Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie pracy socjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-2-TPS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teorie pracy socjalnej
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W01, Student/studentka wie, dlaczego praca socjalna ma interdyscyplinarny charakter

PS1_W06; Student/studentka zna model pracy socjalnej i ich teoretyczne źródło

PS1_U01, Potrafi nazwać i zinterpretować zjawiska społeczne; analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

PS1_U04;Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań,

PS1_K01 - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności

Skrócony opis:

Celem kształcenia w ramach kursu Teorii pracy socjalnej jest przekazanie wiedzy studentom dotyczącej interdyscyplinarnego ujęcia pracy socjalnej. Wskazanie na różnorodność i wielość teorii wspierających pracownika socjalnego w toku pracy z klientem. Podkreślenie rangi znajomości teorii w procesie wsparcia.

Pełny opis:

W toku kursu z zakresu teorii pracy socjalnej studenci zapoznają się z kwestią interdyscyplinarności samej pracy socjalnej. Poznają teoretyczne wyjaśnienia zachowań jednostek i grup w różnych życiowych, niejednokrotnie kryzysowych sytuacjach. Poznają zasady interpretacji zjawisk społecznych oraz ich powiązania z różnorodnymi obszarami działalności socjalnej. Kształcą umiejętność wskazywania korelacji między zachowaniami a teoretycznymi ich wyjaśnieniami.

Literatura:

Beckett Ch., Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej, Warszawa 2010.

Grey M., Webb S.A., Praca socjalna. Teorie i metody, Warszawa 2013.

Howe D., Krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej, Warszawa 2011.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zalicza przedmiot przygotowując uzasadnienie sposbu pracy z klientem z uwzględnieniem doboru różnych ujęć teoretycznych do konkretnego przykładu.

PS1_W01, Ocena bardzo dobra -Student/studentka wie, dlaczego praca socjalna ma interdyscyplinarny charakter, potrafi w sposób szeroki wskazać powiązania

Ocena dobra -Student/studentka wie, dlaczego praca socjalna ma interdyscyplinarny charakter,potrafi wskazać kilka powiązań

Ocena dostateczna - wie, dlaczego praca socjalna ma interdyscyplinarny charakter,potrafi wskazać niewiele powiązań

Ocena niedostateczna - student nie potrafi wykazać interdyscyplinarności pracy socjalnej

PS1_W06;

Ocena bardzo dobra- Student/studentka zna modele pracy socjalnej i ich teoretyczne źródła potrafi uzasadnić dobór

Ocena dobra -Student/studentka zna modele pracy socjalnej i ich teoretyczne źródła

Ocena dostateczna - Student/studentka zna modele pracy socjalnej i niektóre ich teoretyczne źródła

Ocena niedostateczna - Student nie zna modeli pracy socjalnej

PS1_U01,

Ocena bardzo dobra Potrafi nazwać i zinterpretować zjawiska społeczne; analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.Potrafi uzasadnić dobór.

Ocena dobra - Potrafi nazwać i zinterpretować zjawiska społeczne; analizować ich powiązania z różnymi obszarami działalności socjalnej.

Ocena dostateczna -Potrafi nazwać i zinterpretować niektóre zjawiska społeczne; analizować ich powiązania z niektórymi obszarami działalności socjalnej.

Ocena niedostateczna - Nie potrafi zinterpretować zjawisk społecznych

PS1_U04;

Ocena bardzo dobra - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań i wskazać możliwe konotacje

Ocena dobra - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania ludzkich zachowań,

Ocena dostateczna Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznym i w celu analizowania niektórych ludzkich zachowań,

PS1_K01 - Ocena bardzo dobra, dobra, dostateczna - Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności

ocena niedostateczna - Nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Student zalicza przedmiot przygotowując uzasadnienie sposobu pracy z klientem z uwzględnieniem doboru różnych ujęć teoretycznych do konkretnego przykładu.

Praktyki zawodowe:

do uzgodnienia z koordynatorem praktyk

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)