Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Asystent rodziny - wybrane zagadnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-AR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Asystent rodziny - wybrane zagadnienia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W14; PS1_U01, PS1_U07, PS1_U10; PS1_K10, PS1_K11, PS1_K12

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników zajęć w podstawowymi obszarami pracy asystenta rodziny. Po ukończeniu zajęć uczestnik będzie znał i potrafił zastosować podstawowe narzędzia aktywnej komunikacji z klientem, dokonać wstępnej diagnozy sytuacji problemowej rodziny.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Kompetencje pracownika socjalnego

2.Podstawowe umiejetnosci komunikacyjne w pracy z rodzina

3.Diagnozowanie rodziny i srodowiska rodzinnego

4.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.I

5.Metody i techniki pracy z klientem i rodzina cz.II

6.Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

7.Patologia i dysfunkcja srodowiska rodzinnego

8.Podstawowe umiejetnosci wychowawcze i terapeutyczne

9.Pomoc skoncentrowana na rozwiazaniach

10.Postepowanie z klientem, który nie podejmuje rozmowy, praca z oporem i motywowanie do zmiany

11.Planowanie pomocy rodzinie i monitorowanie jej funkcjonowania

12.Wybrane metody rozwiazywania sytuacji kryzysowych

13.Zespół interdyscyplinarny

14.Etyka pracy asystenta rodziny

15.Ewaluacja pracy własnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Badura-Madej W. (1999) Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej: poradnik dla pracowników

socjalnych, Katowice: Slask Wydawnictwo Naukowe

2.Krasiejko I. (2010) Metodyka działania asystenta rodziny: podejscie skoncentrowane na rozwiazaniach w pracy socjalnej. Katowice: Slask Wydawnictwo Naukowe

3.Łecki K., Szóstka.A. (1999) Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, Katowice: Ślask

4.Nocun A., Szmagalski J. (1996) Podstawowe umiejetnosci w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie sie, rozwiazywanie problemów i konfliktów Warszawa: Interart

Literatura uzupełniajaca:

1.De Robertis C., przy współpracy B.Blanc, F.Lesimple, H.Pascal (1998) Metodyka działania w pracy socjalnej. Katowice: Wydawnictwo Naukowe Slask

2.De Robertis C., Pascal H. (1999) Postepowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznosciami Katowice: Slask Wydawnictwo Naukowe

3.Szczepkowski J. (2010) Praca socjalna Torun: Wyd. Akademickie Akapit.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Rozpoznaje środowiska, grupy i więzi społeczne istotne dla pracy socjalnej

- Opisuje sposoby postępowania z klientem

Umiejętności:

- Planuje diagnozę sytuacji rodzinnej klienta

- Posługuje się zróżnicowanymi metodami pracy z klientem

- Stosuje zasady etyki

Kompetencje społeczne:

- Zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii o kliencie

- Dokonuje oceny pracy własnej

- Jest otwarty na pracę w zespole interdyscyplinarnym

ECTS:

- udział w wykładzie: 30

- przygotowanie do ćwiczeń: 5

- konsultacje: 5

- czas na napisanie referatu: 10

- przygtowanie do egzaminu: 20

Liczba ECTS: 2,5

Metody i kryteria oceniania:

Na ocene 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy kompetencji pracy z klientem jakim

jest rodzina, nie potrafi wskazać metod pracy z rodzina, niepoprawnie wykonał pracę pisemną lub jej nie przedstawił

Na ocene 3 (dst.) - posiada jedynie elementarną wiedzę o metodach pracy z rodzina,wykształcił niskie kompetencje do pracy pomocowej, na niskim poziomie wykonał pracę pisemną

Na ocenę 4 (db) - posiada dobry poziom kompetencji wymaganych w pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować większość poznanych metod, poprawnie napisał pracę

pisemną

Na ocenę 5 (bdb) - posiada bardzo dobrą wiedzę o metodach i sposobach pracy socjalnej z rodziną, potrafi zastosować wszystkie poznane metody, bardzo dobrze przygotował pracę

pisemną

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

z zakresu wiedzy: wykład konwersatoryjny

z zakresu umiejetnosci: studium przypadku, cwiczenia praktyczne,

z zakresu kompetencji: metoda stolików eksperckich, cwiczenia praktyczne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)