Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ewaluacja i audyt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-EiA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ewaluacja i audyt
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

SO2_W01, SO2_W07

SO2_U01, SO2_U03, SO2_U04, SO2_U08

SO2_K02, SO2_K05


Skrócony opis:

I. Wstęp: logika i porządek tematyczny zajęć (reguły gry dydaktycznej)

II. Badania kontrfaktyczne w ewaluacji - PSM

III. Wykorzystanie FGI w ewaluacji – alternatywy BBD oraz FGI online

IV. Techniki projekcyjne i wspomagające w ewaluacji

V. Techniki semiotyczne w ewaluacji

VI. VII.

VIII. Behawioralne badania ewaluacyjne - RiA

IX. Scenariusz FGI - 1

X. Scenariusz FGI - 2

XI. Scenariusz FGI - 3

XII. Mystery Shopping w badaniach ewaluacyjnych

XIII. Lingwistyczne aspekty raportów ewaluacyjnych

Pełny opis:

Zapoznanie studentów (socjologów) z różnego rodzaju problemami badań ewaluacyjnych oraz z różnymi typami projektów i programów podlegających ewaluacji, wraz z zasadami dokonywania wyboru odpowiednich metod i technik oraz umiejętnościami posługiwania się nimi, jako ‘ewaluator’.

Sposób nauczania: Wykład interaktywny

Literatura:

Berk R., Rossi P. (1999), Thinking about Program Evaluation 2, SAGE Publications Thousand Oaks, London New Delhi.

European Commission (1999), Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF assistance in the period 2000–2006, Directorate General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Brussels.

European Commission (2000), Working paper 1: Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents, Directorate General for Regional Policy and Cohesion, Brussels. Kierzkowski T. Ewaluacja, www. Europa.pl.

Korporowicz L. (1997), Ewaluacja w edukacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Korporowicz L. (1999), Społeczne funkcje ewaluacji, w: Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus, PAN, Warszawa.

Korporowicz L. (2001), Ewaluacja i społeczeństwo, w: E. Hałas (red.), Rozumienie zmian społecznych, TN KUL, Lublin, s.103–104.

Krzyszkowski J. (1998), Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Omega – Praksis, Łódź.

Nolan B. (2003), Social Indicators in the European Union, Paper for the Statistics Users’ Conference, „Measuring Government Performance”, London.

Ornacka K. (2003) Ewaluacja. Między naukami społecznymi i praca socjalną, w: Zeszyty Pracy Socjalnej, zeszyt drugi, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii, Kraków.

Owen J.M., Rogers P.J. (1999), Program Evaluation. Forms and Approaches, SAGE Publications Thousand Oaks, London New Delhi.

Patton M.Q. (1998), Discovering Process Use Evaluation, “The International Journal of Theory, Research and Practice”, vol. 4 (2), Thousand Oaks, London New Delhi.

Cox D.R., Snell E.J., Analysis of Binary Data, Second Edition, Chapman and Hall, New York 1989.

Dehejia R.H., Wahba S., „Propensity score-matching methods for nonexperimental causal studies”,

The Review of Economics and Statistics 2002, nr 84(1), s. 151–161.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Efekty kształcenia

a) Wiedza:

- Student wylicza i opisuje wybrane systemy norm i reguł organizujących instytucje społeczne, których działania ewaluuje

- Student wymienia kryteria dla konstruowania (dobrej) teorii ewaluacji oraz standardy i zasady ewaluacji

- Student wylicza i opisuje stadia rozwoju i typy teorii ewaluacji

- Student identyfikuje głównych uczestników procesu ewaluacji i opisuje ich role w ewaluacji oraz podstawowe formy relacji ewaluator-interesariusz (stakeholder)

- Student definiuje kluczowe pojęcia związane z procedurami badań ewaluacyjnych

b) Umiejętności

- Student określa/formułuje pytania ewaluacyjne (interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczne i relacje między nimi)

- Student konstruuje model logiczny ewaluacji i identyfikuje cele interwencji i populację celową

- Student generuje dane zgodnie z procedurami badań ewaluacyjnych (stosuje narzędzia socjologii empirycznej w badaniach ewaluacyjnych)

- Student potrafi w sposób krytyczny wykorzystać zdobytą wiedzę w różnych formach i zakresie (knowledge utylization)

c) Kompetencje społeczne

- Student pracuje w zespole, przyjmując w nim rozmaite role

- Student uczestniczy w przygotowaniu i realizacji Projektów ewaluacji (potrafi szacować skutki działań swojego Zespołu)

2. Opis ECTS

6 (3)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Test pisemny

Metoda projektowa jako metoda aktywizacji zaspołowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)