Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje wsparcia społecznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-SO-PS-3-IWS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje wsparcia społecznego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS1_W03, PS1_W13; PS1_U01, PS1_U02; PS1_K01

Skrócony opis:

W toku udziału w zajęciach student/studentka pozyskuje wiedzę, kształtuje umiejętności kompetencje konieczne w racy pracownika socjalnego. Wie jakiego typu instytucje wsparcia społecznego są adekwatne w procesie wsparcia osób zgłaszających się z konkretnym problemem/problemami.

Pełny opis:

W toku udziału w zajęciach student/studentka pozyskuje wiedzę, kształtuje umiejętności kompetencje konieczne w racy pracownika socjalnego. Wie jakiego typu instytucje wsparcia społecznego są adekwatne w procesie wsparcia osób zgłaszających się z konkretnym problemem/problem. Potrafi wskazać i uzasadnić znaczenie konkretnych instytucji. Zna zasady organizacji , zakres funkcjonowania i potrafi określić beneficjentów.

Literatura:

1. Z praktyki pracy socjalnej, red. D. M. Piekut-Brodzka, Kielce 2011

2. Podręcznik streetworkera, red. M. Dębski, A. Michalska, Gdańsk 2012

3. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, red. D. Wosik-Kawala, Lublin 2011

4. W stronę aktywnych służb społecznych,red. T. Kazimierczak, M. Rymsza, Warszawa 2012

5. Krajewska B., 2009: Instytucje wsparcia dziecka i rodziny: zagadnienia

podstawowe, Kraków.

6. Kasperczyk A., 2006: Wsparcie społeczne w instytucjach opieki

paliatywnej i hospicyjnej, Łódź.

7. Hajduk B., Hajduk E., 2006: O rodzajach pomocy, Kraków.

8.Sęk H., Cieślak R. (red.), 2004: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie,

Warszawa.

9.Renata Szczepanik, Joanna K. Wawrzyniak, Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, 2012

Czasopismo Praca Socjalna

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS1_W03 E1 Student/studentka rodzaje instytucji społecznych, zna zakres oddziaływania

PS1_W13; E2 Zna zasady organizacji i funkcjonowania instytucji wsparcia społecznego

PS1_U01,E3 Potrafi połączyć problem z konkretnym typem/ typami instytucji wsparcia społecznego

PS1_U02; E4 Potrafi uzasadnić formy pracy z klientem realizowane w instytucji .

PS1_K01 E 5 Na podstawie różnorodnych źródeł potrafi

opracować wykaz i uzasadnić dobór instytucji wsparcia dla konkretnego przypadku

udział w wykładzie 30 godzi

kwerenda biblioteczna - 10 godzin

konsultacje - 5 godzin

opracowanie wykazu i uzasadnienie doboru instytucji wsparcia 45 == 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wykład problemowy.

Egzamin - Debata

E1

ocena bardzo dobra Student/studentka różne rodzaje instytucji społecznych, zna zakres oddziaływania, wie do jakiego rodzaju wsparcia zostały utworzone, uzasadnia wskazanie

ocena dobra Student/studentka różne rodzaje instytucji społecznych, zna zakres oddziaływania, wie do jakiego rodzaju wsparcia zostały utworzone

ocena dostateczna Student/studentka rodzaje instytucji społecznych, zna zakres oddziaływania

ocena niedostateczna - student s/ studentka nie zna instytucji społecznych

E 2

ocena bardzo dobra Zna zasady organizacji i funkcjonowania licznych instytucji wsparcia społecznego, wie do jakiego rodzaju problemy są przedmiotem działania

ocena dobra Zna zasady organizacji i funkcjonowania kliku instytucji wsparcia społecznego, wie do jakiego rodzaju problemy są przedmiotem działania

ocena dostateczna Zna zasady organizacji i funkcjonowania instytucji wsparcia społecznego

ocena niedostateczna nie zna zasad organizacji i funkcjonowania instytucji wsparcia społecznego

E3

ocena bardzo dobra Potrafi połączyć problem z konkretnym typem/ typami instytucji wsparcia społecznego, wskazać na rodzaj wsparcia jaki powinien być udzielany, potrafi uzasadnić wskazanie

ocena dobra Potrafi połączyć problem z konkretnym typem/ typami instytucji wsparcia społecznego, wskazać na rodzaj wsparcia jaki powinien być udzielany

ocena dostateczna potrafi połączyć problem z konkretnym typem/ typami instytucji wsparcia społecznego

ocena niedostateczna nie potrafi połączyć problemu z konkretnym typem/ typami instytucji wsparcia społecznego

E4

ocena bardzo dobra Potrafi uzasadnić różne formy pracy z klientem realizowane w instytucji, sugeruje innowacyjne rozwiązania .

ocena dobra Potrafi uzasadnić różne formy pracy z klientem realizowane w instytucji.

ocena dostateczna Potrafi uzasadnić wybrane formy pracy z klientem realizowane w instytucji.

ocena niedostateczna nie potrafi uzasadnić form pracy z klientem realizowanych w instytucji.

E 5

ocena bardzo dobra Na podstawie różnorodnych źródeł potrafi

opracować wykaz i uzasadnić doór instytucji wsparcia, określa innowacyjność

ocena dobra Na podstawie różnorodnych źródeł potrafi

opracować wykaz i uzasadnić doór instytucji wsparcia, uzasadnia wybór

ocena dostateczna Na podstawie różnorodnych źródeł potrafi

opracowaćwykaz i uzasadnić dobór instytucji wsparcia

ocena niedostateczna nie potrafi opracować wykazu i uzasadnić doboru instytucji wsparcia

kwerenda biblioteczna -35 godzin

konsultacje-7 godzin

opracowanie wykazu - 20 godzin

przygotowanie do debaty - 10

Przygotowanie do egzaminu 10

Udział w debacie -3

Praktyki zawodowe:

Do uzgodnienia z osobą odpowiedzialną za praktyki na kierunku praca socjalna

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)