Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-AO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W09, PS1_W14; PS1_U10; PS1_K06


Skrócony opis:

Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej jest przedmiotem specjalizacyjnym w ramach ścieżki kształcenia "Praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym", dostępnym na kierunku Praca socjalna. Treści kształcenia obejmują zagadnienie asystentury wobec osób niesamodzielnych, których głównymi wyznacznikami są starość i niepełnosprawność. Co ważne, podczas zajęć studenci poznają obszary pracy socjalnej z osobami niesamodzielnymi a także informowani są o formalnych i praktycznych aspektach funkcjonowania zawodu asystenta osobistego osób o w.w. charakterystyce.

Pełny opis:

Student powinien opanować :

1.wiedzę z zakresu zachodzących procesów demograficznych, starości jako fazy ludzkiego życia oraz problemów związanych z niepełnosprawnością.

2.umiejętność rozpoznawania możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3.umiejętność rozpoznawania i interpretacji sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą, środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywanie zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą

4.umiejętność doboru metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej i niepełnosprawnej.

Literatura:

A. Literatura podstawowa

1. Rola asystenta osoby niesamodzielnej – wprowadzenie

Żukiewicz A. (2010), Asystent osoby niepełnosprawnej – nowy obszar działania społecznego, w: tenże (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 9-13.

Mirewska E. (2010), Miejsce asystenta osoby niepełnosprawnej w systemie pomocy społecznej, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 21-30.

2. Starość w ujęciu naukowym – gerontologia i geriatria

Hrynkiewicz J. (2012), „Los starca zależy od kontekstu społecznego” – wprowadzenie, w: J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi w starszym wieku, Rządowa Rada Ludnościowa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 7-18.

Pędlich W. (2007), Gerontologia i geriatria, w: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, s. 2-5.

Kocemba J. (2007), Starzenie się człowieka, w: T. Grodzicki, J. Kocemba, A. Skalska, Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Podręcznik dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo Via Medica, Gdańsk, s. 6-11.

3. Charakterystyka procesu starzenia się

Wawrzyniak J.K. (2015), Starzenie się i jego charakterystyka, w: A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 42-78.

4. Praca socjalna z seniorami

Leszczyńska-Rajchert A. (2011), Cele, zadania i zasady pracy socjalnej z seniorami, w: E. Kantowicz (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 59-72.

5. Perspektywa i prognoza pracy socjalnej z seniorami

Rosochacka-Gmitrzak M. (2011), Przyszłość pracy socjalnej z osobami starszymi: między wiedzą, sztuką a praktyką, w: A. Kwak, E. Wyrwich-Hejduk, W kręgu zagadnień pracy socjalnej. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 173-190.

6. Podstawowe cechy niepełnosprawności

Golinowska S. (2012), Definiowanie niepełnosprawności, w: S. Golinowska (red.), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, s. 31-48.

7. Asystent osoby niepełnosprawnej

Flak B. (2011), Asystent osoby niepełnosprawnej, w: A. Górak, M. Sosnowski, I. Wowra, B. Flak, Nowatorskie instrumenty w pracy z klientami pomocy społecznej (asystent rodziny, trener pracy, klub integracji społecznej, asystent osoby niepełnosprawnej), Grupa Ergo, Wrocław, s. 174-206.

Trojańska M. (2010), Asystent osoby niepełnosprawnej jako metoda aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w: A. Żukiewicz (red.), Asystent osoby niepełnosprawnej. Nowy zawód i nowa usługa systemu pomocy społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 33-42.

8. Praktyczne działania asystenta osoby niepełnosprawnej

Korzeniewska J. (2003), Pielęgniarstwo w usługach asystenckich, w: I. Odrobińska (red.), Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Materiały poseminaryjne, Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Dębe, s. 23-26.

Tymińska M. (2003), Rehabilitacja, w: I. Odrobińska (red.), Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej. Materiały poseminaryjne, Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Dębe, s. 27-36.

9. Praca asystenta z osobą niepełnosprawną intelektualnie (część I)

Wołowicz-Ruszkowska A. (2017), Niepełnosprawność intelektualna w ujęciu psychospołecznym. Aktualny stan wiedzy, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska (red.), Asystent osoby z niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa, s. 13-30.

Gumienny B. (2017), Opieka – pomoc – wsparcie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska…, s. 31-48.

10. Praca asystenta z osobą niepełnosprawną intelektualnie (część II)

Zima-Parjaszewska M. (2017), Kilka uwag o wspieraniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska…, s. 49-57.

Janocha J. (2017), Kwalifikacje, umiejętności i wiedza asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska…, s. 81-85.

Andrzejewska A. (2017), Cechy psychoosobowe asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska…, s. 87-91.

Janocha J. (2017), Obszary wsparcia osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w: M. Zima-Parjaszewska, B.E. Abramowska…, s. 93-95.

11. Asystent osoby niepełnosprawnej – studia porównawcze (do wyboru)

Szeroczyńska M. (2007), (red.), Asystent osoby z niepełnosprawnością. Studium prawno-porównawcze, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (2014), Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Rozwiązania w wybranych państwach europejskich, Warszawa.

B. Literatura uzupełniająca:

Krasiejko I. (2012), Metodyka działania asystenta rodziny. Różne modele pracy socjalnej i terapeutycznej z rodziną. Wydanie drugie, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice.

Pikuła N. (2011), Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracowników socjalnych, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Kucharska E., Kamanová I. (2015), Senior – Gerontologia i praca socjalna, Wydawnictwo Goodstudio, Kraków.

Rymsza M. (2012), (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

- potrafi efektywnie posługiwać się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności;

-potrafi wymienić i analizować teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

- potrafi opisać system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym;

- potrafi scharakteryzować pracę socjalną asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej;

- potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

WIEDZA:

-definiuje specyfikę starości jako fazy życia i niepełnosprawności;

-wymienia i charakteryzuje elementy teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

-rozróżnia i opisuje system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym;

- charakteryzuje pracę socjalną asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej;

- identyfikuje i rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

UMIEJĘTNOŚCI:

-posługuje się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności;

-analizuje teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności;

- analizuje system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym;

- projektuje pracę socjalną asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej;

- rozpoznaje możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

KOMPETENCJE:

- jest zorientowany na pogłębianie i doskonalenie nabytej wiedzy;

- wykazuje odpowiedzialność za pracę z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;

-potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje

-docenia różnorodność metod i form pomocy

- dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem

Opis ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 25-30 godzin

Konsultacje -5- 10 godzin

Lektura tekstów - 10-15 godzin

Przygotowanie do egzaminu - 30 godzin

Przygotowanie referatu wraz z prezentacją - 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

1) efekt kształcenia nr 1 pn.: potrafi efektywnie posługiwać się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie posługiwać się podstawową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie posługuje się zaledwie niewielką ilością fachowej terminologii z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

-na ocenę 4 (db.): poprawnie posługuje się fachową terminologią z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności,

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowaną w trakcie zajęć terminologię z zakresu starości (procesu starzenia) i niepełnosprawności.

2) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 2 pn.: potrafi wymienić i analizować teorie i typologie z zakresu starości i niepełnosprawności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie umie wymienić i analizować podstawowych teorii i typologii;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie posługuje się zaledwie niewielką ilością teorii i typologii;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie posługuje się teoriami i typologiami;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie prezentować i analizować teorie i typologie.

3) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 3 pn.: potrafi opisać system pomocy i opieki osobom starszym i niepełnosprawnym:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi w najprostszy sposób opisać systemu pomocy i opieki;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie opisuje system pomocy i opieki bez umiejęteności jego analizy;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie opisuje system pomocy i opieki, dokonuje jego analizy;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować o systemie pomocy i opieki.

4) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 4 pn.: potrafi scharakteryzować pracę socjalną asystenta osoby starszej i niepełnosprawnej:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi w najprostszy sposób scharakteryzować pracy socjalnej asystenta;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie charakteryzuje pracę socjalną asystenta, bez umiejętności jej analizy;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie charakteryzuje pracę socjalną asystenta i umie poddać ją analizie;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi efektywnie wykorzystywać przekazaną w trakcie zajęć wiedzę nt. pracy socjalnej asystenta.

5) student aby osiągnąć efekt kształcenia nr 5 pn.: potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczenia w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności:

-na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi rozpoznać możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikające ze stanu zdrowia oraz rodzaju i stopnia niepełnosprawności;

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie rozpoznaje zaledwie część symptomów;

-na ocenę 4 (db.): poprawnie rozpoznaje symptomy;

-na ocenę 5 (bdb.): potrafi rozpoznawać symptomy, a także samodzielnie proponować metody rozwiązania problemu.

Opis ECTS:

obecność na zajęciach: 30 godzin

przygotowanie referatu wraz z prezentacją: 20 godzin

studiowanie literatury: 20 godzin

przeprowadzenie analiz: 10 godzin

konsultacje: 10 godzin

Suma godzin: 90 [90:30(25)=3]

Liczba ECTS: 3

Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość dwóch nieobecności).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)