Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka społeczna - ćw.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PSćw.
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna - ćw.
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PS1_W06, PS1_W12;


Umiejętności:

PS1_U01, PS1_U02, PS1_U04;


Kompetencje społeczne:

brak

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę i podstawowe umiejętności analityczne w odniesieniu do głównych obszarów zainteresowania polityki społecznej. Efektem uczestnictwa w zajęciach ma być umiejętność dostrzegania i analizowania problemów społecznych oraz krytycznej oceny proponowanych i wdrażanych sposobów ich rozwiązywania. Studenci powinni dostrzec ścisły związek polityki społecznej z codziennym życiem każdego człowieka i wynikającą stąd praktyczną użyteczność wiedzy z zakresu polityki społecznej.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z obszaru polityki społecznej. Zajęcia poświęcone są omówieniu kształtowania się zabezpieczenia społecznego w Europie, tworzeniu się modeli i zasadniczych koncepcji polityki społecznej oraz podstawowych dylematów wyboru przy konstruowaniu programów socjalnych. Porównywane są koncepcje polityki społecznej wybranych krajów rozwiniętych i na tym tle analizowana jest polityka społeczna realizowana w Polsce, w zakresie ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej. Ponadto, przedstawione będą zasady konstruowania i wykorzystywania norm na przykładzie płacy minimalnej, minimum socjalnego i gwarantowanego dochodu minimalnego.

Zdobyta wiedza ma pozwolić studentom identyfikować, definiować, interpretować a przede wszystkim rozumieć problemy społeczne.

Literatura:

- Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Warszawa 2018.

- Bednarski M., Wiśniewski Z., Polityka społeczna w Polsce. Osiągnięcia i wyzwania, Warszawa 2018.

- Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Poznań 1993.

- Uścińska G., Europejskie standardy zabezpieczenia społecznego a współczesne rozwiązania polskie, Warszawa 2005.

- Szarfenberg R., Krytyka i afirmacja polityki społecznej, Warszawa 2008.

- Piątek K., Oblicza polityki społecznej. W kierunku autonomizacji polityki socjalnej, Toruń 2012.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student:

- rozumie wartości, zasady i cele polityki społecznej

-ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach,

- ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych

- rozumie podstawowe zasady funkcjonowania modeli polityki społecznej,

- potrafi omówić normy w polityce społecznej i ich znaczenie

- zna system zabezpieczenia społecznego i jego finansowanie,

- zna zasady działania systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i pomocy społecznej

- rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- potrafi analizować demograficzne, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania polityki społecznej w Polsce

- potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy i kwestie społeczne

- -potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej

- potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej

- potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

-prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego

- wykazuje chęć współuczestniczenia w tworzeniu i realizacji tworzeniu projektów społecznych i przedsięwzięć ekonomicznych

- charakteryzuje się wrażliwością na nierówności społeczne, jest gotów do komunikowania i współpracy z otoczeniem w celu ich przezwyciężenia

- ma świadomość istnienia dyskusyjnych kwestii w polityce społecznej.

Opis ECTS:

udział w zajęciach - 40 godz.

lektura zadanych tekstów i przygotowanie do zajęć - 40 godz.

konsultacje - 10 godz.

Suma godz. - 90

Liczba ECTS - 90 godz./30 godz. = 3

Metody i kryteria oceniania:

Formą weryfikacji i oceniania osiągniętych przez Studenta efektów kształcenia jest ocena wynikająca z punktacji uzyskanej za zaliczenie kolokwiów z treści obowiązkowych lektur - pytań sprawdzających wiedzę z obowiązkowej lektury.

=>obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

=> napisanie pięciu kolokwiów z treści ćwiczeniowych (za każde kolokwium max 3 pkt.)

=> możliwość przygotowania referatu wraz z prezentacją

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)