Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-MBS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań społecznych
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, PS1_W10, PS1_U03, PS1_K01

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu pogłębienie wiedzy dotyczących badań oraz umiejętne praktyczne ich wykorzystanie; począwszy od konceptualizacji i operacjonalizacji problemu badawczego, doboru próby, realizacji badania, interpretacji danych aż po sporządzenie raportu.

Pełny opis:

Głównymi celami realizowanymi podczas zajęć to:

• umożliwienie opanowania siatki pojęciowej związanej z problematyką;

• zaznajomienie z procedurami przygotowania i realizacji badań ilościowych i jakościowych;

• przygotowanie raportu;

• wyrobienie w studentach umiejętności krytycznej analizy oraz interpretacje danych uzyskanych z realizowanych badań;

• zaznajomienie z wadami i zaletami poszczególnych technik badawczych;

• analiza dodatkowych materiałów mająca za zadanie pogłębianie problematyki.

Literatura:

Babbie E.,2004, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Babiński G., 1980, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków.

Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, Warszawa,

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., 2001, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań.

Silverman D., 2009, Interpretacja danych jakościowych, Warszawa.

Silverman D., 2009, Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa.

Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, Warszawa.

Sztumski J., 2005, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice

Malikowski M., Niezgoda M.,1997, Badania empiryczne w socjologii , t. I, Tyczyn

Ossowski S., 2001, O osobliwościach nauk społecznych, Warszawa.

Sułek A., 1990, W terenie, w archiwum i w laboratorium. Studia nad warsztatem socjologa, Warszawa.

Sułek A., 2002, Ogród metodologii socjologicznej, Warszawa.

Zimny Z. M., 2000, Metodologia badań społecznych. Wprowadzenie, Częstochowa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student:

1. Zna podstawy filozofii systemu nauk, ich relacji, w szczególności potrafi określić miejsce wobec charakteru nauk społecznych pracy socjalnej oraz jej interdyscyplinarny charakter (wobec pedagogiki, andragogiki, socjologii, psychologii).

2. Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań w pracy socjalnej, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych,

3. Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowania i prowadzenie prostych badań; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki oraz wskazywać kierunki dalszych badań.

4. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł nowoczesnych technologii.

Opis ECTS:

- udział w wykładzie - 30 godz.

- przygotowanie do zajęć - 30 godz.

- przygotowanie do egzaminu - 30 godz.

Razem: 90/30=3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach obowiązkowa.

Do egzaminu dopuszczeni zostaną studenci, którzy będą mieli maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

Egzamin w formie testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)