Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pomoc społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-PoSpo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PS1_W06, PS1_W12


Umiejętności:

PS1_U02


Kompetencje społeczne:

PS1_K04

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu prezentację pomocy społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa. Ukazując jej genezę, ewolucję oraz rozwiązania systemowe w Polsce i w wybranych państwach.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje genezę i ewolucję pomocy społecznej ( w tym m.in.: od opieki społecznej do pomocy społecznej i od działań osłonowych do aktywizujących – budowanie systemu po 1989 roku, decentralizacja pomocy społecznej); pomoc społeczną w systemie zabezpieczenia społecznego, prawne podstawy funkcjonowania systemu pomocy społecznej; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy pomocy społecznej; instytucje pomocy społecznej. Następnie zostanie zaprezentowana zasada subsydiarności w pomocy społecznej oraz rola organizacji pozarządowych w realizacji zadań pomocy społecznej.

Literatura:

Bojanowska E., Krzyszkowski J., Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, Bojanowska E., Grewiński M., Rymsza M., Uścińska G., Warszawa 2018, s. 313-341.

Krzyszkowski J., Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczeństwem. Determinanty funkcjonowania środowiskowej pomocy społecznej na poziomie lokalnym, Łódź 2005.

Krzyszkowski J., Pomoc społeczna. Szkic socjologiczny, Warszawa 2008.

Poławski P. (red.), Warunkowość i kontraktualizm w pomocy społecznej. Lokalne zróżnicowanie i społeczne konsekwencje, IPiSS, Warszawa 2018.

Rymsza M., Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?, Warszawa 2013.

Sałustowicz P., Pomoc społeczna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2009.

Ustawa o pomocy społecznej z komentarzem, Praca Socjalna, 2004 nr 4

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- student zna genezę i najważniejsze etapy ewolucji systemów pomocy społecznej;

- student posiada wiedzę systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach;

- student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną systemu pomocy społecznej w Polsce;

- student ma wiedzę o przeobrażeniach wybranych instytucji społecznych, o przyczynach, przebiegu i konsekwencjach tych przeobrażeń.

Umiejętności:

- student potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa;

- student potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń;

- student potrafi analizować, oceniać, selekcjonować różne źródła dotyczące sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności.

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość dylematów pomocy społecznej i potrafi zaproponować sposób ich rozwiązania oraz przedstawić jego potencjalne konsekwencje,

- student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą pracownika socjalnego,

- staje się bardziej otwarty na dostrzeganie i interpretowanie zjawisk społecznych,

- dostrzega swoje możliwości poznawcze i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia własnych kwalifikacji.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godz.

przygotowanie do pisemnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst) - student nie zna najważniejszych etapów ewolucji instytucji pomocy społecznej; student nie posiada wiedzy o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student nie zna podstaw prawnych i struktury organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student nie potrafi scharakteryzować pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student nie potrafi przyporządkować odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakresu udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 3 (dst,) - student w stopniu podstawowym zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada słabo uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student w ograniczonym zakresie zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student w stopniu podstawowym potrafi scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; potrafi przyporządkować wybrane grupy odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i w stopniu podstawowym określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 4 (db) - student zna główne etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada uporządkowaną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i wybranych krajach; student zna podstawy prawne i strukturę organizacyjną pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi samodzielnie wskazać cechy pomocy społecznej jako instytucji polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować większość odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń.

ocena 5 (bdb) - Student zna najważniejsze etapy ewolucji instytucji pomocy społecznej; student posiada pełną wiedzę o systemie pomocy społecznej w Polsce i w wybranych krajach; student zna podstawy prawne i posiada kompletną wiedzę o strukturze organizacyjnej pomocy społecznej w Polsce. Student potrafi wyczerpująco scharakteryzować pomoc społeczną jako instytucję polityki społecznej państwa; student potrafi przyporządkować wszystkie kategorie odbiorców pomocy do odpowiednich typów instytucji i określić zakres udzielanych przez nie świadczeń

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)