Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PRC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, PS1_W02; PS1_U04; PS1_K01


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami psychologii rozwojowej, prawidłowościami rozwoju psychicznego człowieka, zmianami rozwojowymi, etapami rozwoju poznawczego. Przedstawienie właściwości poszczególnych okresów rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wieku starzenia się.

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu psychologii ogólnej

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

2.Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

3.Zmiany rozwojowe, aktywności i działalność jednostki

4.Periodyzacja rozwoju psychicznego

5.Rozwój fizyczny człowieka – zależność od czynników genetycznych i środowiskowych.

6.Rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

7.Charakterystyka okresu prenatalnego, wpływ chorób matki na rozwój dziecka w życiu płodowym i po urodzeniu

8.Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

9.Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny

10.Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny

11.Adolescencja

12.Wczesna dorosłość

13.Średnia dorosłość. Wiek średni

14.Późna dorosłość. Wiek starzenia się, problem starości i starzenia się, opieka paliatywna,

15.Rozwój poznawczy: podejście Piagetowskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004

2.Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, Warszawa 2009

3.Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa 2006

4.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, tom 1, Warszawa 2003

5.Turner J., Helms D. Rozwój człowieka. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2.Brzezińska, A. I. (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005

3.Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997

4.Schaffer H. R. Psychologia dziecka. Warszawa 2005

5.Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Poznań 2002

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Zna przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

- Zna prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

- Charakteryzuje rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie

- Charakteryzuje właściwości okresu prenatalnego i specyfikę rozwoju dziecka w tym okresie

- Charakteryzuje i opisuje specyfikę rozwoju w poszczególnych okresach: wczesnego dzieciństwa, wieku przedszkolnego, młodszego wieku szkolnego, adolescencji, wczesnej dorosłości, średniej dorosłości i późnej dorosłości.

Umiejętności:

- Potrafi różnicować pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, wskazuje rodzaje zmian rozwojowych i cechy rozwoju

- Potrafi charakteryzować właściwości rozwoju psychicznego człowieka

- Potrafi dokonań periodyzacji rozwoju psychicznego człowieka

- Wykorzystuje wiedzę z zakresu rozwoju prenatalnego oraz poszczególnych etapów rozwoju w praktyce

- Posiada umiejętność analizowania rozwoju emocjonalnego, poznawczego, społecznego i fizycznego w poszczególnych okresach rozwojowych

Kompetencje społeczne:

- Zna i rozumie własne ograniczenia poznawcze i dąży do ich przezwyciężania

- Potrafi formułować pytania służące rozszerzeniu posiadanej wiedzy i samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze

- Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Metoda: wykład interaktywny

Forma zaliczenia: egzamin pisemny

Kryteria oceny:

zna podstawowe zagadnienia w obszarze psychologii rozwoju człowieka - 3

potrafi analizować procesy rozwoju człowieka w odniesieniu do koncepcji teoretycznych - 4

potrafi zastosować podstawowe koncepcje rozwoju do analizy aktualnego poziomu rozwoju człowieka - 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 28 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:

średniozaawansowany

Cele przedmiotu:

Celem jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi pojęciami psychologii rozwojowej, prawidłowościami rozwoju psychicznego człowieka, zmianami rozwojowymi, etapami rozwoju poznawczego. Przedstawienie właściwości poszczególnych okresów rozwojowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problemy wieku starzenia się.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przedmiot i zadania współczesnej psychologii rozwojowej, pojęcie rozwoju i zmiany rozwojowej, cechy rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych

2.Prawidłowości rozwoju psychicznego człowieka

3.Zmiany rozwojowe, aktywności i działalność jednostki

4.Periodyzacja rozwoju psychicznego

5.Rozwój fizyczny człowieka – zależność od czynników genetycznych i środowiskowych.

6.Rozwój społeczny, emocjonalny, rozwój przywiązania we wczesnym dzieciństwie.

7.Charakterystyka okresu prenatalnego, wpływ chorób matki na rozwój dziecka w życiu płodowym i po urodzeniu

8.Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

9.Średnie dzieciństwo. Wiek przedszkolny

10.Późne dzieciństwo. Młodszy wiek szkolny

11.Adolescencja

12.Wczesna dorosłość

13.Średnia dorosłość. Wiek średni

14.Późna dorosłość. Wiek starzenia się, problem starości i starzenia się, opieka paliatywna,

15.Rozwój poznawczy: podejście Piagetowskie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Bee H. Psychologia rozwoju człowieka. Poznań 2004

2.Harwas-Napierała B., Trempała J. Psychologia rozwoju człowieka, tom 2, Warszawa 2009

3.Piaget J. Studia z psychologii dziecka. Warszawa 2006

4.Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, tom 1, Warszawa 2003

5.Turner J., Helms D. Rozwój człowieka. Warszawa 1999

Literatura uzupełniająca:

1.Brzezińska A. Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000

2.Brzezińska, A. I. (red.).Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk 2005

3.Erikson E. H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań 1997

4.Schaffer H. R. Psychologia dziecka. Warszawa 2005

5.Wygotski L. S. (2002). Wybrane prace psychologiczne II: dzieciństwo i dorastanie. Poznań 2002

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu psychologii ogólnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.