Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania społeczne w praktyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-BSwP Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania społeczne w praktyce
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W07; SO2_U01; SO2_U02; SO2_U03, SO2_K02; SO2_K03; SO2_K05; SO2_K07


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:średnio-zaawansowany

Cele przedmiotu: Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci poznają metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach nad komunikowaniem społecznym, student przygotowuje projekt badań dotyczący procesu komunikowania

Wymagania wstępne: Podstawowa znajomość metod i technik badawczych stosowanych w badaniach społecznych; znajomość podstawowych pojęć socjologicznych, podstawowa znajomość procesu badawczego

Pełny opis:

1.Proces komunikacji – charakterystyka

2.Proces komunikacji – charakterystyka

3.Analiza zawartości – charakterystyka metody badawczej (rozwój metody badawczej, jej zastosowanie, analiza zawartości a analiza treści)

4.Analiza zawartości – charakterystyka metody badawczej (jednostki analizy i kategoryzacji, badanie cech formy i cech treści przekazu)

5.Analiza zawartości – charakterystyka metody badawczej (modele aktów komunikacji, badanie związku przyczynowo-skutkowego przy zastosowaniu analizy zawartości)

6.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

7.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

8.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

9.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

10.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

11.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

12.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

13.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

14.Prezentacja przez studentów opracowywanego projektu badań

15.Ocena i omówienie przygotowanych przez studentów projektów badań

Metody oceny:przygotowanie projektu badawczego w oparciu o wybrany przez studenta problem

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

Gackowski T. [et al.], Skrypt do analizy zawartości prasy, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Analiza zawartości przekazów masowych, [w:] Badania empiryczne w socjologii, t. 2, red. M. Malikowski, M. Niezgoda, Tyczyn 1997.

Lisowska-Magdziarz M. Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów. Wersja 1.1., Kraków 2004.

Pisarek W., Analiza zawartości, Kraków 1983,

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.

Szpunar M., Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 2.

Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

a) Student charakteryzuje metody i narzędzia badań procesu komunikacji.

b) Student opisuje techniki pozyskiwania danych w badaniach nad komunikowaniem.

c) Student charakteryzuje procesy komunikowania kształtujące struktury społeczne.

Umiejętności:

a) Student analizuje proces komunikacji społecznej i analizuje jego konteksty.

b) Student formułuje wnioski, stawia hipotezy na temat procesu komunikacji.

Kompetencje społeczne:

Student nabywa kompetencji pracy zespołowej.

Udział w zajęciach 30h

Przygotowanie do zaliczenia 20h

Czas na napisanie pracy 20h

3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność podczas zajęć (możliwe dwie nieusprawiedliwione obecności), prezentacja podczas zajęć projektu badawczego, przygotowanie na koniec semestru kolejnego projektu badawczego (odrębnego niż prezentowany podczas zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Klimski
Prowadzący grup: Wojciech Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny, studenci poznają metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach nad komunikowaniem społecznym, przygotowują projekt badań dotyczący procesu komunikowania

Pełny opis:

1. Formułowanie problemu badawczego.

2. Formułowanie problemu badawczego – kontynuacja.

3. Formułowanie hipotez

4. Operacjonalizacja.

5. Operacjonalizacja – kontynuacja.

6. Definiowanie badanej populacji.

7. Definiowanie badanej populacji – kontynuacja.

8. Określanie operatu.

9. Dobór próby badawczej.

10. Wybór techniki badawczej.

11. Wybór techniki badawczej – kontynuacja.

12. Konstrukcja narzędzia badawczego.

13. Konstrukcja narzędzia badawczego – kontynuacja.

14. Omówienie projektów badawczych przygotowanych przez studentów.

15. Omówienie projektów badawczych przygotowanych przez studentów kontynuacja.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce. PWN, Warszawa, 2003.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław, 1999.

Frankfort-Nachmias Ch., David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

G. Babiński G., Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków 1980.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003.

Lutyński J., Metody badań społecznych.. Łódź 1994.

Mayntz R., Holm K., Hubner H., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Nowak S., Metody badań socjologicznych, Warszawa 1965.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Warszawa 2009.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2009.

Sułek A., (red.) Metody analizy socjologicznej. Warszawa1986.

Sztumski, J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1995.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość metod i technik badawczych stosowanych w badaniach społecznych i marketingowych; znajomość podstawowych pojęć socjologicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.