Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do pracy socjalnej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-1-WdPSćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do pracy socjalnej - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE5NTBmMWYtYTgyYS00MWEzLWJjZjAtMjJlZmY5NTc0MmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%220673b375-c91a-480a-a830-e52b94815f90%22%7d
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W03; PS1_U04; PS1_K01, PS1_K12

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę pracy socjalnej z uwzględnieniem wybranych zagadnień teoretycznych i metodologicznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Wybrane teorie pracy socjalnej

2. Praca socjalna a podejścia ukierunkowane metodologicznie

3. Realia socjalne w środowisku miejskim i wiejskim

4. Społeczność lokalna w pracy socjalnej

5. Badania na rzecz pracy socjalnej - podstawy metodologiczne

6. Warsztat pracy pracownika socjalnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Krzysztof Frysztacki (red.), Praca socjalna 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019

2.Mel Gray, Stephen A. Webb, Praca socjalna. Teorie i metody, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013

3.Paweł Stanisław Czarnecki, Praca socjalna, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca:

1.Jolanta Sokołowska, Jolanta Wojciechowska, Małgorzata Szpunar, Wybrane problemy pracy socjalnej w mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014

2.Barbara Bąbska, Marek Rymsza, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014

3.Anna Dunajska, Marek Stanisław, Marcin Boryczko, Praca Socjalna W Środowisku Lokalnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020

4.Jakub Niedbalski, Status prawny i społeczny pracownika socjalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1. Obecność obowiązkowa. Dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

2. Aktywność na zajęciach - możliwość uzyskania 4 pkt.

3. Kolokwium sprawdzające znajomość zadanej do przeczytania literatury - możliwość uzyskania 8 pkt.

4. Przygotowanie i wygłoszenie prezentacji - możliwość otrzymania 8 pkt.

Student może uzyskać łącznie 20 pkt.

Kryteria oceniania:

20 - 19 pkt. - bardzo dobry

18 - 17 pkt. - dobry +

16 - 15 pkt. - dobry

14 -13 pkt. - dostateczny +

12 - 11 pkt. - dostateczny

poniżej 11 pkt. - niedostateczny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)