Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna danych sondażowych-poziom zaawansowany

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ASDS-r
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna danych sondażowych-poziom zaawansowany
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W01-S2A_W01; K_W02-S2A_W03; K_W06-S2A_W06; K_U01-S2A_U01; K_U02-S2A_U02; K_U03-S2A_U03;K_U03-S2A_U04;K_K02-S2A_K02;K_K02-S2A_K03;K_K02-S2A_K04;K_K02-S2A_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do wykonywania analizy statystycznej oraz interpretacji danych pochodzących z badań opinii społecznej.

Pełny opis:

Treście merytoryczne:

1. Testy parametryczne

testy t-Studenta

analiza wariancji

korelacja r-Pearsona

analiza regresji

2. Testy nieparametryczne

test U Manna-Whitneya

test Kruskala-Wallisa

test niezalezności chi-kwa

3. Wielokrotne odpowiedzi

4. Ogólny model liniowy

5. Modele mieszane – liniowe

Literatura:

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 1, SPSS Polska, Kraków

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 2, SPSS Polska, Kraków

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. (K_W01-S2A_W01) zna procedury z zakresu analizy danych ilościowych oraz obsługi programu SPSS/PASW Statistics

2. (K_W02-S2A_W03) oblicza miary statystycznye, korelacje, analizę wariancji, regresji liniowej, analizę czynnikową analizę skupień służących do lepszego pomiaru i głębszego zrozumienia relacji między różnymi podmiotami życia społecznego

3. (K_W06-S2A_W06) posługuje się metodami i narzędziami opisu, w tym techniki pozyskiwania danych służących do budowania baz danych pochodzących z badań społecznych; edytuje, konweruje i eksportuje bazy danych, dokonuje operacji na zmiennych, raportuje, skaluje

4. (K_U01-S2A_U01) prawidłowo interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne i w opraciu o zastsowane procedury analityczne SPSS

5. (K_U02-S2A_U02) wykorzystuje wiedzę socjologiczną i statystyczną do analizowania zjawisk społecznych przy wykorzystaniu SPSS oraz formułuje własne wnioski badawcze

6. (K_U03-S2A_U03) stawia hipotezy badawcze i je weryfikuje za pomocą analizy statystycznej SPSS oraz interpretować wyniki nt. różnych zjawisk społecznych

7. (K_U04-S2A_U04) za pomocą procedur prognostycznych SPSS (np: analiza szeregów czasowych) formułuje prognozy dotyczące zjawisk społecznych

Kompetencje społeczne:

8. (K_K02-S2A_K02) przeprowadza procedurę analityczną oraz przygotowuje profesjonalny raport badawczy współdzałając w większym zespole badawczym

9. (K_K03-S2A_K03) odpowiednio określia priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania analitycznego

10. (K_K04-S2A_K04) prawidłowo identyfikuje i dobiera odpowiednią technikę analityczną do założonego problemu badawczego

11. (K_K05-S2A_K05) umie uczestniczyć w przygotowaniu i przeprowadzeniu projektów analitycznych z zakresu nauk społecznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, egzamin w formie testu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)