Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody jakościowe w badaniach marketingowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-MJwBM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody jakościowe w badaniach marketingowych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a58b7c971c3694178b51afd0a1b8b6841%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c0489db3-68a8-4eaf-95ce-5e3ad1d62281&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO2_W07, SO2_W11; SO2_U02, _U08, SO2_U09; SO2_K02,

SO2_K05, SO2_K07

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia z zakresu jakościowych badań marketingowych. Wiedza zdobyta w trakcie zajęć umożliwia studentom sprawne konstruowanie schematów badań marketingowych, scenariuszy wywiadów oraz pozwala prawidłowo analizować i interpretować wyniki badań.

Pełny opis:

Konwersatorium obejmuje omówienie następujących zagadnień:

1. Istota i rodzaje badań marketingowych

2. Porównanie metod jakościowych i ilościowych w badaniach marketingowych

3. Ewolucja w rozumieniu konsumenta, utajone postawy konsumenckie

4. Fazy procesu badawczego

5. Planowanie schematu badania

6. Techniki projekcyjne

7. Konstruowanie scenariusza wywiadu, prowadzenie wywiadu

8. Analiza i interpretacja wyników

Literatura:

Maison D., Jakościowe metody badań marketingowych. Jak zrozumieć konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Maison D., Utajone postawy konsumenckie. Analiza możliwości wykorzystania metody IAT, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004

Maison D., Stasiuk K., Psychologia konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Nikodemska-Wołowik A., Jakościowe badania marketingowe, PWE, Warszawa 1999

Mazurek-Łopacińska K., Badania marketingowe. Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Posiadanie więcej niż dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje niezaliczeniem konwersatorium.

2. Dyskusja sprawdzająca znajomość zadanych przez prowadzącego lektur - możliwość uzyskania max 1 pkt. na wybranych zajęciach (max. do zdobycia 5 pkt. w trakcie semestru)

3. Przygotowanie prac zaliczeniowych – 3 x 5 pkt.

Razem do uzyskania 20 pkt.

Kryteria oceniania:

19 - 20 pkt. - bardzo dobry

17 - 18 pkt. - dobry +

15 - 16 pkt. - dobry

13 - 14 pkt. - dostateczny +

11 - 12 pkt. - dostateczny

10 pkt. i mniej – niedostateczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)