Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Katolicka nauka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-KNS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Katolicka nauka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, PS1_W08, PS1_W12;

PS1_U04, PS1_U08;

PS1_K01,


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Celem wykładu jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej podstawową terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wstępne

2. Pojęcie KNS, metoda i źródła

3. Podstawowe zasady KNS

4. Najważniejsze encykliki społeczne papieży

5. Prawa i obowiązki człowieka

6. Wokół życia rodzinnego

7. Wspólnota samorządowa i państwowa

8. Udział katolików w życiu politycznym

9. Znaczenie narodu i patriotyzm

10. Pomoc społeczna

11. Praca i życie zawodowe

12. Stosunek KNS do ekonomii i jej zasad

13. Problemy globalne

14. Kultura i sztuka w perspektywie KNS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. IUSTITIA ET PAX, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.

2. T. BORUTKA, J. MAZUR, A. ZWOLIŃSKI, Katolicka nauka społeczna, Paulinianum, Częstochowa 2004.

3. BEŁCH K., Katolicka nauka społeczna. Podręcznik dla studentów teologii i nauk społecznych, Jedność, Kielce 2007

4. FEL STANISŁAW, KUPNY JÓZEF Katolicka nauka społeczna, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. T. BORUTKA, Społeczne nauczanie Kościoła. Teoria i zastosowanie, Czuwajmy, Kraków 2004.

2. IUSTITIA ET PAX, Program społeczny. Wybór tekstów Magisterium Kościoła, W drodze, Poznań-Kraków 2000.

3. Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, t. 1 i 2, Solidarność, Rzym-Lublin 1996.

4. CZ. STRZESZEWSKI, Katolicka nauka społeczna, KUL, Lublin 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem wykładu jest przekazanie studentom systematycznej ogólnej wiedzy z zakresu katolickiej nauki społecznej i zapoznanie z jej podstawową terminologią, zasadami oraz oceną zjawisk społeczno-gospodarczych. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie metoda oraz podstawowe zasady KNS. Następnie przeanalizowany zostanie stosunek nauczania społecznego Kościoła do wybranych, ważniejszych zagadnień życia społecznego, gospodarczego, politycznego, stosunków międzynarodowych i procesu globalizacji, a także sfery kultury i sztuki.

PUNKTY ECTS: 3

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

przygotowanie tektów na zajęcia - 25

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 85

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz egzamin końcowy

Możliwość uzupełnienia zajęć w formie e-learningowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)