Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-3-ESp
Kod Erasmus / ISCED: 14.5 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka społeczna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W12; PS1_U08, PS1_U14 ; PS1_K07

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe zasady życia społecznego oraz ogólne zasady etyki na poziomie szkoły średniej. Celem zajęć jest zapoznanie z kluczowymi problemami etyki społecznej. Analiza języka moralnego w kontekście podstawowych kierunków filozoficzno-społecznych.

Skrócony opis:

Kształcenie wrażliwości i umiejętności analizy etycznej. Dostrzeganie etycznych wymiarów rożnych aspektów życia społecznego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do zajęć. Zapoznanie studentów w obowiązującym Sylabusem.

2. Wprowadzenie do zagadnień etyki zawodu.

3. Aksjologia, deontologia.

4. Etyka społeczna: definicja, geneza, cel, przedmiot, istota, założenia metodologiczne.

5. Rodzaje, funkcje etyki.

6. Etyka a moralność. Wartości moralne i oceny moralne.

7. Społeczna natura człowieka.

8. Podstawowe zasady życia społecznego.

9. Zasady etyczne a stereotypy panujące w społeczeństwie.

10. Kodeks etyki zawodowej pracownika socjalnego.

11. Prawa człowieka w perspektywie moralnej.

12. Konflikty społeczne.

13. Dylematy moralne współczesnego świata. Społeczeństwo ryzyka.

14. Komunikacja interpersonalna.

15. Etyczne aspekty pracy zawodowej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czechowska-Bieluga M., Kanios A., Adamowska L. (red.), 2010, Nowe

przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-

prakseologicznym, Kraków.

2. Sokołowska M. (red.), (2013), Dylematy etyczne pracowników socjalnych,

Warszawa.

3. Stepulak M. Z., (2012), Wybrane problemy etyczno-zawodowe w pracy

socjalnej, Lublin.

Literatura uzupełniająca.

1. Chyrowicz B., (2008), O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków.

2. Grzybek G., (2007), Etyczne podstawy pracy socjalnej, Bielsko-Biała.

3. Kodeks Etyczny Pracowników Socjalnych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SO1_W12

Zna normy i reguły życia społecznego; wie, jakie podstawowe normy

i reguły organizują struktury społeczne i instytucje, w szczególności

w ramach systemu polityki społecznej pomocy i społecznej; wie, jakie

prawa posiada klient pomocy społecznej.

SO_U08

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz normami i

regułami prawnymi stosując zasady etyki zawodowej pracownika

socjalnego, w tym w szczególności: a/ udzielania pomocy wszystkim

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o

pomoc, b/respektowania praw tych osób do poszanowania ich

godności osobistej, c/działania jako rzecznik interesów osób

zwracających się o pomoc, d/wzmacniania samodzielności osób

korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu od

niej.

SO1_U14

Dostrzega i analizuje dylematy etyczne w pracy socjalnej.

SO1_K07

Wykorzystując swoją wiedzę socjalnych aspektach prawnych,

ekonomicznych i politycznych, aktywnie włącza się w przygotowanie

i realizację projektów społecznych/socjalnych o charakterze

obywatelskim, socjalnym, edukacyjnym.

EK1 - Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące etyki jako nauki.

EK2 - Student opisuje i wyjaśnia społeczną naturę człowieka i normy warunkujące jedność społeczności.

EK3 - Student charakteryzuje podstawowe zasady etyczne życia społecznego.

EK4 - Student rozumie znaczenie zasad: prawdy, godności, wolności, odpowiedzialności, odwagi, miłości, radości, uczciwości i tolerancji w budowaniu relacji społecznych.

Opis ECTS:

udział w wykładach - 30 godzin

przygotowanie się do wykładów - 20 godzin

przygotowanie się do kolokwium - 20 godzin

konsultacje - 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst (2) - student nie posiadał wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawartych w minimalnym zakresie 50%.

Na ocenę dst (3)/ dst+ (3+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 51%-70%.

Na ocenę db (4)/ db+ (4+) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 71%-90%.

Na ocenę bdb (5) - student posiadał wiedzę, umiejętności oraz kompetencje zawarte w przedziale 91%-100%.

Zaliczenie z oceną - Student odpowiada pisemnie na pytania opisowe. Na ocenę końcową z przedmiotu składa się aktywny udziału i przygotowanie studenta do zajęć - 20%, obecność na zajęciach - 20%, ocena z zaliczenia pisemnego 60%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)