Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Rozwarstwienie paradygmatyczne we współczesnej socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-SO-RPwWS
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Rozwarstwienie paradygmatyczne we współczesnej socjologii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Przedmiot ma pomóc doktorantowi zorientować się w sytuacji kryzysu paradygmatycznego w socjologii i naukach pokrewnych. Ma być wsparciem w budowaniu samoświadomości badewczej słuchaczy. Ma wspomóc doktoranta w pisaniu tzw. rozdziału teoretycznego w dysertacji, czyli przygotować do świadomego zaprojektowania "warstwy wyjaśniającej pracy" i służyć do samodzielnej orientacji w nowych prądach we współczesnej metodologii, ze szczególnym uwzględnieniem realizmu krytycznego. W ramach przedmiotu przewiduje się możliwość indywidualnej konsultacji z prof. Archer i - w razie ochoty - przygotowania referatu na doroczną konferencje miedzynarodowa poświęcona realizmowi krytycznemu, w Polsce (UKSW) lub zagranisą (Annual Conference of International Associate of Critical Realism)

Pełny opis:

1. Potrzeba perspektywy filzoficznej w socjologii 2 h.

2. Historyczno naukowy kontekst powstania socjologii 2h.

3. Pozytywizm Augusta Comte'a 2 h.

4. Krytyka pozytywizmu Augusta Comte'a 2 h.

5. Naturalizm, empiryzm, pozytywizm i krytyka teorii przyczynowości Davida Hume'a 4 h.

6. Pojęcie paradygmatu 2 h.

7. Wymiar ontologiczny, epistemologiczny i etyczny paradygmatu w naukach społecznych i humanistycznych -2h.

8. Rozwój paradygmatyczny socjologii od Augusta Comte'a do postmodernizmu (szkic) 2 h.

7. Zwrot językowy i rozwarstwienie paradygmatyczne w naukach społecznych i humanistycznych 2 h.

8. Rozwarstwienie paradygmatyczne - propozycja typologii: paradygmat obiektywistyczny, subiektywistyczny i dialketycznej syntezy 4h.

9. Realizm krytyczny Roy'a Bhaskara i Margaret S. Archer, jako szczególna konceopcja paradygmatu dialektycznej syntezy 2h.

10. Prawda i koncepcja morfogenetycznej ramy pojęciowej 2h.

11. Dialektyczna synteza - poza Marksa i Hegla 2 h.

Literatura:

Margaret Archer, Structure, Culture and Agency.

Roy Bhaskar, A Realist Theory of Science.

Krzysztof Wielecki, Prawda socjologiczna i realizm krytyczny , w: Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 24/1, 2018

Krzysztof Wielecki, Kryzys i socjologia.

Krzysztof Wielecki, Sociology at the Crossroads: the Significance of Margaret S. Archer's Theory, in: Critical Realism and Humanity in the Social Sciences, ed. K. Śledzińska, K. Wielecki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)