Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-HF
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01, S1A_W02 , S1A_W09, S1A_W09, S1A_W11;

S1A_U03 , S1A _U08;

S1A_K0 1, S1A_K06.Skrócony opis:

Cele przedmiotu: poznanie ważniejszych zagadnień europejskiej filozofii od starożytności do współczesności

Wymagania wstępne:wiedza ogólnohumanistyczna

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Początki filozofii europejskiej – filozofia jońska, eleacka. Sofiści i Sokrates.

2-3.Systemy filozoficzne: Platona i Arystotelesa.

4.Szkoły – stoicka, epikurejska. Sceptycyzm starożytny. Neoplatonizm schyłku starożytności.

5.Główne spory średniowieczne:pochodzenie duszy, przeznaczenie, powszechniki, granice filozofii i teologii. 6.Św. Anzelm z Canterbury, Abelard

7.Św. Tomasz z Akwinu,

8.Via antiqua i via moderna.Filozofia odrodzenia.

9.Kartezjusz, Pascala,

10.Empiryści i sceptycyzm nowożytny

11.Filozofia oświecenia (Wolter, Rousseau),

12.Idealizm frilozofii niemieckiej (Kant,Hegel)

13.Pozytywizm scjentyzm, neopozytywizm,

14.Egzystencjalizm, postmodernizm.

15.Personalizm.

Literatura:

1. Copleston F., Historia filozofii, t. III-IX;

2. Dąmbska I., Zarys historii filozofii greckiej, Daimonion IW Lublin1993;

3. Swieżawski S., Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, PWN, Warszawa-Wrocław 2000;

4. Tatarkiewicz W., Filozofia średniowieczna, Warszawa 1970;

5.Tatarkiewicz W., Filozofia XIX wieku, Warszawa 1995.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

-posiada pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, w tym roli filozofii od starożytności do współczesności, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej;

- ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach

i szkołach badawczych obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz posiada wiedzę na temat znaczenia w kulturze filozoficznej tzw. via antiqua i via moderna.

Umiejętności

-potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować

informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować

na tej podstawie krytyczne sądy oraz potrafi łączyć wiele informacji z właściwym okresem historii filozofii;

-umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności

badawcze czerpać wiedzę również z historii filozofii oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób;

-systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, interesuje się

aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, nowatorskimi formami

wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce oraz rozwojem filozofii w różnych jej okresach.

2 ECTS = udział w wykładzie 25h, konsultacje 5h, przygotowanie do egzaminu 20h = 50h/25 =2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę nast.(2) nie zna podstawowej terminologii filozoficznej oraz przedstawicieli omówionych nurtów filozoficznych;

Na ocenę dst. (3) zna terminologię nauk humanistycznych, w tym filozoficznych, ale nie umie scharakteryzować omówionych nurtów filozoficznych;

Na ocenę db. (4) zna terminologię nauk humanistycznych, w tym filozoficznych potrafi w sposób ogólny scharakteryzować omówione nurty filozoficzne wraz z ich przedstawicielami;

Na ocenę bdb. (5) posiada wszechstronną znajomość omówionych zagadnień, a ponadto posiada wiedzę na temat znaczenia w kulturze filozoficznej tzw. via antiqua i via moderna.

Umiejętności

Na ocenę nast. (2) nie rozróżnia podstawowych zagadnień filozoficznych;

Na ocenę dst. (3) nie potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególnych stanowisk filozoficznych;

Na ocenę db. (4) potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł, formułować krytyczne sądy oraz łączyć omówione treści z właściwym okresem historii filozofii;

Na ocenę bdb(5) potrafi bezbłędnie rekonstruować i uzasadniać poszczególne stanowiska filozoficzne, posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych, potrafi analizować poglądy wybranego wiodącego autora filozoficznego.

Kompetencje

Student potrafi właściwie zaplanować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego z zakresu historii filozofii, aktywnie uczestniczy w zajęciach poprzez udział w dyskusjach, wyrażając własne uwagi krytyczne.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny.

Wykład problemowy z zakresu historii filozofii.

Wykład konwersatoryjny celem zaktywizowania uczestników wykładu.

Indywidualna lektura tekstów.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)