Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-R-SO-SD
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - socjologia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_K01; S1A_K02; S1A_K03.

S1A_W06; S1A_W07; S1A_W08.

S1A_K03; S1A_K05.


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przygotowanie metodologiczne studentów do merytorycznego opracowania i przedstawienia pracy doktorskiej.

Efekty kształcenia:

Posługuje się fachową terminologią z zakresu socjologii w celu wyjaśniania i analizowania zjawisk społecznych K_U08

Rozpoznaje motywy i przyczyny odmiennych zachowań społecznych w oparciu o analizę osobowości społecznej K_U02

Klasyfikuje instytucje wychowania według reguł socjologicznych K_U05

Ustala kryteria przynależności do poszczególnych instytucji wychowania K_U06

Analizuje teorie i systemy wychowania K_U03

1. WIEDZA -

- Proponuje w oparciu o zdobytą wiedzę indywidualny problem badawczy; K_W01

- Wyjaśnia i charakteryzuje problematykę i uzasadnia wybór podjętego tematu; K_W06

- Proponuje zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi badawczych; K_W06

- Objaśnia uwarunkowania metodologiczne przeprowadzonych badań; K_W06

- Prezentuje i formułuje wiedzę w oparciu o przeprowadzone badania. K_W08

2. UMIEJĘTNOŚCI

Posługuje się fachową terminologią w zakresie formułowania problemu badawczego; K_U01

Wdraża do opracowania podjęty temat badawczy w oparciu o przyjęte problemy badawcze; K_U02

Opracowuje odpowiednie metody i narzędzia badawcze; K_U04

Weryfikuje metody i narzędzia badawcze; K_U06

Tworzy syntezę wyników badań. K_U07; K_U08

3. KOMPETENCJE -

Dba o fachową terminologię badawczą K_K01

Wykazuje odpowiedzialność za przeprowadzane badania społeczne; K_K04

Jest zorientowany na zdobywanie nowej wiedzy; K_K01

Dąży do doskonalenia swych umiejętności badawczych; K_K05

Zdolny do tworzenia samodzielnej syntezy wyników badań. K_K06

Opis ECTS:

uczestnictwo w seminarium - 10 godz.

konsultacje naukowe - 20 godz.

praca własna doktoranta nad dysertacja doktorską - 30 godz.

Suma godz. - 60

Liczba ECTS - 60 godz./30 godz. = 2

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)