Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-P
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W07, PS1_W11; PS1_U06, PS1_U07; PS1_K11

Skrócony opis:

Student/ studentka w toku studiów pozyskuje wiedzę, kształtuje umiejętności i kompetencje w zakresie poradnictwa charakterystycznego dla pracy socjalnej. Zna specyfikę różnych środowisk życia klientów pracowników socjalnych. Potrafi dokonać diagnozy sytuacji problemowej w jakiej znalazł się klient. W toku rozmowy poradniczej pozyskuje informacje na temat różnorodnych zasobów klienta (doświadczeń, wiedzy, umiejętności).Umie opracować wraz z potencjalnym klientem program wsparcia, będący logiczną konsekwencją procesu wsparcia.

Pełny opis:

Student/ studentka w toku studiów pozyskuje wiedzę, kształtuje umiejętności i kompetencje w zakresie poradnictwa charakterystycznego dla pracy socjalnej.Poznaje różne modele poradnictwa, zarówno tradycyjne jak i nowatorskie. Pozyskuje wiedzę na temat różnic i przydatności poszczególnych modeli w konkretnych sytuacjach problemowych.

Zna specyfikę różnych środowisk życia klientów pracowników socjalnych. Potrafi dokonać diagnozy sytuacji problemowej w jakiej znalazł się klient.Zna i rozumie potrzebę profesjonalizacji działań w tym także samodoskonalenia i poszukiwania nowej wiedzy. W toku rozmowy poradniczej pozyskuje informacje na temat różnorodnych zasobów klienta (doświadczeń, wiedzy, umiejętności).Umie opracować wraz z potencjalnym klientem program wsparcia, będący logiczną konsekwencją procesu wsparcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Białas A., Pomoc wbrew woli? Rozterki pracownika socjalnego, w: Praca Socjalna, nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2013.

2. Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

3. Kargulowa A. (red.). Poradnictwo. Kontynuacja dyskursu, PWN, Warszawa 2009.

4. Kulesza E.; Prawo człowieka do samostanowienia a obowiązek udzielania pomocy przez instytucje pomocy społecznej, w: Praca Socjalna, nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa 2013

4. Pomoc-wsparcie-poradnictwo. Od teorii do praktyki, (red.) M. Iorunek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Literatura uzupełniajaca:

1.Poradnictwo zawodowe dla osób szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty, (red.) Kukla D., Bednarczyk Ł., Difin, Warszawa 2010.

2. Kazimierczak T., Deprywacja społęczna a pomoc społeczna. Wprowadzenie do pomocy społecznej, (red.) Kazimierczak T., Łuczyńska M., Warszawa 1996, s. 17-40.

3. Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego ( w kontekście społecznych zmian), Kraków 2003.

4. Popielski K., Potrzeby i pragnienia ludzkiej egzystencji. Wsparcie egzystencjalne, w: Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji, (red.) M. Filińska, B. Momot, A. Wojciechowski, Toruń 2010.

5. Aouil B., Poradnictwo i wsparcie psychologiczne online, w: Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, (red.) M. Piorunek, Toruń 2011.

6. Adamczyk M. Metody pracy socjalnej a rozwój kapitału społecznego, w: Wspólczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, (red.) W.Szymczak, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2009, s.163-178.

7. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie - w stronę pedagogiki starości, Wydawnictwo Uniwesytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

8. Kukla D., Duda W., Doradztwo zawodowe jako atrybut w procesie wkraczania współczesnej młodzieży na rynek pracy, w: W kręgu wychowania i pracy, (red.) L. Marszałek, A. Solak, UKSW w Warszawie, Warszawa 2010, s. 95-112.

9. Kazanowski Z., Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, UMCS, Lublin 2011, s. 61-83.

10. Jakoniuk-Diallo; Kubiak H.; O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością, Difin, Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

- zna typowe struktury i instytucje społeczne, w szczególności te, które skłądają się na system pomocy społecznej i są z nim powiązane; nazywa instytucje zajmujące się wpraciem i poradnictwem społecznym, charakteryzuje ich obowiązki oraz zasady i normy postępowania

-posiada wiedzę o głównych środowiskach życia człwieka (rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła sąsiedztwo, organizacje społeczne, społeczność lokalna, o ich struturze, dynamice i warunkach optymalnego rozwoju; rozpoznaje i charakteryzuje problemy i obszary wymagające działań z obszaru poradnictwa,

- ma wiedzę o człowieku jako podmiocie rozwijającym się wśród innych i przekształcającym rzeczywistość, zna i rozumie koncepcję zmiany i wzocnienia w pracy socjalnej; wskazuje formy działań z zakresu poradnictwa w odniesieniu do konkretnych grup

Umiejetności

- diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk społecznych, prowadzących do wykluczenia i marginalizacji osób, diagnozuje potrzeby i zasoby (potencjały, siły); ocenia sytuację osób z grup szczególnego ryzyka, rozpoznaje zagrożenia i szacuje możliwości wyjscia z trudnej sytuacji

- identyfikuje instrumenty dostępne w procesie prowadzenia pracy z obszaru poradnictwa.

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjalnej;

Kompetencje

-potrafi krytycznie ocenić analizowane sytuacje

-docenia różnorodność metod i form pomocy

- dostrzega relacje między instytucjami służącymi wsparciem

Opis ECTS

udział w wykładach - 30 godzin

konsultacje 15 godzin

przygotowanie sie do dyskusji -45 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Metody i kryteria oceniania:

PS1_W07, E1 Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia klienta pracy socjalnej jak rodzina grupa, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),oraz ich roli w procesie wsparcia

PS1_W11; E2 Zna metody diagnozowania i ewaluowania wykorzystywane w procesie poradnictwa stosowanego w pracy z klientem w sytuacji problemowej

PS1_U06 E3 ,Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk destrukcyjnych dla klientów pracownika socjalnego oraz wskazuje na możliwe rozwiązania

PS1_U07, E4, Potrafi opracowywać z osobą w potrzebie plan w wsparcia

PS1_K11 E5, Ma przekonanie o wadze zachowywania się w sposób profesjonalny.

E 1;

ocena bardzo dobra Posiada rozległą wiedzę środowiskach życia klienta pracy socjalnej jak rodzina grupa, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),oraz ich roli w procesie wsparcia

ocena dobra Posiada wiedzę o głównych środowiskach życia klienta pracy socjalnej jak rodzina grupa, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),oraz ich roli w procesie wsparcia

ocena dostateczna- Posiada podstawową wiedzę o głównych środowiskach życia klienta pracy socjalnej jak rodzina grupa, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),oraz ich roli w procesie wsparcia

ocena niedostateczna Nie posiada wiedzy o głównych środowiskach życia klienta pracy socjalnej jak rodzina grupa, sąsiedztwo, organizacje społeczne, środowisko pracy, społeczność lokalna),oraz ich roli w procesie wsparcia

E 2;

ocena bardzo dobra - Zna metody diagnozowania i ewaluowania wykorzystywane w procesie poradnictwa stosowanego w pracy z klientem w sytuacji problemowej, potrafi uzasadnić dobór

ocena dobra - Zna metody diagnozowania i ewaluowania wykorzystywane w procesie poradnictwa stosowanego w pracy z klientem w sytuacji problemowej

ocena dostateczna -Zna niektóre metody diagnozowania i ewaluowania wykorzystywane w procesie poradnictwa stosowanego w pracy z klientem w sytuacji problemowej

ocena niedostateczna Nie zna metod diagnozowania i ewaluowania wykorzystywanych w procesie poradnictwa stosowanego w pracy z klientem w sytuacji problemowej

E3; E5;

ocena bardzo dobra -Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk destrukcyjnych dla klientów pracownika socjalnego oraz wskazuje na możliwe rozwiązania, uzasadnia wybór w toku pracy nad przypadkiem wykazuje przekonanie o konieczności działania w sposób profesjonalny

ocena dobra -,Diagnozuje i analizuje przyczyny i przebieg procesów i zjawisk destrukcyjnych dla klientów pracownika socjalnego oraz wskazuje na możliwe rozwiązania, w toku pracy nad przypadkiem wykazuje przekonanie o konieczności działania w sposób profesjonalny

ocena dostateczna Diagnozuje i analizuje niektóre przyczyny i przebieg procesów i zjawisk destrukcyjnych dla klientów pracownika socjalnego oraz wskazuje na możliwe rozwiązania, w toku pracy nad przypadkiem wykazuje przekonanie o konieczności działania w sposób profesjonalny

ocena niedostateczna - Nie diagnozuje i nie analizuje przyczyn i przebieg procesów i zjawisk destrukcyjnych dla klientów pracownika socjalnego oraz wskazuje na możliwe rozwiązania, w toku pracy nad przypadkiem nie wykazuje przekonanie o konieczności działania w sposób profesjonalny

E 4

ocena bardzo dobra -Potrafi opracowywać z osobą w potrzebie plan wsparcia, obejmujący liczne obszary jej funkcjonowania

ocena dobra -Potrafi opracowywać z osobą w potrzebie plan wsparcia

ocena dostateczna Potrafi opracowywać z osobą w potrzebie plan w wsparcia obejmujący niewiele obszarów jej funkcjonowania

ocena niedostateczna - Nie potrafi opracowywać z osobą w potrzebie planu wsparcia

Egzamin polega na przeprowadzeniu rozmowy poradniczej z klientem. Ocena to średnia ze zrealizowanych efektów.

Praktyki zawodowe:

Do uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za praktyki

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)