Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychologii klinicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-PPK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii klinicznej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W08, PS1_W09; PS1_U04, PS1_U06, PS1_U07; PS1_K01

Pełny opis:

1.Funkcjonowanie człowieka w warunkach choroby, reakcje na chorobę, postawy wobec choroby chorego i jego otoczenia

2.Sposoby rozumienia normalnosci i zdrowia

3.Choroby przewlekłe i nieuleczalne, opieka paliatywna. Problemy chorego z afazja.

4.Zaburzenia procesów poznawczych (spostrzegania, myslenia, pamieci, uwagi,

swiadomosci, orientacji) i procesów emocjonalno-motywacyjnych

5.Psychologia kliniczna dziecka.

6.Psychologiczne uwarunkowania chorób somatycznych (WZA, WZB)

7.Nerwice i ich geneza.

8.Zaburzenia nastroju

9.Zaburzenia wczesnodzieciece

10.Zaburzenia osobowosci i schizofrenia

11.Psychologiczne aspekty starzenia sie i starosci, psychologiczne problemy rehabilitacji osób starych, zaburzenia póznego okresu dorosłosci

12.Zaburzenia wywołane zazywaniem srodków psychoaktywnych

13.Uzaleznienie od Internetu

14.Współczesne zagrozenia zdrowia: anoreksja, bulimia, otyłość, choroby serca

15.Podstawy oddziaływania psychologicznego. Metody psychokorekcyjne (interwencja, psychoterapia, rehabilitacja)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Harwas-Napierała B., Trempała J. (2002). Psychologia rozwoju człowieka Tom 2. Warszawa: PWN

2.Kowalik S. Psychologia rehabilitacji Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

3.Sek H. (2007) Psychologia kliniczna Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, tom I i II

4.Strelau J. (2008). Psychologia Tom1 i 3, Gdansk: GWP

5.Wallen R. (1964) Psychologia kliniczna Warszawa: PWN, r.5,6

Literatura uzupełniajaca:

1.Antonowsky A.(1995) Rozwikłanie tajemnicy zdrowia Fundacja IP-N, Warszawa

2.Józefik B.(red) (1996) Anoreksja i bulimia psychiczna. Wyd. CMUJ .Kraków

3.Sek H. (2001) Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd.Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- Definiuje podstawowe pojęcia na gruncie psychologii klinicznej

- Opisuje funkcjowanie człowieka chorego (zburzenia somatyczne, psychiczne, osobowości, uzależnienia)

- Wskazuje i opisuje problemy w funkcjonowaniu człowieka chorego, starszego, osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego

Umiejętności:

- Wykorzystuje zdobytą wiedzę o procesach psychicznych człowieka chorego w analizie indywidualnych przypadków

- Dostrzega różnice w funkcjonowaniu osób z poszczególnymi zaburzeniami

- Potrfi wskazać metody oddziaływań pomocowych wobec poszczególnych trudności zdrowotnych

Kompetencje społeczne:

- Zna własne możliwosci w zakresie zdobywania wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

- Potrafi samodzielnie wyszukiwac informacje w literaturze przedmiotu

- Rozumie i docenia znaczenie uczciwosci poznawczej w działaniach własnych i innych osób, prezentuje postawę etyczną

Punkty ECTS:

udział w wykładzie: 30

konsultacje: 5

przygotowanie do dyskusji: 5

analiza zadanej literatury: 10

przygotowanie do egzaminu: 30

Punkty ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocene 2 (ndst.): student nie posiada podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu osób w sytuacji

choroby, nie potrafi wskazac i opisac metod pomocy wobec osób chorych, nie zna

podstawowych pojec z zakresu psychologii klinicznej

Na ocene 3 (dst.) - posiada jedynie elementarna wiedze o funkcjonowaniu osób chorych, zna

niektóre pojecia z zakresu psychologii klinicznej, wskazuje niektóre z metod pomocy

Na ocene 4 (db) - posiada znaczna czesc wiedzy o funkcjonowaniu osób chorych, zna

wiele pojec z zakresu psychologii klinicznej, potrafi wskazac liczne metody oddziaływan

pomocowych, potrafi je porównac

Na ocene 5 (bdb) - posiada pełna wiedze o funkcjonowaniu osób chorych, zna wszystkie

omówione pojecia z psychologii klinicznej i potrafi je zdefiniowac, prawidłowo wskazuje

metody oddziaływan pomcowych, wykorzystuje zdobyta wiedze do proponowania nowych

form pomocy

Umiejetnosci:

Na ocene 2 (ndst.): student nie potrafi zastosowac wiedzy na temat funkcjonowania osób

chorych w analizie indywidualnych przypadków, nie umie wskazac róznic pomiedzy

poszczególnymi rodzajami zaburzen

Na ocene 3 (dst.) - potrafi jedynie wybiórczo zastosowac posiadana wiedze w analizie

przypadków, wskazuje niektóre róznice miedzy zaburzeniami

Na ocene 4 (db) - potrafi w wiekszosci przypadków stosowac wiedze w analizie

przypadków, wskazuje wiekszosc róznic miedzy zaburzeniami

Na ocene 5 (bdb) - w kazdej analizie przypadku potrafi zastosowac zdobyta wiedze na

temat funkcjonowania osób chorych

Kompetencje społeczne:

Na ocene 2 (ndst.): student nie potrafi własciwie ocenic własnych mozliwosci

poznawczych, nie jest samodzielny z posługiwaniu sie literatura

Na ocene 3 (dst.) - mało poprawnie ocenia własne mozliwosci, ma mała

umiejetnosc samodzielnego posługiwania sie literatura

Na ocene 4 (db) - potrafi ocenic własne mozliwosci, samodzielny

Na ocene 5 (bdb) - samodzielnie korzysta ze wskazanej literatury, wykorzystuje ja jako źródło problemów do dyskusji

Egzamin pisemny - pytania otwarte

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)