wytyczonym przez promotora. Nieobecność studenta podczas zajęć nie zwalnia z obowiązku terminowego rozliczenia wyznaczonych do realizacji zadań. Dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze zimowym oraz trzy nieobecności w semestrze letnim.

2. Wybór obszaru badawczego pracy dyplomowej musi zostać dokonany podczas pierwszych zajęć.

3. Temat pracy musi zostać ustalony najpóźniej podczas drugich zajęć. W przypadku niedotrzymania tego terminu – student podejmuje temat spośród propozycji przedłożonych przez promotora.

4. Plan pracy musi zostać przygotowany najpóźniej do czwartych zajęć oraz musi zostać najpóźniej podczas tych zajęć zaakceptowany przez promotora. Student nie ma możliwości zmiany planu bez konsultacji z promotorem oraz bez uzyskania jego zgody na dokonanie zmian.

5. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest terminowe rozliczenie zadań z punktów 3 i 4.

6. Warunkiem zaliczenia semestru zimowego w drugim terminie jest rozliczenie zadania z punktu 4 w wyznaczonym przez promotora terminie w sesji poprawkowej. W drugim terminie nie można rozliczać zadania z punktu 3.

7. Student, który nie zaliczy semestru zimowego – nie ma możliwości kontynuowania pracy w semestrze letnim.

8. Pierwszy rozdział pracy musi zostać przygotowany do 9 maja 2020 r.

9. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w pierwszym terminie jest przedstawienie promotorowi pierwszego rozdziału pracy z naniesionymi poprawkami w podanym przez promotora terminie.

10. Warunkiem zaliczenia semestru letniego w drugim terminie jest przekazanie promotorowi pierwszego rozdziału pracy z naniesionymi poprawkami w wyznaczonym przez niego terminie w sesji poprawkowej.

11. Promotor podejmuje decyzję w jakiej wersji chce otrzymywać poszczególne zadania (w formie wydruku lub w wersji elektronicznej wysyłanej drogą mailową).

12. W przypadku powtarzania roku niezbędna jest zgoda dotychczasowego promotora na kontynuację przez studenta prac nad rozpoczętym tematem. W przedmiotowej sprawie student powinien złożyć podanie do promotora, pod którego kierunkiem przygotowywał pracę.

13. Oddanie do sprawdzenia pracy lub części pracy, która okaże się plagiatem – skutkuje bezzwłocznym zgłoszeniem tego faktu do Komisji Dyscyplinarnej za pośrednictwem Dziekana.

14. Formalne wymogi pracy magisterskiej są omówione w podręczniku: Radosław Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich, CeDeWu, Warszawa 2005.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)