Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-WdPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:

5

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1A_W01, K_W04, K_W05, H1A_W03


Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest prezentacji podstawowych zagadnień z zakresu pracy socjalnej: jej genezy, ewolucji oraz współczesnych form realizacji. Zapoznaje słuchaczy ze specyfiką profesjonalnej działalności pomocowej, przy szczególnym uwzględnieniu praktyki pracy socjalnej w Polsce.

Pełny opis:

Treść zajęć obejmuje omówienie:

- historycznych źródeł pracy socjalnej i jej ewolucji od filantropii do działalności zawodowej

- charakterystyki profesjonalnego wymiaru pracy socjalnej, jej metod, technik interwencji i obszarów praktyki

- problematyki kształcenia do pracy socjalnej

- współczesnych wyzwań stojących przed pracą socjalną

- stanu i perspektyw pracy socjalnej w Polsce

- etycznych aspektów pracy socjalnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_W 1 - student zna genezę i kolejne etapy ewolucji działalności pomocowej

EK_W 2 - charakteryzuje pracę socjalną jako działalność profesjonalną

EK_W 3 - identyfikuje podstawowe metody pracy socjalnej

EK_W 4 - wymienia i opisuje różne obszary praktykowania pracy socjalnej

EK_W 5 - charakteryzuje sytuację pracowników socjalnych w współczesnej Polsce

EK_W 6 - definiuje podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej

Umiejętności:

EK_U 1 - posługuje się terminologią z zakresu pracy socjalnej

EK_U 2 - przyporządkowuje właściwe instytucje i formy wsparcia do określonych kategorii osób potrzebujących

Kompetencje:

Formuła wykładu nie służy kształtowaniu kompetencji społecznych.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 30 godzin

Razem: 60 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK_W 1-4

Ocena 2 (ndst) - student nie zna genezy i kolejnych etapów ewolucji działalności pomocowej, nie umie scharakteryzować pracy socjalnej jako działalności zawodowej, nie potrafi zidentyfikować podstawowych metod pracy socjalnej, nie umie wymienić i opisać obszarów praktyki pracy socjalnej, nie potrafi scharakteryzować sytuacji pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, nie umie zdefiniować podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej.

Ocena 3 (dst) - student zna niektóre fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, pobieżnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi bardzo ogólnie zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i pobieżnie opisać kilka obszarów praktyki pracy socjalnej, potrafi w stopniu ogólnym scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie zdefiniować kilka podstawowych problemów etycznych w pracy socjalnej.

Ocena 4 (db) - student zna istotne fakty z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, poprawnie charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, potrafi zidentyfikować podstawowe metody pracy socjalnej, umie wymienić i opisać obszary praktyki pracy socjalnej, potrafi samodzielnie scharakteryzować sytuację pracowników socjalnych we współczesnej Polsce, umie poprawnie zdefiniować podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej.

Ocena 5 (bdb) - student swobodnie porusza się w faktach z zakresu genezy i ewolucji działalności pomocowej, wyczerpująco charakteryzuje pracę socjalną jako działalność zawodową, bezbłędnie identyfikuje podstawowe metody pracy socjalnej, wymienia i opisuje tradycyjne i nowe obszary praktyki, charakteryzuje aktualną sytuację polskich pracowników socjalnych oraz bezbłędnie definiuje podstawowe problemy etyczne w pracy socjalnej.

EK_U 1-2

Ocena ndst (2) - student nie umie posługiwać się terminologią z zakresu pracy socjalnej, nie potrafi przyporządkować właściwych instytucji i form wsparcia do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena dst (3) - student posługuje się podstawowymi terminami z zakresu pracy socjalnej i potrafi przyporządkować niektóre instytucje i formy wsparcia do wybranych kategorii osób potrzebujących.

Ocena db (4) - student poprawnie posługuje się większością terminów fachowych z zakresu pracy socjalnej, a także w większości przypadków umie właściwie przyporządkować instytucje i formy wsparcia do określonych kategorii osób potrzebujących.

Ocena bdb (5) - student biegle posługuje się całą poznaną na zajęciach terminologią z zakresu pracy socjalnej i potrafi bezbłędnie przyporządkować instytucje i formy wsparcia do określonych kategorii osób potrzebujących.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)