Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W02,PS1_W03, PS1_W16,

PS1_U01;

PS1_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu:

Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć ekonomicznych i zrozumienie głównych procesów ekonomicznych zachodzących na poziomie mikro-, makroekonomii oraz ekonomii globalnej. Umiejętność posługiwania się tymi pojęciami i rozumowania ekonomicznego.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza ze szkoły średniej. Umiejętność logicznego myślenia.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Mikroekonomia

a) Rodzaje otoczenia ekonomicznego

b) Rynek i jego mechanizmy. Popyt i podaż

c) Producent a konsument

d) Formy rynku

e) Rynki czynników produkcji

f) Państwo i jego rola

3. Makroekonomia

a) Dochód narodowy i jego pomiar

b) Wydatki państwa. Budżet

c) Rynek pieniądza. Banki

d) Cykl koniunkturalny i wzrost gospodarczy

e) Inflacja i bezrobocie

f) Gospodarka otwarta – międzynarodowe stosunki gospodarcze

4. Przemiany ekonomiczne w Polsce po 1989 r.

5. Ekonomiczne procesy globalizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. BEGG D., FISHER S., DORNBUSH R., Mikroekonomia i Makroekonomia, PWE, Warszawa 2007.

2. CZARNY B., Wstęp do ekonomii, PWE, Warszawa 2006.

3. DUDA S., KUŚPIT J., MAMCARZ H., PAKUŁA A., ŻUKOWSKA H., ŻUKOWSKI M., Zarys ekonomii, UMCS, Lublin 2003.

4. MILEWSKI R., Kwiatkowski E. (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.

5. NASIŁOWSKI M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Tex, Warszawa 2006.

6. SLOMAN J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.

7. ŻUKOWSKI M. (red.), Ekonomia. Zarys wykładu, UMCS, Lublin 2009.

Literatura pomocnicza:

1. BUDNIKOWSKI A. Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.

2. CZARNY B., RAPACKI R. (red.), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002.

3. KALIŃSKI J., Historia gospodarcza XIX i XXw., PWE, Warszawa 2008.

4. MILEWSKI R. (red.), Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 1999.

5. STANKIEWICZ W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2007.

6. WINIARSKI B. (red.), Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć ekonomicznych i zrozumienie głównych procesów ekonomicznych zachodzących na poziomie mikro-, makroekonomii oraz ekonomii globalnej.

Możliwość wymienienia przez studentów podstawowych instytucji ekonomicznych w kraju i na świecie.

Umiejętność posługiwania się tymi pojęciami i rozumowania ekonomicznego

PUNKTY ECTS: 2

Aktywność studenta: Nakład pracy w godz.:

udział w wykładzie - 30

konsultacje - 5

przygotowanie do egzaminu - 25

SUMA GODZIN - 60

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Obecność

Pisemny egzamin końcowy w formie testu

Możliwość uzupełnienia zajęć w formie e-learningowej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)