Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie- historia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-NH-SD
Kod Erasmus / ISCED: 08.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie- historia
Jednostka: Instytut Nauk Historycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wiedza: K_W04, K_W09, K_W10, K_W11;

umiejętności: K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U07;

kompetencje: K_K01, K_U02.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W01 Ma zaawansowaną wiedzę ogólną dotyczącą zasadniczych teorii, metod badawczych, zasad i pojęć z obszaru historii architektury. Ma zaawansowaną wiedzę szczegółową z zakresu prowadzonych badań

K_W02 Posiada zaawansowaną wiedzę ogólną uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe.

K_W03 Wykazuje się znajomością metodyki pracy naukowej i metodologii historii na poziomie zaawansowanym

K_W04 Wykazuje się krytycznym

zrozumieniem wkładu wyników własnej działalności badawczej

w rozwój historii architektury

K_W05 Wykazuje się znajomością metodyki nauczania na poziomie szkoły wyższej w zakresie nauk historycznych

K_W05 Zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych.

Umiejętności:

K_U01 Posiada umiejętność wprowadzanie do obiegu naukowego nowej wiedzy,

praktycznego wykorzystania i

udoskonalania metod badawczych -

właściwych dla

nauk na poziomie

zaawansowanym lub specjalistycznym

K_U02 Posiada umiejętność rozwijania oryginalnych i

kreowania nowych metod rozwiązywania problemów badawczych w zakresie historii architektury

K_U03 Posiada umiejętność komunikowania się i konsultacji, także z współpracownikami i ekspertami w swojej i innych dziedzinach wiedzy

K_U04 Posiada umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia projektu badawczego w zakresie historii architektury

K_U05 Posiada umiejętność krytycznej analizy, syntezy i oceny oraz formułowania sądów na temat współczesnych problemów badawczych

K_U06 Posiada umiejętność prowadzenia zajęć o charakterze ćwiczeń lub warsztatów terenowych

K_U07 Posiada umiejętność samodzielnego planowania swego

rozwoju intelektualnego

K_U08 Potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą

K_U09 Posiada umiejętność pracowania z literaturą obcojęzyczną w zakresie prowadzonych badań

Kompetencje:

K_K01 Do podejmowania inicjatyw w określaniu nowych obszarów badań w zakresie historii architektury

K_K02 Do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej

K_K03 Do podtrzymania i doskonalenia etosu wspólnoty naukowej

K_K04 Do samokrytycyzmu w pracy twórczej oraz do działań na rzecz jej usprawnienia i wzrostu jej efektywności

K_K05 Przyczyniania się do postępu społecznego i/lub kulturowego w społeczeństwie opartym na wiedzy

Uzasadnienie punktów ECTS

uczestnictwo w seminarium 30 godz.

przygotowanie do seminarium 30 godz.

konsultacje 20 godz.

przygotowanie pracy doktorskiej

prezentacja wyników badań 100 godz.

razem 180 godz.

Liczba ECTS 180/30= 6 ECTS

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)