Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-BPRC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W09; PS1_U04, PS1_U06; PS1_K08

Wymagania wstępne:

Podstawowe pojęcia na poziomie szkoły średniej dotyczące rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka.

Skrócony opis:

Student po zakończeniu cyklu ćwiczeń będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia.

Pełny opis:

Student po zakończeniu cyklu zajęć będzie posiadał wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć z obszaru biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania, wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka od poczęcia aż do śmierci, potrzeb człowieka, zaburzeń rozwoju, pielęgnacji noworodka i niemowlęcia, wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży, a także kryzysów rozwojowych i sposobów radzenia sobie z nimi, w tym możliwości społecznego wsparcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Toruń 2004.

2.Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Warszawa 2001.

3.Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym, Zielona Góra 2004.

Literatura uzupełniająca:

1.Mięsowicz I. (red.), Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, Warszawa 2001.

2.Tobiasz-Adamczyk B., Wybrane elementy zdrowia i choroby., Kraków 2000.

3.Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne Podstawy Kształcenia i Wychowania, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W09

Zna i rozumie koncepcję bio-socjo-kulturową rozwoju człowieka; posiada wiedzę o źródłach i naturze różnorodnych problemów człowieka (sytuacje trudne, kryzysowe, krytyczne)

PS1_U04

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania

sytuacji; potrafi analizować uwarunkowania kulturowe, polityczne, psychologiczne, prawne, gospodarcze sytuacji trudnych osób, rodzin, społeczności.

PS1_U06

Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup i lokalnych społeczności; diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły).

PS1_K08

Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)