Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Faith-based Organisations w społeczeństwie obywatelskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-PO-FBOwSO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Faith-based Organisations w społeczeństwie obywatelskim
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza kategorii "Faith-based Organisations" z punktu widzenia ich miejsca i roli w społeczeństwie obywatelskim. Przedmiotem analiz są podmioty motywowane religijnie i funkcjonujące w różnorodnych formach organizacyjnych oraz w różnym stopniu zależne od oficjalnych struktur Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Literatura:

Dylus A., Kościół a społeczeństwo obywatelskie, „Athenaeum” 2013, nr 38.

Kamiński T., Caritas i polityka. Podmioty wyznaniowe w systemie pomocy społecznej, Warszawa 2012.

Kamiński T., Faith-based organisations jako aktorzy społeczeństwa obywatelskiego i partnerzy władz publicznych, [w:] M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 515-527.

Kamiński T., Kościelny trzeci sektor i jego specyfika, „Trzeci Sektor” 2015, nr 34.

Kulska J., Organizacje motywowane religijnie wobec problemu migracji w Europie, [w:] M. Marczewska-Rytko, D. Maj (red.), Politologia religii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 531-543.

Napierała P., Religia i polityka w USA. Faith-based Initiatives w okresie prezydentury G.W. Busha, Kraków 2013.

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła, Toruń 2012.

Schattkowsky R., Społeczeństwo obywatelskie jako metoda i podejście w badaniach społecznych, „Athenaeum” 2011, nr 31.

Sider R.J., Unruh H.R., Typology of Religious Characteristics of Social Service and Educational Organizations and Programs, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 2004 nr 1.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna jedna nieobecność niezależnie od przyczyny. Każda następna obniża ocenę końcową o 1 punkt.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym. Studenci losują zestawy zawierające po dwa pytania. Kryteria oceniania:

5 (bdb) - pełna odpowiedź na dwa pytania

4 (db) - pełna odpowiedź na jedno pytanie i częściowa na drugie pytanie

3 (dst) - pełna odpowiedź na jedno pytanie lub częściowa odpowiedź na każde z pytań.

2 (ndst) - brak odpowiedzi lub częściowa odpowiedź tylko na jedno z pytań

Znaki (+) i (-) służą zniuansowaniu ocen w zależności od treści odpowiedzi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)