Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-ESp
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W12, SO1_U08, SO1_U14; SO1_K07

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zasady życia społecznego oraz ogólne zasady etyki na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie z kluczowymi problemami etyki społecznej. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych. Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów różnych aspektów życia społecznego.

Pełny opis:

Głównym celem kursu jest wykształcenie umiejętności przeprowadzania analizy etycznej wybranych zjawisk społecznych i kulturowych. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych. Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów różnych aspektów życia społecznego.

Literatura:

1. Chyrowicz B., (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków.

2. Iłowiecki M.; Krzywe zwierciadło; O manipulacji w mediach, Lublin 2003.

3. Jedynak W., (2014) Wybrane zagadnienia etyki zawodowej socjologa, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 6(42), nr 2.

4. Kodeks Etyczny Socjologa.

5. Singer P., (2005), (red.). Przewodnik po etyce, Warszawa.

6. Teichman J., (2002), Etyka społeczna, Warszawa.

7. Uliński M., (2012) Etyka troski i jej pogranicza, Kraków.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO1_W12

Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy

i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności

w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie

prawa posiada klient pomocy społecznej.

SO_U08

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i

regułami prawnymi stosując zasady etyki zawodowej pracownika

socjalnego, w tym w szczególności: a/ udzielania pomocy wszystkim

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o

pomoc, b/respektowania praw tych osób do poszanowania ich

godności osobistej, c/działania jako rzecznik interesów osób

zwracających się o pomoc, d/wzmacniania samodzielności osób

korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu od

niej.

SO1_U14

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy socjalnej.

SO1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych i politycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

obywatelskim, socjalnym, edukacyjnym.

EK1 - Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące etyki jako nauki.

EK2 - Student opisuje i wyjaśnia społeczną naturę człowieka i normy warunkujące jedność społeczności.

EK3 - Student charakteryzuje podstawowe zasady etyczne życia społecznego.

EK4 - Student rozumie znaczenie zasad: prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości i tolerancji w budowaniu relacji społecznych.

EK1 - Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące etyki jako nauki.

EK2 - Student opisuje i wyjaśnia społeczną naturę człowieka i normy warunkujące jedność społeczności.

EK3 - Student charakteryzuje podstawowe zasady etyczne życia społecznego.

EK4 - Student rozumie znaczenie zasad: prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości i tolerancji w budowaniu relacji społecznych.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego 60% .

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)