Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W08 , PS1_W09; PS1_U04, PS1_U18; PS1_K01

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Nabycie umiejętności rozpoznawania podstawowych kierunków w psychologii. Uświadomienie jaki wpływa na relację z ludźmi mają procesy emocjonalne i motywacyjne. Ukazanie roli procesów uczenia się i pamięci dla funkcjonowania człowieka. Uwrażliwienie na wpływ czynników związanych z osobowością i inteligencją na zachowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych.Omówienie wybranych problemów z zakresu psychopatologii, różnic indywidualnych i twórczości.

Wymagania wstępne:

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Wprowadzenie do psychologii ogólnej. Biopsychologia – nauka o układzie nerwowym.

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami psychologicznymi

2.Podstawowe kierunki w psychologii: behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna

Przedstawienie założeń behawioryzmu, psychoanalizy, psychologii humanistycznej, rozróżnienie poszczególnych nurtów psychologicznych.

3.Spostrzeganie, odbiór wrażeń, uwaga

Proces spostrzegania i jego etapy, złudzenia, halucynacje, urojenia, samooszukiwanie się, omówienie głównych eksperymentów nad spostrzeganiem, proces uwagi, funkcje uwagi, omówienie procesów organizujących percepcję (podział na regiony, figura i tło, zasady grupowania percepcyjnego, dobra figura).

4.Emocje

Czym są emocje, koncepcje emocji podstawowych, funkcje emocji, teorie emocji (teoria reakcji organizmu Jamesa i Langego, teoria ośrodkowych procesów nerwowych Canona i Barda, poznawcza teoria pobudzenia Lazarusa i Schachtera), różnica pomiędzy emocjami a uczuciami.

5.Motywacja

Na czym polega zjawisko motywacji, różnica pomiędzy instynktem a popędem, prawo Yerkesa-Dodsona, społeczno-poznawcze teorie motywacji, motywacja do osiągnięć i pracy.

6.Uczenie się

Zdefiniowanie procesu uczenia się, uczenie się poprzez warunkowanie, warunkowanie sprawcze, rola uczenia się, cele uczenia się, procesy zaangażowane w proces uczenia się, styl poznawczy a efektywność uczenia się.

7.Procesy poznawcze

Omówienie etapów i uwarunkowań rozwiązywania problemów.

8.Pamięć

Zdefiniowane procesu pamięci, etapy procesu pamięciowego, rejestr sensoryczny, pamięć krótkotrwała, pamięć długotrwała, pamięć deklaratywna, pamięć niedeklaratywna, proces zapominania, jak zwiększyć potencjał własnej pamięci – mnemotechniki.

9.Osobowość

Wybrane koncepcje osobowości, osobowość jako zespół cech, poznawcze podejście do osobowości.

10.Temperament

Wybrane badania nad temperamentem oraz główne współczesne teorie temperamentu.

11.Inteligencja

Definicja inteligencji, czynnikowe, biologiczne i poznawcze koncepcje inteligencji, style poznawcze – ogólna charakterystyka.

12.Różnice indywidualne

Opis różnic, determinanty, pomiar i aspekt społeczny.

13.Elementy psychologii społecznej – grupa społeczna

14.Wybrane zagadnienia z psychopatologii

15.Twórczość

Pojęcie twórczości ,kryteria, powiązania z cechami indywidualnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Łukaszewski W., Wielkie pytania psychologii. Gdańsk 2003

2.Mietzel G., Wprowadzenie do psychologii .Gdańsk 2003

3.Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki tom I i II Gdańsk 2000

4.Zimbardo Ph.G. Psychologia i życie Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Aronson, Wilson, Akert (1997) Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

2.Hall C.S., Lindzey G. (2001). Teorie osobowości. Warszawa: WN PWN

3.Kozielecki J., Główne idee współczesnej psychologii. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998

4.Nęcka E., Inteligencja. Geneza – struktura – funkcje. Gdańsk 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Definiuje podstawowe pojęcia na gruncie psychologii (spostrzeganie, wrażenia, pamięć, uczenie się, emocje, motywacje, myślenie, temperament, osobowość, inteligencja, różnice indywidualne)

- Wymienia i charakteryzuje podstawowe kierunki na gruncie psychologii

- Zna podstawowe procesy związane z grupą społeczną

Umiejętności:

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę o procesach psychicznych człowieka do analizowania problemów indywidualnych i procesów społecznych

- Różnicuje poszczególne kierunki psychologiczne, potrafi wskazać ich praktyczne zastosowanie

- Analizuje i interpretuje przebieg procesów uczenia się, pamięci, myślenia i rozwiązywania problemów

Kompetencje społeczne:

- Zna własne możliwości w zakresie zdobywania wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu

- Rozumie i docenia znaczenie uczciwości poznawczej w działaniach własnych i innych osób, prezentuje postawę etyczną

Punkty ECTS:

udział w wykładzie: 30

konsultacje: 5

przygotowanie do dyskusji: 5

analiza zadanej literatury: 10

przygotowanie do egzaminu: 30

Punkty ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, dyskusja w grupie

egzamin pisemny

warunki zaliczenia:

- obecność na zajęciach

- pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego

Ocena bdb (5) - student wykazał się bardzo dobrą znajomością omawianych zagadnień, biegle posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka

Ocena db (4) - student wykazał się dobrą znajomością omawianych zagadnień, posługuje się poznanymi teoriami i pojęciami, potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena dst (3) - student wykazał się dostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie zawsze potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka, zdarzają mu się błędy w tym zakresie

Ocena ndst (2) - student wykazał się niedostateczną znajomością omawianych zagadnień, popełnia liczne błędy w posługiwaniu się poznanymi teoriami i pojęciami, nie potrafi wskazać i rozróżniać mechanizmy leżące u podstaw zachowania się człowieka, wymaga utrwalenia poznanego materiału

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)