Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-MPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W06,

PS1_W08;

PS1_U06,

PS1_U11;

PS1_K04

Skrócony opis:

W toku kursu z przedmiotu metodyka pracy socjalnej student zdobywa wiedzę, kształtuje umiejętności i kompetencje z zakresu metod pracy, technik i narzędzi, jakimi może posługiwać się profesjonalny pracownik socjalny. Poznaje zasady organizacji wsparcia w celu optymalnie szybkiego i efektywnego usamodzielnienia się klienta. Potrafi zaplanować wywiad w celu pozyskania informacji o zasobach klienta,na których możliwe jest oparcie procesu wsparcia. Student/studentka potrafi wskazać adekwatne do sytuacji narzędzia. Wie z jakimi specjalistami może współpracować w konkretnej sytuacji.

Pełny opis:

W toku kursu z przedmiotu metodyka pracy socjalnej student zdobywa wiedzę, kształtuje umiejętności i kompetencje z zakresu metod pracy, technik i narzędzi, jakimi może posługiwać się profesjonalny pracownik socjalny. Poznaje zasady organizacji wieloaspektowego wsparcia w celu optymalnie szybkiego i efektywnego usamodzielnienia się klienta.

Potrafi zaplanować i przeprowadzić wywiad w taki sposób aby pozyskać możliwie dużo rzetelnych informacji informacji o zasobach klienta. Informacje to posłużą do opracowania wspólnie z klientem oceny sytuacji i planu działania

Student/studentka potrafi wskazać adekwatne do sytuacji narzędzia,zarówno tradycyjne jak i nowatorskie, które w sposób optymalny wesprą klienta w procesie rozwiązywania jego problemów i dochodzenia do usamodzielniania się. Wie z jakimi specjalistami może współpracować w konkretnej sytuacji.

Literatura:

1. Kantowicz E., "Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, UWM Olsztyn 2001

2. Twlveltrees A., Pracując ze społecznością, Warszawa 2014

3.Kadela K., Kowalczyk J., Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Warszawa 2014

4. Peter de Jong, Insoo Kim Berg, Rozmowy o rozwiązaniach,. Podręcznik, Kraków 2007;

4. Henderson P., Thomas D. N., Umiejetności pomoce w pracy ze społecznością , Warszawa 2014

5 Jacek Szczepkowski, Praca socjalna , Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Toruń

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W06, E 1Student/studentka zna modele pomocy społecznej;

PS1_W08; E 2 Student,studentka zna i rozumie koncepcję procesu zmiany i wzmocnienia(empowerment) w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu klienta/ów

PS1_U06, E 3 Student/studentka diagnozuje potrzeby i zasoby klienta/ów oraz tkwiących w środowisku

PS1_U11; E 4 Umie stosować metody - tradycyjne i nowatorskie w procesach pomocy,

PS1_K04 E 5 Potrafi wskazać innych specjalistów, z którymi może podjąć współpracę klient w celu skutecznego wsparcia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy.

Egzamin ustny

E1

ocena bardzo dobra Student/studentka zna modele pomocy społecznejj wskazuje różnice

ocena dobra - Student/studentka zna modele pomocy społecznej;

ocena dostateczna - Student/studentka zna modele pomocy społecznej

ocena niedostateczna - Student/studentka nie zna modeli pomocy społecznej

E 2 -

ocena bardzo dobra Student,studentka zna i rozumie koncepcję procesu zmiany i wzmocnienia(empowerment) w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu klienta/ów, potrafi wskazać różnice i adekwatne do nich sytuacje problemowe

ocena dobra - Student,studentka zna i rozumie koncepcję procesu zmiany i wzmocnienia(empowerment) w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu klienta/ów, wskazuje na wybrane narzędzia

ocena dostateczna - Student,studentka zna i rozumie koncepcję procesu zmiany i wzmocnienia(empowerment) w pracy socjalnej oraz zasady projektowania i generowania zmiany w położeniu klienta/ów

ocena niedostateczna - Student,studentka nie zna i/lub nie rozumie koncepcji procesu zmiany i wzmocnienia(empowerment) w pracy socjalnej oraz zasad projektowania i generowania zmiany w położeniu klienta/ów

E 3

ocena bardzo dobra - Student/studentka diagnozuje potrzeby i zasoby klienta/ów oraz tkwiących w środowisku, prowadzi wywiad i opracowuje ocenę sytuacji w taki sposób aby pozyskane informacje o zasobach umożliwiły opracowanie optymalnego planu działania

ocena dobra - Student/studentka diagnozuje potrzeby i zasoby klienta/ów oraz tkwiących w środowisku, potrafi prowadzić w wywiad w taki sposób aby pozyskać wiele informacji na temat zasobów

ocena dostateczna - Student/studentka diagnozuje potrzeby i zasoby klienta/ów oraz tkwiących w środowisku

ocena niedostateczna - Student/studentka nie diagnozuje potrzeb i zasobów klienta/ów oraz tkwiących w środowisku

E 4

ocena bardzo dobra - Umie stosować liczne narzędzia - tradycyjne i nowatorskie w procesach pomocy

ocena dobra -Umie stosować narzędzia - tradycyjne i nowatorskie w procesach pomocy,

ocena dostateczna - Umie stosować niektóre narzędzia - tradycyjne i nowatorskie w procesach pomocy,

ocenia niedostateczna Nie umie stosować narzędzi - tradycyjne i nowatorskich w procesach pomocy,

E 5

ocena bardzo dobra - Potrafi wskazać innych specjalistów, z którymi może podjąć współpracę klient w celu skutecznego wsparcia, uzasadnić wybór.

ocena dobra -Potrafi wskazać innych specjalistów, z którymi może podjąć współpracę klient w celu skutecznego wsparcia

ocena dostateczna - Potrafi wskazać innych, wybranych specjalistów, z którymi może podjąć współpracę klient w celu skutecznego wsparcia

ocena niedostateczna - Nie potrafi wskazać innych specjalistów, z którymi może podjąć współpracę klient w celu skutecznego wsparcia

Ocena końcowa to średnia z ocen osiągniętych poprzez realizację poszczególnych efektów.

udział w wykładzie - 30 godzin

przygotowanie się do zajęć - 7 godzin

konsultacje 7 godzin

przygotowanie się do egzaminu 16 godzin

Praktyki zawodowe:

Zgodnie i z ustaleniami z osobą odpowiedzialną za praktyki na kierunku praca socjalna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 22 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kamiński
Prowadzący grup: Tadeusz Kamiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)