Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ASzWSPSS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W07; SO1_W02 ; SO1_U02; SO1_U07; SO1_K02; SO1_K05

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z wybranymi technikami opracowania i analizy danych ilościowych przy użyciu pakietu SPSS.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z wybranymi technikami opracowania i analizy danych ilościowych przy użyciu pakietu SPSS. W trakcie kursu będą realizowane następujące zagadnienia: wprowadzanie danych i podstawy pracy z programem, pomiar w naukach społecznych, metody opracowania danych ilościowych (kodowanie i dekodowanie), analiza ‘braków danych’, rozkład jednej zmiennej, statystyki opisowe, tworzenie wskaźników zmiennej, tabele współzależności, wprowadzenie do wnioskowania statystycznego (testy chi-kwadrat, testy T- studenta, nieparametryczne odpowiedniki testów T)

Kurs realizowany jest w formie ćwiczeń, które składają się z dwóch części. Część pierwsza teoretyczna koncentruje się na wprowadzeniu do treści kursu. Cześć druga poświęcona jest kształceniu praktycznych umiejętności opracowania i analizy statystycznej danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu SPSS.

Literatura:

Babbie E., 2004, Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Nawojczyk M., 2002, Przewodnik po statystyce dla socjologów, SPSS Polska, Kraków.

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedynska S., Cypryańska M., Statystyczny drogowskaz 1, SPSS Polska, Kraków

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza:

- student posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia badań społecznych z wykorzystaniem pakietu SPSS – wybór typu oraz konstrukcji narzędzia badawczego,

- zna zasady obowiązujące przy interpretacji wyników uzyskanych dzięki stosowaniu narzędzi statystycznych dostępnych w pakiecie SPSS.

• umiejętności:

- student posiada umiejętność wprowadzania danych do pakietu SPSS;

- potrafi formatować oraz przekształcać zbiory danych;

- wykorzystuje posiadaną wiedzę do wyboru odpowiedniej metody analizy;

- posiada umiejętność wszechstronnej prezentacji graficznej wyników.

-potrafi budować tabele współzależności

- potrafi przeprowadzić wnioskowanie statystyczne

• kompetencje personalne i społeczne:

- student jest przygotowany do świadomego interpretowania wyników uzyskiwanych dzięki narzędziom statystycznym – zna ich ograniczenia oraz zagrożenia związane z manipulacją

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2. Zadania wprowadzające: nawiązujące do wprowadzonych wcześniej zadań i procedur

3. Rozwiązywania zadań na zajęciach i omawianie problemów

4. Test podsumowujący wiedzę z zakresu analizy statystycznej przeprowadzonej w pakiecie SPSS.

Praktyki zawodowe:

Brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)