Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy i pokusy polskiej geopolityki w XXl wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-PO-PPPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy i pokusy polskiej geopolityki w XXl wieku
Jednostka: Instytut Politologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształceniaSkrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie doktorantów z podstawowymi problemami szeroko rozumianej dyscypliny geopolityka w warunkach rozwoju stosunków międzynarodowych w szerokim kontekście rozwoju technologii i uwarunkowań politycznych/ekologicznych/środowiskowych. Szczególnym punktem odniesienia jest geopolityczna sytuacja Polski zarówno w wymiarze relacji zagranicznych, jak i sytuacji wewnętrznej.

Pełny opis:

Wykład monograficzny „Problemy i pokusy polskiej geopolityki w XXl wieku” (połączony z elementami konwersatorium, jako narzędziem aktywizacji) służy podniesieniu poziomu wiedzy słuchaczy nt. wzajemnych zależności fizycznego (geograficznego) ukształtowania przestrzeni i jego relacji z cywilizacyjnym, demograficznym, kulturowym , historycznym i ostatecznie politycznym wymiarem przeszłej i istniejącej rzeczywistości. Rezultatem aktywnego uczestnictwa w wykładzie i zapoznania się z dobraną do niego lekturą (obowiązkową i dowolną) powinno być przyswojenie wiedzy nt. rozwoju geopolityki oraz jej aktualnego i przyszłego znaczenia w relacjach międzynarodowych. Zamiarem wykładowcy jest zwrócenie uwagi uczestników na wzrastającą współcześnie rolę, w analizie geopolitycznej, czynników naturalnych: wody, ziemi, powietrza, klimatu oraz relatywnie nowych elementów wpływu aktywności człowieka na przestrzeń, takich jak elektronizacja, rozwój technologiczny, dynamika migracji, narastające rozwarstwienie materialnych zdolności i możliwości społeczeństw. Istotną rolę odgrywa przedstawienie skokowego wzrostu i dynamicznej roli czynników czasoprzestrzennych w globalnych i regionalnych relacjach geopolitycznych. Immanentną częścią wykładu jest wykazanie relatywnie ograniczonej współczesnej roli pojedynczego państwa jako podmiotu kształtującego geopolitykę.

Literatura:

Bibliografia wykład monograficzny "Problemy i pokusy polskiej geopolityki w XXl wieku"

Bezpieczeństwo, gospodarka, geopolityka. Wybrane problemy, Ilnicki Marek (red.), Nowakowski Zdzisław (red.), Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A., Warszawa 2014, s. 416.

Błasiak Wojciech, Pomiędzy centrum, a peryferiami na progu XXI wieku. Geopolityka i ekonomika Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i światowej depresji gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013, s.497.

Davies Norman, Zaginione królestwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, s. 450.

Eberhardt Piotr, Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 302.

(Grupa A)

Eberhardt Piotr, Twórcy polskiej geopolityki, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2006, s. 275.

Facebook.Oblicza i dylematy, Kreft Jan (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 116.

Geopolityka, Dybczyński Andrzej (red.), Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2013, s. 446.

Geopolityka rurociągów. Współzależność energetyczna, a stosunki międzypaństwowe na obszarze postsowieckim, Wyciszkiewicz Ernest (red.), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 184.

Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich, Bieleń Stanisław (red.), Skrzypek Andrzej (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, s. 220.

Jean Carlo, Geopolityka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 203, s. 391.

Kissinger Henry, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016, s. 390. (Grupa A)

Kochanek Ewelina, Geopolityka energetyczna współczesnych państw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, Szczecin 2016, s. 245.

Kowal Paweł, Testament Prometeusza, Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, KEW - ISP PAN, Wrocław Wojnowice 2018, s. 767.

Kuźniar Roman, Europa w porządku międzynarodowym, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2016, s. 273.

Legucka Agnieszka, Polityka Wschodnia Unii Europejskiej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008, s. 180.

Larroque Anne-Clementine, Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2015, s. 134.

Moczulski Leszek, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 2010, s. 646. (Grupa A)

Ostrowski Arkadij, Rosja wielkie zmyślenie. Od wolności Gorbaczowa do wojny Putina, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2018, s. 394.

Ring-Eifel Ludwig, Światowa potęga Watykanu. Polityka współczesnych papieży, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2006, s. 303.

Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata. Część pierwsza Federacja Rosyjska, Kraków 2011, Jach Anna (red.), Księgarnia Akademicka, s.494.

Verluise Pierre, Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 211.

Wang Yiwei, Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga”. Co rozwój Chin oznacza dla świata, New World Press – Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 243.

Wprowadzenie do polityki zagranicznej muzułmańskich państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, Wożniak-Bobińska Marta i Solarz Anna M. (red. naukowa), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, s. 475.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Uczestnicy wykładu uzyskują rozszerzoną wiedzę nt. geopolityki we współczesnym świecie i polskich geopolitycznych uwarunkowań polityki zagranicznej i wewnętrznej. Uzyskują jednocześnie zdolność przeprowadzenia kwerendy źródłowej, formułowania argumentów, sporządzania własnych ocen, krytycznego podejścia do informacji medialnych, wyciągania wniosków i zdolności syntetycznej oceny.

2 pkt ECTS

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do zajęć 30 godz.

łącznie 60 godz = 2 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie wykładu składają się następujące elementy:

1. Każdy z doktorantów musi przygotować jedną krótką (10. min) elektroniczną prezentację na temat uzgodniony z wykładowcą adekwatną do merytorycznego spektrum wykładu i zaprezentować ją na zajęciach. Sposób przygotowania i przedstawienia podlega ocenie indywidualnej.

2. Aktywność merytoryczna na zajęciach, przy omawianiu przestawianych tematów.

3. Frekwencja na zajęciach.

4. Przeczytanie obowiązkowe 3 lektur z zaproponowanej listy, w tym minimum jednej lektury spośród propozycji zaznaczonych na liście bibliograficznej jako "Grupa A".

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.