Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-FSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H2A_W01, H2A_W02, H2A_W04, H2A_W05, H2A_W06;

H2A_U01, H2A_U05, H2A_U08, H2A_U07;

H2A_K01, H2A_K03, H2A_K04.
Skrócony opis:

studenci poznają wybrane podstawy współczesnej filozofii człowieka, kultury, polityki, państwa, etyki i epistemologii, które pomogą zrozumieć przedmiot, teorie i metody socjologii. Przedmiot pomyślany jest również jako przygotowanie do współczesnych teorii socjologicznych.

Pełny opis:

1. Fenomenologia Edmunda Husserla - 2h.

2. Filozofia człowieka i kultury Romana Ingardena - 2h.

3. Edith Stein o człowieku i sensie życia - 2h.

4. Osobny idiom fenomenologii Maxa Schelera - 2h.

5. Martin Heidegger o człowieku, społeczeństwie i bytowaniu - 2h.

6. Porozmawiajmy o filozofii dialogu: Ferdinand Ebner, Emmanuel Lévinas, Martin Buber, Ferdinand Ebner, Franz Rosenzweig, Abraham Joshua Heschel, Józef Tischner - 2h.

7. Robert Spaemann i meandry sensu - 2h.

8. Paul Tillich i "odwaga bycia" - 2h.

9. Filozofia analityczna, realizm krytyczny i inne odmiany realizmu - 2h.

10. Dwie odmiany egzystencjalizmu: Jean Paul Sartre,, Albert Camus vs Gabriel Marcel, Lew Szestow, Miguel de Unamuno, Karl Jaspers - 4h.

11. Personalize: Gabriel Marce, Jacques Maritain - 2h.

12. Chantal Delsol, "człowiek późnej nowoczesności - 2h.

13. Filozofia społeczna i antropologia filozoficzna Karola Wojtyły - 2h.

14. Filozofia podmiotowości - 2h.

Literatura:

1. Tatarkiewicz "Historia filozofii", wybrane fragmenty

2. Copleston "Historia filozofii", wybrane fragmenty

3. Gadacz "Historia filozofii XX wieku", wybrane fragmenty

+ lektury omawiane na wykładach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawy filozofii, rozumie główne różnice stanowisk w zakresie filozofii człowieka, polityki, społeczeństwa, kultury. Umie odnieść je do najważniejszych zagadnień społecznych i socjologicznych.

Student zna główne stanowiska etyczne. Rozumie ich znaczenie dla teorii socjologicznych.

Student zna główne orientacje epistemologiczne. Rozumie ich znaczenie dla metodologii nauk społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma do wyboru trzy formy zaliczenia przedmiotu

• egzamin ustny- znajomość podstaw materiału – dst; znajomość pełna i elementy rozumienia materiału – db; pełna znajomość materiału, zaawansowane rozumienie – bdb; samodzielne i twórcze rozumienie i pełna znajomość wymaganego materiału - bdb plus

• tłumaczenie ok. 20-25 stron tekstu z j. angielskiego, francuskiego, niemieckiego lub rosyjskiego wskazanej przez wykładowcę, z dziedziny związanej z przedmiotem (uwaga, wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze): pełne, ze zrozumieniem, wierne, w bardzo dobrej polszczyźnie tłumaczenie – bdb; jak wyżej, ale z niewieloma brakami – db; rzetelne tłumaczenie z brakami rozumienia tekstu – dst. Wersja pisemna i elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem! W treści maila oraz na stronie tytułowej tłumaczenia trzeba podać KONIECZNIE!: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

• prezentacja (power point) na zadany temat z zakresu przedmiotu, objętości ok. 50 ramek) uwaga! Wyłącznie dla studentów, którzy opuścili najwyżej jeden wykład w semestrze; praca wykonana z pełnym zrozumieniem, rzetelnie – bdb; praca wykonana ze zrozumieniem nie mniej niż 75% materiału, rzetelnie – db; praca wykonana ze zrozumieniem ok. 50 – 74% materiału, w zasadzie rzetelnie – dst. Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Wersja elektroniczna: najpóźniej na miesiąc przed ostatnim wykładem!

Uwaga! Tłumaczenie przesyłamy wraz z oryginałem. W główce tłumaczenia trzeba podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora tłumaczenia oraz imię i nazwisko autora oryginału tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji dzieła, strony tłumaczone

Prezentacja w power point: ppt lub pptx. W treści maila oraz w pierwszej ramce prezentacji trzeba KONIECZNIE! podać: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów autora prezentacji oraz imię i nazwisko autora dzieła tytuł, wydawnictwo miejsce i rok publikacji, strony, z które obejmuje prezentacja, a także przedmiot, który prezentacja ma zaliczać.

Uwaga!Prace pisemne, w wersji elektronicznej, należy przesłać nie później niż na miesiąc przed terminem ostatniego wykładu z tego przedmiotu!

UWAGA! EWENTUALNE ZASTRZEŻENIA DO WPISU W USOSie TRZEBA ZGŁOSIĆ na adres mailowy wykładowcy nie później niż na tydzień po terminie egzaminu ustnego!

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)