Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-MiTBIćw
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody i techniki badań społecznych - badania ilościowe ćw.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SO1_W01, SO1_U08, SO1_K02

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie przybliżyć uczestnikom najważniejsze zagadnienia teoretyczne i terminologiczne funkcjonujące na obszarze ilościowych metod i technik badań społecznych. Przybliża sposoby i techniki budowania definicji, typologii, teorii, akcentuje także niezbędność współistnienia na obszarze nauk społecznych działań empirycznych przy zachowywaniu odpowiednich norm postępowania w nauce. Ponadto kurs ten powinien wprowadzić studentów w świat terminologii nauk społecznych, sposobów i technik analitycznych i dedukcyjno-indukcyjnych, uwzględniając także pogłębienie umiejętności precyzyjnego dobierania instrumentarium narzędzi badawczych w skutecznej realizacji pracy naukowej socjologa. Szczególny nacisk będzie położony na wypracowywaniu u uczestników kursu bazy i zasad dla odpowiedzialności naukowej, racjonalnego i krytycznego myślenia, logicznego wnioskowania i rozumowania.

Pełny opis:

Opis szczegółowy: Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonania podstawowych badań ilościowych w socjologii. Na zajęciach zostaną omówione definicje, teorie i problemy, jakie mogą się pojawić przy tworzeniu poszczególnych problemów na każdym etapie realizacja badania ilościowego. Zgodność z założeniami teoretycznymi i proceduralnymi są jednoznaczne ze zgodą na realizację projektu. Po kursie studenci powinni umieć sporządzić plan badawczy badania, budować hipotezy badawcze, kwestionariusz, przeprowadzać samodzielnie ankiety oraz interpretować wyniki badań.

1) Wprowadzenie

2) Struktura procesu badawczego

3) Determinizm a nauki społeczne

4) Konceptualizacja, operacjonalizacja, pomiar

5) Podstawowe elementy procesu badawczego

6) Badania sondażowe

7) Indeksy, skale, typologie - kolokwium I

8) Dobór próby I

9) Logika doboru próby II

10) Konstruowanie kwestionariusza

11) GUS i Narodowy Spis Powszechny

12) Współczesne ośrodki badawcze opinii społecznej

13) Problemy etyczne w badaniach nauk społecznych - kolokwium II

14) Poprawy

15) Zakończenie, wpisy

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

1) Babbie, E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2) Frankfurt-Nachmias, Ch., Nachmias, D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

3) Sztumski, J., Wstęp do metod i technik badań społecznych,

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Domański, H., Lutyńska, K., Rostocki, A., Spojrzenie na metodę, Warszawa 1999.

Kaczmarczyk, S., Badania marketingowe, Warszawa 2002.

Churchill, G., A., Badania marketingowe, Warszawa 2002.

Gruszczyński, A., L., Kwestionariusze w socjologii, Katowice 2003.

Sułek, A., Sondaż polski, Warszawa 2001.

Malikowski, M., Niezgoda, M., Badania empiryczne w socjologii, t. 1 i 2, Tyczyn 1997.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego wykonania rudymentarnych badań ilościowych w terenie.

Wiedza

Po kursie studenci powinni mieć wiedzę na temat procesu konceptualizacji i operacjonalizacji, znać podstawowe terminy stosowane w procesie badawczym badań ilościowych.

Umiejętności

Po kursie studenci powinni umieć sporządzić plan badawczy badania, panować nad konceptualizacją i operacjonalizacją procesu badawczego, budować hipotezy badawcze, kwestionariusz, scenariusz prowadzenia wywiadu, przeprowadzać samodzielnie badanie terenowe, potrafić analizować zebrany materiał, a także identyfikować podstawowe zalety i ograniczenia podejść ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych, potrafić dobierać optymalną metodę badań naukowych do problemu badawczego.

Kompetencje społeczne

Samodzielność stawiania pytań i problemów oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi.

Aktywnie uczestniczenie w dyskusji seminaryjnej oraz pracy socjologa.

Praca w zespołach, budowanie relacji z innymi kursantami, wcielać w życie etyczne zasady niezbędne w realizacji badań z obszaru nauk społecznych.

70 godz./30 godz.≈2

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia:

Podstawą zaliczenia są trzy kolokwia, obecność oraz aktywność.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Za wszystkie obecności w semestrze student otrzymuje 1 punkt. Trzy nieobecności kończą się brakiem zaliczenia. Dopuszczalna jest jedna nieobecność bez konieczności usprawiedliwienia, jednakże w takim wypadku student nie może otrzymać punktu za obecności. W wyniku braku obecności na dwóch zajęciach student zobowiązany jest do pisania pracy semestralnej.

Dwa minusy uzyskane w związku z brakiem przygotowania do zajęć kończą się odliczeniem jednego punktu.

Studenci będą pisać trzy zapowiedziane kolokwia. Są one obowiązkowe.

Można poprawić jedno kolokwium, poprawa odbywa się na przedostatnich zajęciach.

Osoby mające dwie nieobecności na zajęciach oraz te z dużą ilością punktów minusowych (tzn. od -2 do -3 pkt) wynikających z notorycznego braku przygotowania do zajęć są zobowiązane do pisania kolokwium z całego semestru.

Liczba punktów potrzebnych do zaliczenia wynosi 50% czyli 15 punktów.

Kolokwia: 30

Dodatkowe punkty:

Aktywność: od -3 do +3.

Obecność na wszystkich zajęciach: +1.

UWAGA: Prowadzący zajęcia nie jest zobowiązany do udostępniania studentom tekstów zadanych na ćwiczenia!

FORMA ESEJU (w razie dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności):

Prace muszą spełniać odpowiednią formułę formalną. Tekst ma:

a) być wyjustowany.

b) być podzielony na wstęp, tytuły rozdziałów/podrozdziałów, zakończenie.

c) mieć wielkość czcionki 12.

d) mieć odstęp 1,5 wiersza.

e) strony muszą być ponumerowane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korczyński
Prowadzący grup: Tomasz Korczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)