Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Interwencja kryzysowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Interwencja kryzysowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W11,

PS1_U10

PS1_U11

PS1_K06

PS1_K10

Skrócony opis:

E 1 - Student/Studentka zna metody diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej.

E 2 - Potrafi generować i rozwiązania konkretnych problemów socjalnych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

E 3 - Umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy opieki i interwencji.

E 4 - Jest przygotowany do pełnienia roli rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora w pracy socjalnej.

E 5 - Potrafi doskonalić swój warsztat pracy pracownika socjalnego.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie, modele interwencji kryzysowej

2.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

3.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

4.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

5.Kryzys utraty – żałoba

6.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

7.Napaść seksualna

8.Przemoc ze strony partnera

9.Kryzys nałogu

10.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

11.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

12.Interwencja związana z porwaniem zakładników

13.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

14.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1.Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000

2.Dudek B. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk 2003.

3.Lis-Turlejska M. Radzenie sobie ze skutkami skrajnie traumatycznych przeżyć. Nowiny Psychologiczne, 19993,4,77-86.

4.Steuden S., Janowski K., Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin 2009.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1 zna metody diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej nazywa rodzaje kryzysów, definiuje zdarzenia traumatyzujące,, wymienia rodzaje interwencji kryzysowej, rozpoznaje osoby w kryzysie.

E2 Potrafi generować rozwiązania i strategie pomocy dla osób w kryzysie, potrafi prognozować przebieg kryzysu, wylicza następstwa kryzysu, proponuje rozwiązania sytuacji kryzysowych, opracowuje strategie, przewiduje skutki planowanych działań.

E3 Analizuje sytuacje kryzysowe, decyduje o podjęciu interwencji, dobiera metodę,

E4 współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pełniąc adekwatne do sytuacji role rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora pracy socjalnej.

E5 Potrafi doskonalić swój warsztat pracy - zachowuje ostrożność w podejmowaniu interwencji kryzysowej, pracuje w zespole, kieruje praca zespołu interwencyjnego, troszczy się i dba o ofiary kryzysu, nie bierze odpowiedzialności za resztę ich życia, jest zorientowany na pomaganie, akceptuje zachowania osób w kryzysie, jest kreatywny w poszukiwaniu pomocowych rozwiązań, ma świadomość własnej wrażliwości i empatii.

Opis ECTS

udział w zajęciach 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium prowadzone w formie wykładu konwersaryjnego, oraz metody ćwiczeń diagnozowania i poszukiwania rozwiązań problemowej sytuacji- zespołowe analizowanie i rozwiązywanie przez studentów rzeczywistych sytuacji problemowych pod okiem prowadzącego. Studenci pracują w grupach ćwiczeniowych.

Ocena jest średnią z realizacji poszczególnych efektów.

E1

ocena bardzo dobra - Posiada rozległą wiedzę z obszaru diagnozowania sytuacji kryzysowych, biegle zna metody diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej nazywa rodzaje kryzysów, definiuje zdarzenia traumatyzujące,, wymienia rodzaje interwencji kryzysowej, rozpoznaje osoby w kryzysie.

ocena dobra -Posiada wiedzę z obszaru diagnozowania sytuacji kryzysowych, zna metody diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej, nazywa rodzaje kryzysów, definiuje zdarzenia traumatyzujące,, wymienia rodzaje interwencji kryzysowej, rozpoznaje osoby w kryzysie.

ocena dostateczna - Posiada minimalną podstawową wiedzę z obszaru diagnozowania sytuacji kryzysowych, wymienia metody diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej, nazywa rodzaje kryzysów, definiuje zdarzenia traumatyzujące,, wymienia rodzaje interwencji kryzysowej, rozpoznaje osoby w kryzysie.

ocena niedostateczna - nie posiada wiedzy z z obszaru diagnozowania sytuacji kryzysowych, nie zna metod diagnozowania i ewaluowania w pracy socjalnej, rodzaje kryzysów, nie definiuje zdarzenia traumatyzujące,rodzaje interwencji kryzysowej, nie rozpoznaje osoby w kryzysie.

E2;E3

ocena bardzo dobra - Potrafi biegle, samodzielnie generować rozwiązania i strategie pomocy dla osób w kryzysie, potrafi prognozować przebieg kryzysu, wylicza następstwa kryzysu, proponuje rozwiązania sytuacji kryzysowych, opracowuje strategie, przewiduje skutki planowanych działań. Trafnie analizuje sytuacje kryzysowe, decyduje o podjęciu interwencji, dobiera metodę.

ocena dobra - Potrafi generować rozwiązania i strategie pomocy dla osób w kryzysie, prognozować przebieg kryzysu, wylicza następstwa kryzysu, proponuje rozwiązania sytuacji kryzysowych, opracowuje strategie, przewiduje skutki planowanych działań. Trafnie analizuje sytuacje kryzysowe, decyduje o podjęciu interwencji, dobiera metodę.

ocena dostateczna - Potrafi w stopniu podstawowym generować rozwiązania i strategie pomocy dla osób w kryzysie, prognozować przebieg kryzysu, wylicza następstwa kryzysu, proponuje rozwiązania sytuacji kryzysowych, opracowuje strategie, przewiduje skutki planowanych działań. Na poziomie podstawowym analizuje sytuacje kryzysowe, decyduje o podjęciu interwencji, dobiera metodę.

Ocena niedostateczna -Nie potrafi generować rozwiązania i strategii pomocy dla osób w kryzysie, nie umie prognozować przebiegu kryzysu, wyliczyć następstwa kryzysu, nie potrafi zaproponować rozwiązania sytuacji kryzysowych, opracować strategie, nie przewiduje skutki planowanych działań, podjąć decyzji o podjęciu interwencji, dobrać właściwej metody pracy socjalnej.

E4;E5

Ocena bardzo dobra - aktywnie z zaangażowaniem współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pełniąc adekwatne do sytuacji role rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora pracy socjalnej. Potrafi doskonalić swój warsztat pracy - zachowuje ostrożność w podejmowaniu interwencji kryzysowej, aktywnie pracuje w zespole, troszczy się i dba o ofiary kryzysu, nie bierze odpowiedzialności za resztę ich życia, jest zorientowany na pomaganie, akceptuje zachowania osób w kryzysie, jest kreatywny w poszukiwaniu pomocowych rozwiązań, ma świadomość własnej wrażliwości i empatii.

ocena dobra -współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pełniąc adekwatne do sytuacji role rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora pracy socjalnej. Potrafi doskonalić swój warsztat pracy - zachowuje ostrożność w podejmowaniu interwencji kryzysowej, pracuje w zespole, kieruje praca zespołu interwencyjnego, troszczy się i dba o ofiary kryzysu, nie bierze odpowiedzialności za resztę ich życia, jest zorientowany na pomaganie, akceptuje zachowania osób w kryzysie, jest kreatywny w poszukiwaniu pomocowych rozwiązań, ma świadomość własnej wrażliwości i empatii.

ocena dostateczna- w stopnie podstawowym współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych pełniąc role rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora pracy socjalnej. Potrafi doskonalić swój warsztat pracy - zachowuje ostrożność w podejmowaniu interwencji kryzysowej, pracuje w zespole, kieruje praca zespołu interwencyjnego, troszczy się i dba o ofiary kryzysu, nie bierze odpowiedzialności za resztę ich życia, jest zorientowany na pomaganie, akceptuje zachowania osób w kryzysie, jest kreatywny w poszukiwaniu pomocowych rozwiązań, ma świadomość własnej wrażliwości i empatii.

ocena niedostateczna - nie angażuje się i nie współuczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych , nie angażuje się w role rzecznika, mediatora, doradcy, asystenta, animatora pracy socjalnej.

Nie widzi potrzeby i nie doskonali warsztatu pracy - brak mu uważności w podejmowaniu interwencji kryzysowej, słabo pracuje w zespole, w stopniu niewystarczającym troszczy się o ofiary kryzysu, ma skłonność do brania odpowiedzialności za resztę ich życia, nie jest zorientowany na pomaganie, nie rozumie zachowania osób w kryzysie, jest mało kreatywny w poszukiwaniu pomocowych rozwiązań, nie ma świadomości własnej wrażliwości i empatii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kurtyka-Chałas
Prowadzący grup: Justyna Kurtyka-Chałas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami i technikami prowadzenia interwencji kryzysowej. Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny, zostanie przedstawiona wiedza teoretyczna z omawianego zakresu jak również techniki praktyczne stosowane w procesie interwencji kryzysowej.

Pełny opis:

Uczestnik zajęć zapozna się z wybranymi obszarami interwencji kryzysowej:

1.Kryzys i interwencja kryzysowa – teorie, modele interwencji kryzysowej

2.Podstawowe umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej cz.I i II

3.Procedury stosowane w interwencji kryzysowej

4.Kryzys zagrożenia życia – samobójstwa

5.Kryzys utraty – żałoba

6.Interwencja w sytuacji kataklizmów i katastrof

7.Napaść seksualna

8.Przemoc ze strony partnera

9.Kryzys nałogu

10.Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)

11.Praca z dzieckiem w sytuacji kryzysu

12.Interwencja związana z porwaniem zakładników

13.Jak zapewnić bezpieczeństwo interwentowi?

14.Nowe trendy w interwencji kryzysowej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badura-Madej W. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych. Katowice 1999.

2.Greenstone J.L., Leviton S.C., Interwencja kryzysowa. Gdańsk 2004

3.James R.K., Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa 2010

4.Kubacka-Jasiecka D. Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa 2010

5.Lipczyński A. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych. Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

1.Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000

2.Dudek B. Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk 2003.

3.Lis-Turlejska M. Radzenie sobie ze skutkami skrajnie traumatycznych przeżyć. Nowiny Psychologiczne, 19993,4,77-86.

4.Steuden S., Janowski K., Psychologiczne aspekty doświadczania żałoby. Lublin 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.