Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary wykluczenia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-OWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary wykluczenia społecznego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07,

PS1_U06,

PS1_U07,

PS1_K10,

Skrócony opis:

Student / studentka zdobywa wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę sytuacji.

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

Potrafi opracowywać strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

Pełny opis:

Student / studentka w toku kursu z przedmiotu Obszary wykluczenia społecznego zdobywa wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych. Poznaje specyfikę tych środowisk (rodzinnych, sąsiedzkich,). Rozpoznaje czynniki utrudniających poprawę sytuacji klientów.

Diagnozuje i analizuje przyczyny prowadzące do wykluczania konkretnych osób i grup z głównego nurtu życia społecznego, zawodowego a także rodzinnego. Analizuje przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

Potrafi opracowywać strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania. W toku analizy dokumentów, prowadzonych rozmów pozyskuje informacje konieczne do wieloaspektowej analizy i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków.

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

Literatura:

1. Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" -Poradnik Metodyczny - Model Systemowy Pracy Socjalnej - MSPS Nr1/2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.)

2. Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej" Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" -Poradnik Metodyczny - Narzędzia do diagnozowania w działaniach społecznych - Nr 1/2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.)

3. Tarkowska E, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Koncepcje i polskie problemy w : Współczesne społeczeństwo polskie (red) J. Wasilewski, Scholar 2006.

4. R. Szarfenberg, Marginalizacja i wykluczenie społeczne, IPS UW Warszawa 2006.

5. J. Krzyszkowski, Polityka ,pomoc, praca. Podręcznik dla pracowników socjalnych. Wybrane aspekty pracy socjalnej, DOPS Wrocław 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W07, E1 -- Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę sytuacji.

PS1_U06 E2- Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

PS1_U07, E4 Potrafi opracowywać strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.

PS1_K10, E5 Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

Opis ECTS

- udział w zajęciach 24 godzin

- e-learning - 6 godzin

- konsultacje - 5 godzin

-przygotowanie się do debaty -25 godzin

- przygotowanie do zajęć. - 20 godzin

- zapoznanie się z literaturą - 20 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone w formie debat i zajęć z e -lerningu. Studenci uzyskają zaliczenie po przygotowaniu i przedstawieniu debaty oraz przesłaniu do prowadzącej zadań zleconych do wykonania w ramach platformy e-lerningowej. Prowadząca oddzienie oceni pracę dotyczącą prowadzonej debaty oraz wskazanych zadań e-lerningowych. Ocena jest średnią z realizacji efektów. Studenci mają za zadanie przygotować się do debat na przydzielony im tematy. Debaty koordynowane są przez prowadzącą zajęcia. Studenci przygotowują się do debat na podstawie literatury przedmiotu. Debaty prowadzone są w kilkuosobowych grupach grupach. Aby debata była zaliczona, musi spełniać kryteria debaty i realizować wskazane efekty. Zadania w e-lerningu realizowane są w oparciu o materiał przekazany przez prowadzącą studentom w ramach zajęć.

Ocena jest średnią z realizacji poszczególnych efektów.

E1; E5-

ocena bardzo dobra -Posiada rozległą wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę ich sytuacji; potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

ocena dobra - Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę ich sytuacji; potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

ocena dostateczna - Posiada podstawową wiedzę o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę ich sytuacji; Potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

ocena niedostateczna - Nie posiada podstawowej wiedzy o głównych środowiskach życia klientów pracowników socjalnych, ich specyfiki, czynników utrudniających poprawę ich sytuacji; nie potrafi doskonalić swój warsztat pracy jako profesjonalnego pracownika socjalnego, nie uczestniczy w dbacie zgodnie z zasadami i poszanowaniem odrębnych stanowisk strony przeciwnej.

E2,

ocena bardzo dobra - Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych. Potrafi uzasadnić przyjęte stanowisko

ocena dobra - Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

ocena dostateczna Diagnozuje i analizuje niektóre przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

ocena niedostateczna - nie diagnozuje i nie analizuje przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji klientów pracowników socjalnych.

E4

ocena bardzo dobra Potrafi opracowywać różnorodne strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.Potrafi uzasadnić ich strukturę.

ocena dobra - Potrafi opracowywać strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.

ocena dostateczna Potrafi opracowywać podstawowe strategie służące minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.

ocena niedostateczna - nie potrafi Potrafi opracowywać strategi służącej minimalizacji skutków wykluczania społecznego lub jego zapobiegania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)