Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klasyczne teorie socjologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-KTS1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Klasyczne teorie socjologiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S2A_W02,S2A_W07 S2A_U02 S2A_U04, S2A_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

Poziom licencjatu

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie się studenta z teoriami, które uważane są za podstawowe w historii myśli socjologicznej oraz poznanie drogi powstawania, które one przebyły.

Wymagania wstępne:

Wstęp do socjologii, Wczesna myśl socjologiczna.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Pozytywistyczna myśl socjologiczna:

- historyczny kontekst pozytywizmu

- założenia pozytywizmu

- A. Comte

Ewolucjonizm w socjologii:

- założenia ewolucjomizmu

- Socjologia Herberta Spencera

Psychologizm w socjologii:

- Założenia psychologizmu

- Psychologia tłumu

- Z. Freud

- Socjologia W. Pareto

Socjologizm:

- Socjologia L. Gumplowicza

- Socjologia E. Durkheima

Początki Socjologii Humanistycznej:

-założenia

- F. Toennies, G. Simmel, M. Weber

Funkcjonalizm socjologiczny

-założenia

Literatura:

Jerzy Szacki,

Historia Myśli socjologicznej, Warszawa 2002

J.Turner

Struktura teorii socjologicznej PWN 2008

P. Fabiś

Emilie Durkheim jako teoretyk kultury, Wydawnictwo Poznańskie 2008

P. Sztompka M Kucia,

Socjologia- lektury Znak 2007

P. Sztompka

Socjologia zmian społecznych Znak 2005

Fragmenty podręcznika podstawowego (J, Szacki, Historia..) do testu końcowego (obowiązujące wraz z materiałami z wykładów oraz przekazaną literaturą uzupełniajacą)

Pozytywizm 244-251

Ewolucjonizm 279- 304; 310- 318

Psychologizm 320-324; 329-331; 334-358

Socjologizm 359- 398

Niemiecka socjologia humanistyczna 435-493

Pragmatyzm społeczny 543-592

Funkcjonalizm socjologiczny 805-855

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- opanowanie wiedzy z zakresu klasyki socjologicznej na poziomie pozwalającym świadomie i samodzielnie stosować aparat pojęciowy klasycznych teorii do współczesnych zagadnień społecznych;

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii dyscypliny i jej społecznego zakorzenienia do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych;

- dostrzega i interpretuje historyczne źródła do sporów teoretycznych prowadzonych we współczesnej socjologii;

Wiedza:

- nabywa wiedzę dotyczącą głównych teorii socjologicznych i społecznych;

- nabywa wiedzę na temat różnych perspektyw myśli socjologicznej i społecznej, ich przedstawicieli,

- nabywa wiedzę nt. uwarunkowań w jakich określone nurty myśli społecznej i socjologicznej się rodziły, jak zanikały.

Umiejętności:

- zdolność widzenia i eksplikacji faktów społecznych w ramach określonej teorii socjologicznej;

- analizuje konkretne zjawiska i procesy społeczne, wykorzystując podstawową wiedzę teoretyczną ;

- posiada umiejętność socjologicznej perspektywy widzenia faktów społecznych i ich podstawowej interpretacji w ramach różnych perspektyw socjologicznych.

Kompetencje:

- zdolny do stosowania wiedzy i umiejętności w ramach wielorakich perspektyw socjologicznych;

- potrafi zastosować socjologiczne spojrzenie wielorakich perspektyw w karierze zawodowej, a w szczególności swoich studiach socjologicznych.

Opis ECTS:

Uczetnictwo w wykładach - 30 g.

Konsultacje - 10 g.

Przygotowanie do egzaminu - 20 g.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Pisemny egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)