Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka pracy socjalnej - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-MPSćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy socjalnej - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W06

PS1_U06

PS1_U07

PS1_U09

PS1_U11

PS1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zastosowaniem metod, technik i narzędzi w wybranych obszarach praktyki pracy socjalnej.

Literatura:

Literatura:

1. Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej "Razem dla Mazowsza - Edukacja w działaniu" -Poradnik Metodyczny - Model Systemowy Pracy Socjalnej - MSPS Nr1/2013 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.)

2.Mazowiecki Biuletyn Integracji Społecznej"Razem dla Mazowsza - Edukacja w dzialaniu" -Poradnik Metodyczny - Narzędzia do diagnozowania w działaniach społecznych - Nr 1/2015 - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.)

3.Z. Grabusińska, Rola Mediów w aktywnej integracji - Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.) Warszawa 2013

4. Grabusińska Z., "Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji"

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.) Warszawa 2012

5. Kaczmarek M., "Kiedy pomagać, kiedy interweniować?" Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.) Warszawa 2012

6.Kantowicz E., "Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, UWM Olsztyn 2001

7. M. Teodorczyk(red.), Widzieć ,rozumieć pomagać. Przykłady rozwiązań stosowanych w codziennej pracy pracownika socjalnego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

8. Kott K., Informator - Co to jest projekt socjalny ? Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej: www.mcps.com.pl - Projekt systemowy MCPS współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS - Publikacje (www.pdf.) Warszawa 2011

9.K. Wódz, B.Kowalczyk (red.) Organizowanie społeczności. Modele i strategie działania, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2014.

10. Staręga-Piasek (red.), A.Hryniewicka, O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej, warszawa 2008 r.

11. M.Kaczmarek, Pomoc i interwencja w rodzinie, czyli co każdy pracujący z dzieckiem i rodziną wiedzieć powinien,Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa 2011.

12. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zmianami.

13. M. Grewiński., A.Karwacki, Pluralizm i międzysektorowa współpraca w realizacji usług społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Warszawa 2010.

14. R. Hennessey, Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

15. M. Łuczyńska, A. Olech, Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Warszawa 2013.

16. Kucharska B. Sempruch G., Informator o Kalkulatorze Kosztów Zaniechania [www.kkz.mcps-efs.pl, dostęp 01.12.2014]

17.M.Grewiński, Krzyszkowski, Współczesne tendencje w pomocy społecznej i pracy socjalnej, MCPS, Warszawa 2011

18.Szarfenberg R., Model Kalkulator Kosztów Zaniechania. Kalkulator Społeczny, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

E1 - Student/Studentka zna modele pomocy społecznej, zna i rozumie koncepcję wielosektorowości w pomocy społecznej.

E2 - Potrafi dokonać analizy i pogłębionej diagnozy konkretnych problemów społecznych prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, grup lub społeczności lokalnych.

E3 - Potrafi opracować strategię (plan) działań do pracy socjalnej w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej w odniesieniu do konkretnych przypadków.

E4 - Umie ocenić i dobrać metody, zastosować procedury i dobre praktyki do realizacji zadań w zakresie podejmowanej pracy socjalnej.

E5 - Umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki i interwencji.

E6- Zna i rozumie istotna rolę współpracy interdyscyplinarnej i efektywnej współpracy z innymi specjalistami celem skutecznego udzielania pomocy.

OPIS ECTS - 4 PKT.

Udział w zajęciach na uczelni - 30 godzin

przygotowanie do zajęć - 60 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 30 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - 30 godz. prowadzone w formie metody poszukującej problemowej - sytuacyjnej - zespołowe analizowanie i rozwiązywanie przez studentów rzeczywistych sytuacji problemowych pod kierunkiem prowadzącego, uzupełniane mini wykładem konwersatoryjnym z bezpośrednią aktywnością słuchaczy skierowaną na omówienie lub rozwiązanie sytuacji i problemów dotyczących omawianej tematyki.

Studenci przygotowują się do zajęć na podstawie literatury przedmiotu oraz wykorzystują informacje przesłane przez prowadzącą zajęcia na e-maila grupowego i przekazywane w trakcie zajęć .

Student/Studentka uzyska zaliczenie poprzez:

1. Uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna trzy nieobecności usprawiedliwione u prowadzącej zajęcia).

2. Udział na ostatnich zajęciach w zaliczeniu przeprowadzonym w formie sprawdzenia wiedzy teoretycznej ( odpowiedź pisemna na 3 pytania dotyczące tematów omawianych na zajęciach) oraz praktycznej przeprowadzonej Metodą stolików eksperckich - student/studentka opracuje samodzielnie oraz we współpracy z grupą pogłębioną diagnozę konkretnej sytuacji problemowej osoby/rodziny z obszaru pracy socjalnej w oparciu o Model Systemowy Pracy Socjalnej MSPS i zaprojektuje dla niej plan działań do pracy socjalnej.

Ocena to średnia z ocen osiągniętych poprzez realizację poszczególnych efektów.

E1;E4;

Ocena bardzo dobra - Student/Studentka biegle zna i opisuje modele pomocy społecznej,oraz koncepcję wielosektorowości w pomocy społecznej. Biegle i adekwatnie określa przydatność oraz dobiera typowe i właściwe metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

Ocena dobra - Student/Studentka zna modele pomocy społecznej,oraz koncepcję wielosektorowości w pomocy społecznej. Adekwatnie określa oraz dobiera typowe i właściwe metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

Ocena dostateczna - Student/Studentka w stopniu podstawowym zna modele pomocy społecznej,oraz koncepcję wielosektorowości w pomocy społecznej. Ma małe umiejętności w określaniu oraz dobieraniu właściwych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

Ocena niedostateczna -Student/Studentka nie zna modeli pomocy społecznej,oraz koncepcji wielosektorowości w pomocy społecznej. Nie potrafi określić oraz dobrać właściwych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej.

E2;E3;E5;

Ocena bardzo dobra - Student/Studentka biegle analizuje i diagnozuje sytuacje problemowe, samodzielnie i trafnie generuje rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych, trafnie diagnozuje ich przebieg, samodzielnie opracowuje kompletna strategię działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej tworząc pogłębioną diagnozę przypadku i plan działań do pracy socjalnej. Biegle stosuje metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki i interwencji.

Ocena dobra -Student/Studentka analizuje i diagnozuje sytuacje problemowe, generuje rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych, trafnie prognozuje ich przebieg, potrafi opracować strategię działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej tworząc pogłębioną diagnozę przypadku i plan działań do pracy socjalnej.Umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki i interwencji.

Ocena dostateczna -Student/Studentka w stopniu podstawowym analizuje i diagnozuje sytuacje problemowe, potrafi wskazać rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych, prognozuje ich przebieg, potrafi opracować podstawową strategię działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej tworząc diagnozę przypadku i plan działań do pracy socjalnej. W stopniu podstawowym umie stosować metody pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki i interwencji.

Ocena niedostateczna -Student/Studentka nie analizuje i nie diagnozuje sytuacji problemowych, nie potrafi wskazać rozwiązania konkretnych sytuacji problemowych, nie prognozuje ich przebiegu, nie potrafi opracować strategii działań w zakresie pomocy indywidualnej, grupowej i środowiskowej, nie tworzy pogłębionej diagnozy przypadku i planu działań do pracy socjalnej. Nie umie stosować metod pracy socjalnej w procesach pomocy, opieki i interwencji.

E6;

Ocena bardzo dobra - Student/Studentka w sposób biegły kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielenia pomocy, doskonale rozumie znaczenie współpracy interdyscyplinarnej. Biegle stosuje w praktyce dzielenie się rolami, biegle rozumie znaczenie i stosuje konieczność podziału kompetencji pomiędzy poszczególne służby i podmioty zaangażowane w procesie pomagania.

Ocena dobra - Student/Studentka kooperuje oraz efektywnie współpracuje z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielenia pomocy, rozumie znaczenie współpracy interdyscyplinarnej. Potrafi w praktyce dzielić się rolami, stosuje podział kompetencji pomiędzy poszczególne służby i podmioty zaangażowane w procesie pomagania.

Ocena dostateczna - Student/Studentka w stopniu podstawowym kooperuje oraz współpracuje z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielenia pomocy, rozumie znaczenie współpracy interdyscyplinarnej. Sporadycznie w praktyce dzieli się rolami i uwzględnia podział kompetencji pomiędzy poszczególne służby i podmioty zaangażowane w procesie pomagania.

Ocena niedostateczna -Student/Studentka nie kooperuje oraz nie współpracuje efektywnie z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielenia pomocy, nie rozumie znaczenia współpracy interdyscyplinarnej. Nie potrafi w praktyce dzielić się rolami, nie stosuje podziału kompetencji pomiędzy poszczególnymi służbami i podmiotami zaangażowanymi w procesie pomagania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)